Sprawy organizacyjne

1. Ogólne

 1. Większość spraw organizacyjnych reguluje GRIS
 2. Poniższy regulamin posiada tylko jedno ważne odstępstwo od GRIS:
  Plusy za aktywność liczą się bezwarunkowo :!:

2. Realizacja i zaliczenie ćwiczeń

 1. Opis każdego ćwiczenia będzie umieszczony na stronie.
 2. Ostateczny termin zaliczenia ćwiczenia będzie także podany na stronie.
 3. Podczas realizacji ćwiczenia można stosować dowolne środowisko programistyczne dla C++.
 4. Podczas realizacji ćwiczenia można stosować dowolny system operacyjny.
 5. Wszystkie ćwiczenia są wykonywane w drużynach dwuosobowych.
 6. Jeżeli skład grupy na to nie pozwala (jest nieparzysta liczba osób) to co najwyżej jedna osoba może wykonywać ćwiczenia samodzielnie.
 7. Osoby nie mające pary wykonują ćwiczenia w pełnym zakresie.
 8. Podział na drużyny powinien zostać ustalony przed zaliczeniem pierwszego ćwiczenia i obowiązuje do końca semestru.
 9. Podział zadań wynikających z ćwiczenia jest ustalany wewnątrz drużyny.
 10. Dla większości ćwiczeń został przygotowany specjalny plik testujący, który weryfikuje poprawność wykonania najważniejszych elementów ćwiczenia.
 11. Warunkiem koniecznym (ale nie wystarczającym) zaliczenia wysłanego ćwiczenia jest:
  1. Wysłanie ćwiczenia przez odpowiedni formularz na www.
  2. Możliwość jego poprawnej kompilacji (bez błędów).
  3. W przypadku ćwiczeń dla których przygotowany został plik testujący przejście wszystkich testów.
 12. Pomimo spełnienia powyższego warunku ćwiczenie może zostać uznane za niezaliczone jeżeli:
  1. Ćwiczenie jest plagiatem (wszystkie grupy uzyskują brak zaliczenia ćwiczenia).
  2. Brak znajomości kodu, brak przygotowania merytorycznego podczas oceniania ćwiczenia.

