Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
en:dydaktyka:ggp:gdl [2018/01/16 01:05]
msl [Winning Conditions]
en:dydaktyka:ggp:gdl [2019/06/27 15:49] (current)
Line 27: Line 27:
 Let's start with players "​nought"​ and "​cross"​. There is a special fact ''​role''​ just to do that: Let's start with players "​nought"​ and "​cross"​. There is a special fact ''​role''​ just to do that:
  
-<​code ​prolog>+<​code>​
 role(nought) role(nought)
 role(cross) role(cross)
 </​code>​ </​code>​
  
-Syntax is the same as in the Prolog (or Datalog) language with the only difference, that there is no dot at the end of the sentece. All constants start with a lower-cased letter and variables are upper-cased.+Syntax is the same as in the Prolog (or Datalog) language with the only difference, that there is no dot at the end of the sentence. All constants start with a lower-cased letter and variables are upper-cased.
  
 ==== Fluents ==== ==== Fluents ====
Line 44: Line 44:
 To define the fluents one uses the ''​base''​ facts: To define the fluents one uses the ''​base''​ facts:
  
-<​code ​prolog>+<​code>​
 base(cell(M,​N,​x)) :- index(M) & index(N) base(cell(M,​N,​x)) :- index(M) & index(N)
 base(cell(M,​N,​o)) :- index(M) & index(N) base(cell(M,​N,​o)) :- index(M) & index(N)
Line 58: Line 58:
 Here '':​-''​ reprenst implication ''<​-''​. ''&''​ is a logical and. In natural language the first line means: "if M and N represent cells' indexes, then there is a fluent for cell with (M, N) coordinates,​ telling there is a cross in it". If we didn't use rules, we could write all the fluents by hand: Here '':​-''​ reprenst implication ''<​-''​. ''&''​ is a logical and. In natural language the first line means: "if M and N represent cells' indexes, then there is a fluent for cell with (M, N) coordinates,​ telling there is a cross in it". If we didn't use rules, we could write all the fluents by hand:
  
-<​code ​prolog>+<​code>​
 base(cell(1,​1,​x)) ​   base(cell(1,​1,​o)) ​   base(cell(1,​1,​b)) base(cell(1,​1,​x)) ​   base(cell(1,​1,​o)) ​   base(cell(1,​1,​b))
 base(cell(1,​2,​x)) ​   base(cell(1,​2,​o)) ​   base(cell(1,​2,​b)) base(cell(1,​2,​x)) ​   base(cell(1,​2,​o)) ​   base(cell(1,​2,​b))
Line 87: Line 87:
 In order to define an action we use the ''​input''​ predicate: In order to define an action we use the ''​input''​ predicate:
  
-<​code ​prolog>+<​code>​
 input(R, mark(M,N)) :- role(R) & index(M) & index(N) input(R, mark(M,N)) :- role(R) & index(M) & index(N)
 input(R, noop) :- role(R) input(R, noop) :- role(R)
Line 115: Line 115:
  
 Now we have to define the initial state of the game (draw the empty board). The ''​init''​ predicate serves this purpose. For the tic-tac-toe every cell should be empty, and the ''​nought''​ player should play first. Now we have to define the initial state of the game (draw the empty board). The ''​init''​ predicate serves this purpose. For the tic-tac-toe every cell should be empty, and the ''​nought''​ player should play first.
-<​code ​prolog>+ 
 +<​code>​
 init(cell(M,​N,​b)) :- index(M) & index(N) init(cell(M,​N,​b)) :- index(M) & index(N)
 init(control(nought)) init(control(nought))
Line 125: Line 126:
 To define the state evolution we use the ''​next''​ predicate, defining the fluent state in the next turn. The '​does'​ predicate check what actions were made by the players during the current turn. To define the state evolution we use the ''​next''​ predicate, defining the fluent state in the next turn. The '​does'​ predicate check what actions were made by the players during the current turn.
  
-<​code ​prolog>+<​code>​
 next(cell(M,​N,​x)) :- next(cell(M,​N,​x)) :-
   does(cross,​mark(M,​N)) &   does(cross,​mark(M,​N)) &
Line 168: Line 169:
 Every player knows that there are two ways to finish the game: make a line or fill all the available cells. Now we will check if there was a line made by the player. Every player knows that there are two ways to finish the game: make a line or fill all the available cells. Now we will check if there was a line made by the player.
  