3. Ocenianie ćwiczeń

 1. Każdy zespół obowiązkowo pisze i oddaje wszystkie ćwiczenia.
 2. Każdy zespół będzie miał ocenione 2 ćwiczenia realizowane w czasie semestru.
 3. Warunkiem przystąpienia do oceniania ćwiczenia są:
  1. Spełnienie warunku koniecznego do zaliczenia ćwiczenia (patrz poprzednia sekcja).
  2. Obecność całej drużyny:
   1. W przypadku nieobecności przynajmniej jednej osoby z drużyny program nie będzie oceniany.
   2. Wysłany program należy zaliczyć na jednych z kolejnych zajęć lub na konsultacjach.
 4. Warunkiem pozytywnego zaliczenia ocenianego ćwiczenia jest biegła znajomość swojej części kodu oraz ogólna znajomość pozostałej części programu. Brak przygotowania będzie skutkował brakiem zaliczenia ćwiczenia bez możliwości jego poprawy.
 5. Wysłane ćwiczenia będą weryfikowane pod kątem plagiatów w dowolnym momencie trwania semestru.
 6. Wszystkie prace uznane za plagiaty będą traktowane jako niezaliczone.
 7. Każde niezaliczone ćwiczenie obniża wyjściową wartość procentową o 10 punktów procentowych.
 8. Wszystkie ćwiczenia należy oddawać terminowo:
  1. Dzienny termin oddania ćwiczenia jest określony na stronie www osobno dla każdego rozpoczętego ćwiczenia.
  2. Godzinowy termin oddania ćwiczenia określa się następująco:
   • Jeżeli podana dzienna data określa dzień w którym według rozkładu obywają się zajęcia oraz:
    • godzina nie jest określona na stronie www, to jako godzinę przyjmujemy godzinę zakończenia zajęć w tym dniu według podziału godzin.
    • godzina jest określona na stronie www, to jako godzinę przyjmujemy podaną godzinę.
   • Jeżeli podana dzienna data określa dzień w którym według rozkładu nie obywają się zajęcia oraz:
    • godzina nie jest określona na stronie www, to jako godzinę przyjmujemy godzinę 23:59.
    • godzina jest określona na stronie www, to jako godzinę przyjmujemy podaną godzinę.
  3. Pierwszy poterminowy tydzień rozpoczyna się w dniu określonym datą dzienną tuż po upływie terminu godzinowego.
  4. Za datę oddania ćwiczenia jest uznawana data ostatniego uploadu ćwiczenia przez formularz.
 9. Za każde oceniane ćwiczenie przyznawane są punkty z zakresu [0 - 20].
 10. Za wszystkie pozostałe ćwiczenia przyznawane będą punkty z zakresu [0 - 3].
 11. Poterminowe wysłanie ćwiczenia powoduje obniżenie punktacji zgodnie ze wzorem:
  p = max{n * [(m - z) / m], 0}
  • n - liczba punktów w przypadku terminowego zaliczenia ćwiczenia,
  • z - ilość tygodni zwłoki liczona jako ilość początków poterminowych tygodni,
  • m - maksymalna wartość z wynosząca 3,
  • p - uzyskana, końcowa liczba punktów.
 12. Podczas oceniania ćwiczenia będą brane pod uwagę kryteria opisane w poniższej tabeli.
 13. Warunkiem przyznania dodatniej liczby punktów za kryterium o numerze i jest uzyskanie co najmniej dwóch punktów z kryterium i-1.
 14. Kryterium 1. jest oceniane w każdym przypadku, jeżeli program spełnia kryteria dopuszczające go do oceny (patrz punkt 3.3).
L.p. Kryterium Waga Zakres punktowy Wyjaśnienie
1. Stopień realizacji ćwiczenia 1 0 - 4 Stopień realizacji poszczególnych elementów ćwiczenia, prawidłowa interpretacja zadania i poleceń, wynik testów automatycznych (gdzie dostępne)
2. Jakość kodu 1 0 - 4 Odporność kodu na wycieki pamięci, błędne dane, obsługa wyjątków, poprawność wykorzystania elementów języka, optymalność rozwiązania
3. Modularyzacja kodu 1 0 - 4 Poprawny podział kodu na pliki i moduły.
4. Przejrzystość kodu 1 0 - 4 Stosowanie wcięć, jednolitego i intuicyjnego nazewnictwa zmiennych, funkcji i metod oraz definiowanie tylko niezbędnych metod, funkcji, pól klasy, itp.
5. Komentarze 1 0 - 4 Sposób i format komentowania, ilość komentarzy w kodzie.

4. Aktywność

 1. Najaktywniejszym osobom na zajęciach przyznawane są plusy.
 2. Każdy plus to dodatkowy punkt wliczany do sumy ogólnej punktacji z ocenianych ćwiczeń.
 3. Punkty uzyskane z plusów nie wliczają się do maksymalnej sumy jaką można otrzymać z ocenianych ćwiczeń.

5. Kolokwia

 1. Na zajęciach będą odbywać się kolokwia i kartkówki.
 2. Każde kolokwium będzie zapowiedziane co najmniej 2 tygodnie wcześniej.
 3. Kartkówki nie będą zapowiadane.
 4. Podczas kolokwiów należy mieć przy sobie legitymację studencką lub indeks w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
 5. Kolokwia są przeprowadzane na papierze i/lub komputerach (tylko i wyłącznie uczelnianych).
 6. Kolokwium będzie się składać z zadań z przerobionego zakresu materiału.
 7. Wynikiem kolokwium jest suma punktów uzyskanych za poszczególne zadania.
 8. Dodatkowo na kolokwium może pojawić zadanie o wyższym poziomie trudności, nieliczone do maksymalnej sumy punktów z danego kolokwium.
 9. Ilość zadań oraz punktacja są sprawami indywidualnymi dla każdego kolokwium.
 10. Zgodnie z GRIS kolokwiów nie można poprawiać.
 11. Osoby nieobecne na kolokwium:
  • mogą je pisać w późniejszym terminie pod warunkiem dostarczenia usprawiedliwienia (patrz p.1.),
  • są zobowiązane do ustalenia terminu pisania kolokwium na najbliższych zajęciach bądź konsultacjach po powrocie,
  • w pozostałych przypadkach przyznawane jest 0 pkt za dane kolokwium.
 12. Podczas kolokwium obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w jakimkolwiek celu.
 13. Każdy może oglądnąć swoją prace po ocenie tylko podczas konsultacji w obecności prowadzącego.
 14. Powyższe postanowienia nie dotyczą kolokwiów poprawkowych. Warunki przeprowadzania i formy kolokwiów poprawkowych są regulowane osobno.

6. Zaliczenie

 1. Warunkiem wystarczającym do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie końcowej wartości procentowej na poziomie co najmniej 50%, na którą składają się punkty z:
  1. wysłanych ćwiczeń (ocenianych i nieocenianych),
  2. punkty z kolokwiów,
  3. punkty za aktywność i obecności.
 2. Ogólna suma punktów z ocenianych ćwiczeń jest sumą wszystkich punktów jakie można uzyskać z ćwiczeń które zostały ocenione.
 3. Ogólna suma punktów z wysłanych ćwiczeń jest sumą wszystkich punktów jakie można uzyskać ze wszystkich ćwiczeń które nie zostały ocenione.
 4. Ogólna suma punktów z kolokwiów jest sumą wszystkich punktów jakie można uzyskać z przeprowadzonych kolokwiów i kartkówek. Punkty zdobyte w ramach zadań dodatkowych nie wliczają się w tą sumę ogólną.
 5. Dodatkowo na ocenę końcową mają wpływ: obecności, aktywność na zajęciach.

6.1. Obliczenie oceny końcowej

 1. W trakcie zajęć każdy student posiada trzy pule punktów:
  1. Za ćwiczenia oceniane w której skład wchodzą punkty uzyskane za ocenione ćwiczenia i aktywność na zajęciach.
  2. Za ćwiczenia nieoceniane w której skład wchodzą punkty uzyskane za ćwiczenia nieoceniane.
  3. Za kolokwia w której skład wchodzą punkty uzyskane z wszystkich kolokwiów i kartkówek.
 2. Na podstawie wielkości tych pól punktowych obliczana jest wyjściowa wartość procentowa:
  p = (0.25 * (c / C) + 0.25 * (z / Z) + 0.5 * (k / K)) * 100
  • p - wyjściowa wartość procentowa,
  • c - suma punktów uzyskanych z ocenianych ćwiczeń i aktywności,
  • C - maksymalna suma punktów jakie można uzyskać z ocenianych ćwiczeń (bez punktów za aktywność),
  • z - suma punktów uzyskanych z nieocenianych ćwiczeń,
  • Z - maksymalna suma punktów jakie można uzyskać z nieocenianych ćwiczeń,
  • k - suma punktów uzyskanych z kartkówek i kolokwiów,
  • K - maksymalna suma punktów jakie można uzyskać z kartkówek i kolokwiów (nie wliczając punktacji za zadania dodatkowe).
 3. Wartość p podlega obniżeniu:
  • za każde niezaliczone ćwiczenie o 10 punktów procentowych,
  • za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność ponad dozwolony limit o 10 punktów procentowych.
 4. Sumaryczna, procentowa ilość punktów uzyskanych podczas zajęć podlegająca rozliczeniu według skali punktowej zamieszczonej w statucie uczelni jest obliczana według następującego wzoru:
  f = p - [10 * max{(o - l), 0}] - (10 * e)
  • f - końcowa wartość procentowa,
  • p - wyjściowa wartość procentowa,
  • o - ilość nieobecności nieusprawiedliwionych,
  • l - liczba dozwolonych nieobecności,
  • e - liczba nieoddanych ćwiczeń.
 5. Mając wartość f możemy wyznaczyć ocenę końcową ze skali punktowej.

7. Skala punktowa

Statut uczelni reguluje progi punktowe uprawniające do zdobycia danej oceny:
Od 91% - 5.0
[81% - 91%) - 4.5
[71% - 81%) - 4.0
[61% - 71%) - 3.5
[50% - 61%) - 3.0
poniżej 50% - 2.0

pl/dydaktyka/jimp2/2016/part2/org/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0