-<​code ​prolog>+<​code>​
 line(Z) :- row(M,Z) line(Z) :- row(M,Z)
 line(Z) :- column(M,Z) line(Z) :- column(M,Z)
Line 198: Line 199:
 Now we can define the ending conditions with the ''​terminal''​ predicate: Now we can define the ending conditions with the ''​terminal''​ predicate:
  
-<​code ​prolog>+<​code>​
 terminal :- line(x) terminal :- line(x)
 terminal :- line(o) terminal :- line(o)
Line 218: Line 219:
 Bots don't have feelings but we still should give them prize for the good game. And we do this with the ''​goal''​ predicate: Bots don't have feelings but we still should give them prize for the good game. And we do this with the ''​goal''​ predicate:
  
-<​code ​prolog>+<​code>​
 goal(cross,​100) :- line(x) & ~line(o) goal(cross,​100) :- line(x) & ~line(o)
 goal(cross,​50) :- ~line(x) & ~line(o) goal(cross,​50) :- ~line(x) & ~line(o)
Line 234: Line 235:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 +==== End ====
  
-==== Koniec ====+That's all folks, you've just modeled a simple tic-tac-toe game.
  
-To by było na tyle, właśnie udało się zamodelować prostą grę w kółko i krzyżyk.+=== - Assignment 1 ===
  
-=== - Zad 1 ===+Let's take an even simpler game:
  
-Weźmy przykładowy model jeszcze prostszej gry.+<​code>​
  
-<code prolog> 
 role(white) role(white)
 role(black) role(black)
Line 278: Line 279:
  
 terminal :- true(p) & true(q) & true(r) terminal :- true(p) & true(q) & true(r)
 +
 </​code> ​ </​code> ​
  
-Odpowiedz na poniższe pytania+Answer the following questions
-  - jak wielu graczy występuje w grze+  - how many players are there<fs xx-small>​ (correct answer: 2, why?​)</​fs>​ 
-  - jak wiele fluentów opisuje stan gry+  - how many fluents are defined? ​ <fs xx-small>​(correct answer: 4, why?)</​fs> ​ 
-  - jak wiele jest dostępnych akcji+  - how many actions are there <​fs xx-small>​(correct answer: 8, why?​)</​fs>​ 
-  - ile akcji może wykonać gracz '​white' ​w początkowym stanie gry+  - how many legal moves does the '​white' ​player have in the initial state of the game <​fs xx-small>​(correct answer: 3, why?​)</​fs>​ 
-  - jak wiele fluentów jest prawdziwych w początkowym stanie gry+  - how many fluents are true in the initial state of the game <​fs xx-small>​(correct answer: 1, why?​)</​fs>​ 
-  - załóżmyże pierwszej turze gracz 'white' wykonał akcję ​'​a'​, a gracz '​black' ​akcję ​'​d'​. ​Ile fluentów jest prawdziwych w drugiej turze+  - assume in the first turnthe white player performed the '​a' ​action and the '​black' ​player action ​'​d'​. ​How many fluents are true in the second turn <​fs xx-small>​(correct answer: 1, why?​)</​fs>​ 
-  - jaka jest najmniejsza liczba kroków potrzebna do zakończenia gry+  - what is the smallest number of turns required to end the game?  <fs xx-small>​(correct answer: 4, why?)</​fs>​ 
-  - czy gra zawsze się kończy? (czy mogłaby się zapętlić?)+  - does the game always end? (is it possible to loop the game indefinitely?) 
  
-=== - Zad 2 ===+=== - Assignment ​2 ===
  
-Proszę zamodelować grę w 'krzyżyk i krzyżyk'​. ​Podobnie jak w przypadku '​kółka i krzyżyk'​ mamy dziewięć póltym razem jednak obaj gracze stawiają krzyżykiPrzegrywa ten gracz, który pierwszy doprowadzi do powstania linii.+Please model the 'crosses and crosses' ​gameThe rules are similar to the tic-tac-toeagain we have nine cells, but both players use the crossesPlayer loses when he first creates the line.
  
-=== - Zad 3 ===+=== - Assignment ​3 ===
  
 {{ :​pl:​dydaktyka:​ggp:​rock-paper-spock.jpg?​300|}} {{ :​pl:​dydaktyka:​ggp:​rock-paper-spock.jpg?​300|}}
-Proszę zamodelować grę w "kamień, papier, nożyce, spocka i jaszczurkę"​. ​W razie problemów ze zrozumieniem reguł, proszę obejrzeć ​[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=iapcKVn7DdY|instrukcję ​video]]. ​Obrazek obok przedstawia użyteczną referencję. Poćwiczyć można na żywo w sali, lub, jak na prawdziwego człowieka XXI wieku przystało, ​[[http://www.playmycode.com/​play/​game/​cainy393/​rock-paper-scissors-lizard-spock|online...]].+Please model the "Rock Paper Scissors Lizard Spock" ​gameYou can learn the rules from this [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=iapcKVn7DdY|video]]. ​The image on the right is also a good referenceYou can practice it with a colleague or like a modern man: [[https://rpsls.net|online...]].
  
 ===== - Knowledge Interchange Format ===== ===== - Knowledge Interchange Format =====
  
-O ile wszystkoco zostało powyżej napisane, jest prawdą, o tyle większość systemów GGP nie wspiera reprezentacji w stylu Prolog. Na potrzeby wysyłania i zapisania wiedzy (reprezentowanej w sposób regułowy) powstał format KIF (Knowledge Interchange Format)Podobnie jak w przypadku PDDL, bazuje ​on na lispie i używa notacji prefixowejPonadto symbol ​'':​-'' ​zestępowany jest przez strzałkę ​''<​='', ​symbol koniunkcji ​''&'' ​przez ''​and'', ​symbol negacji ​''​~'' ​przez ''​not''​. ​Nazwy zmiennych poprzedzane są znakiem zapytania ​''?''​. ​Poniżej przedstawiony jest przykład translacji z wersji a'​la ​Prolog:+Everything we learned so far is truebut the GDL has an alternative syntax used to store and transfer the games: the Knowledge Interchange Format. ​It's based on a lisp and uses a prefix notationMoreover ​'':​-'' ​operator is replaced with ''<​='',​ ''&'' ​with ''​and'', ​negation ​''​~'' ​with ''​not''​. ​The variables start with the ''?''​. ​Below you can see an example of translation between ​Prolog:
  
-<​code ​prolog>+<​code>​
 p(a,​Y) ​                 ​ p(a,​Y) ​                 ​
 ~p(a,​Y) ​                 ~p(a,​Y) ​                
Line 311: Line 313:
 </​code>​ </​code>​
  
-do formatu ​KIF:+and KIF:
  
-<​code ​lisp>+<​code ​scheme>
 (p a ?y) (p a ?y)
 (not (p a ?y)) (not (p a ?y))
Line 321: Line 323:
 </​code>​ </​code>​
  
-=== - Zad 1 ===+=== - Assignemnt ​1 ===
  
-Dla każdej z poniższych par określczy wersja prefixowa, jest wiernym tłumaczeniem wersji Prologowej+For every example belowtell if the KIF version is a faithful translation of the Prolog one.
  
-<​code ​lisp>+<​code ​scheme>
 r(a,b) :- p(a) & q(b) r(a,b) :- p(a) & q(b)
 (<= (r a b) (and (p a) (q b))) (<= (r a b) (and (p a) (q b)))
 </​code>​ </​code>​
-<​code ​lisp+<​code ​scheme
 r(a,b) :- p(a) & q(b) r(a,b) :- p(a) & q(b)
 (<= (r a b) (p a) (q b)) (<= (r a b) (p a) (q b))
 </​code>​ </​code>​
-<​code ​lisp>+<​code ​scheme>
 r(x,y) :- p(x) & q(y) r(x,y) :- p(x) & q(y)
 (<= (r ?x ?y) (p ?x) (q ?y)) (<= (r ?x ?y) (p ?x) (q ?y))
 </​code>​ </​code>​
-<​code ​lisp+<​code ​scheme
 r(X,Y) :- p(X) & q(Y) r(X,Y) :- p(X) & q(Y)
 (<= (r ?x ?y) (p ?x) (q ?y)) (<= (r ?x ?y) (p ?x) (q ?y))
 </​code>​ </​code>​
  
-=== - Zad 2 ===+=== - Assignment ​2 ===
  
-Zapoznaj się z {{:​pl:​dydaktyka:​ggp:​tictactoe.kif.zip|wersją '​kółka i krzyżyk'​ zapisaną w KIF}}.  +Download ​{{:​pl:​dydaktyka:​ggp:​tictactoe.kif.zip|the KIF version of the tic-tac-toe game}}.  
-Jakie różnice widzisz między nią a naszym poprzednim modelem?+What are the differences between it and our model?
  
-=== - Zad 3 ===+=== - Assignment ​ === 
 +Read the {{:​pl:​dydaktyka:​ggp:​blocks.kif.zip|simple blocks'​ world model}}. 
 +  * what are the ending contitions?​ 
 +  * how do we count the turns?
  
-Zapoznaj się z {{:​pl:​dydaktyka:​ggp:​blocks.kif.zip|modelem prostego świata klocków w GDL}}. +=== - Assignment 4 ===
-  * jakie są kryteria zakończenia tej gry? +
-  * w jaki sposób liczone są tury?+
  
-=== - Zad 4 ===+Translate all the models you've created today to the KIF format.
  
-Przepisz modele '​kólka i krzyżyka',​ '​krzyżyka i krzyżyka'​ oraz '​papier,​ kamień, nożyce, spocka i jaszczurki'​ do postaci KIF. +===== - Validation ​=====
- +
-===== - Walidacja modeli ​=====+
  
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>
-Poniższe instrukcje przygotowane są z myślą o laboratorium C2 316, gdzie każdy komputer ma Eclipse.+The instructions below require an Eclipse ​IDE.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Proszę uruchomić ​Eclipse ​i następnie:+Please run the Eclipse ​IDE and:
   * ''​File -> Import Project''​   * ''​File -> Import Project''​
-  * Wybrać opcję importowania z repozytorium ​git +  * Import the git repository 
-    * Jeżeli tej opcji nie ma (Eclipse ​jest za stare), to trzeba ręcznie sklonować repo i zaimportować projekt z kataloguReszta tutejszej instrukcji nie ma sensu FIXME +    * If there is no such option ​(Eclipse ​is too old), one has to download the repository by hand and ignore the further instructions
-  * Wybrać opcję klonowania z zewnętrznego ​URI +  * Clone from the remote ​URI 
-  * Wpisać ​URI: ''​https://​github.com/​ggp-org/​ggp-base.git''​ +  * Fill URI: ''​https://​github.com/​ggp-org/​ggp-base.git''​ 
-  * Wybrać gałąź ​''​master''​ +  * Select the ''​master'' ​branch 
-  * Wybrać jakiś ​//rozsądny// katalog dla projektu +  * Select a //reasonable// catalogue for the project 
-  * Wybrać projekt ​''​ggp-base'' ​do zaimportowania+  * Select a ''​ggp-base'' ​project to be imported
  
-==== - Dodanie gier do środowiska ​====+==== - Adding Custom Games ====
  
-W katalogu projektu proszę dostać się do ścieżki ​''​games/​games'' ​i stworzyć tam trzy katalogi ​''​kolko-krzyzyk'',​ ''​krzyzyk-krzyzyk'' ​''​spock''​. ​Każdy katalog powinien zawierać dwa pliki:  +In the project directory go to the ''​games/​games'' ​catalogue and create there three directories ​''​tic-tac-toe'',​ ''​cross-cross'' ​and ''​spock''​. ​Every directory should contain two files
-  * plik ''​.kif'' ​z modelem gry +  * ''​<​name>​.kif'' ​file with the model 
-  * plik ''​METADATA'' ​z zawartością:+  * ''​METADATA'' ​file containing:
  
 <code javascript>​ <code javascript>​
 { {
-  "​gameName":​ "<nazwa gry>", ​  +  "​gameName":​ "<game name>", ​  
-  "​rulesheet":​ "<nazwa pliku kif>"​+  "​rulesheet":​ "<​kif ​file name>"
 } }
 </​code>​ </​code>​
  
-==== - Walidacja gier ====+==== - Games' Validation ​==== 
 + 
 +From the Eclipse run the ''​Validator''​ app (one of the targets next to the ''​play''​ button).
  
-Z poziomu Eclipse proszę uruchomić aplikację ​''​Validator'' ​(rozwijana lista przy guziki ''​play''​).+''​Validator'' ​will check if the model is a valid GDL model
  
-''​Validator'',​ jak sama nazwa wskazuje, ma na celu sprawdzenie,​ czy dany model jest prawidłowym modelem GDL. +=== Assignment ===
  
-=== Ćwiczenia ===+  - In the ''​Repository''​ field choose ''​Local Game Repository''​ 
 +  - In the ''​Game''​ field select ''​Tic-Tac-Toe''​ 
 +  - Press ''​Validate''​ --- There should be no failure 
 +  - Repeat the same for your custom models 
 +  - Fix your models to be playable
  
-  - W polu ''​Repository''​ wybrać ''​Local Game Repository''​ 
-  - W polu ''​Game''​ wybrać ''​Tic-Tac-Toe''​ 
-  - Wciśnąć przycisk ''​Validate''​ --- program powinien pokazać same sukcesy 
-  - Powtórzyć to samo dla własnych modeli 
-  - Poprawić własne modele 
-  - Zdobyć kolejne sukcesy. 
  
  
  
-===== - Zabawa ​=====+===== - Fun =====
  
-Z poziomu Eclipse proszę uruchomić aplikację ​''​Kiosk''​ (rozwijana lista przy guziki ​''​play''​). ​+Run the ''​Kiosk'' ​app in the Eclipse ​(select from the list next to the ''​play'' ​button). 
  
-=== Ćwiczenia ​===+=== Assignment ​===
  
-  - W polu ''​Opponent'' ​proszę wybrać ​''​SimpleMonteCarloPlayer''​ +  - As an ''​Opponent'' ​select ​''​SimpleMonteCarloPlayer''​ 
-  - Wybrać jakąś znajomą grę  +  - Choose a game you are familiar with  
-  - Wygrać!+  - Win!
  
 {{ :​pl:​dydaktyka:​ggp:​have-fun.jpg?​400 |}} {{ :​pl:​dydaktyka:​ggp:​have-fun.jpg?​400 |}}
  
en/dydaktyka/ggp/gdl.1516061154.txt.gz · Last modified: 2019/06/27 16:00 (external edit)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0