Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:dydaktyka:jimp2:2016:part2:org:start [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Sprawy organizacyjne ======
  
 +===== 1. Ogólne =====
 +  - Większość spraw organizacyjnych reguluje [[http://​geist.agh.edu.pl/​pub:​teaching:​gris|GRIS]]
 +  - Poniższy regulamin posiada tylko jedno ważne odstępstwo od [[http://​geist.agh.edu.pl/​pub:​teaching:​gris|GRIS]]:​ \\ **Plusy za aktywność liczą się bezwarunkowo** :!:
 +
 +===== 2. Realizacja i zaliczenie ćwiczeń =====
 +  - Opis każdego ćwiczenia będzie umieszczony na stronie.
 +  - Ostateczny termin zaliczenia ćwiczenia będzie także podany na stronie.
 +  - Podczas realizacji ćwiczenia można stosować **dowolne** środowisko programistyczne dla C++.
 +  - Podczas realizacji ćwiczenia ​ można stosować **dowolny** system operacyjny.
 +  - Wszystkie ćwiczenia są wykonywane w drużynach **dwuosobowych**.
 +  - Jeżeli skład grupy na to nie pozwala (jest nieparzysta liczba osób) to co najwyżej jedna osoba może wykonywać ćwiczenia samodzielnie.
 +  - Osoby nie mające pary wykonują ćwiczenia **w pełnym zakresie**.
 +  - Podział na drużyny powinien zostać ustalony **przed** zaliczeniem pierwszego ćwiczenia i obowiązuje do końca semestru.
 +  - Podział zadań wynikających z ćwiczenia jest ustalany **wewnątrz** drużyny.
 +  - Dla większości ćwiczeń został przygotowany specjalny plik testujący, który weryfikuje poprawność wykonania najważniejszych elementów ćwiczenia.
 +  - **Warunkiem koniecznym** (ale nie wystarczającym) zaliczenia wysłanego ćwiczenia jest:
 +    - Wysłanie ćwiczenia przez odpowiedni formularz na www.
 +    - Możliwość jego poprawnej kompilacji (bez błędów).
 +    - W przypadku ćwiczeń dla których przygotowany został plik testujący przejście wszystkich testów.
 +  - Pomimo spełnienia powyższego warunku ćwiczenie może zostać uznane za **niezaliczone** jeżeli:
 +    - Ćwiczenie jest plagiatem (wszystkie grupy uzyskują brak zaliczenia ćwiczenia).
 +    - Brak znajomości kodu, brak przygotowania merytorycznego podczas oceniania ćwiczenia.
 +
 +===== 3. Ocenianie ćwiczeń =====
 +  - Każdy zespół obowiązkowo **pisze i oddaje wszystkie ćwiczenia**.
 +  - Każdy zespół będzie miał **ocenione 2 ćwiczenia** realizowane w czasie semestru.
 +  - Warunkiem przystąpienia do oceniania ćwiczenia są: 
 +    - Spełnienie warunku koniecznego do zaliczenia ćwiczenia (patrz poprzednia sekcja).
 +    - Obecność **całej** drużyny:
 +      - W przypadku nieobecności **przynajmniej** jednej osoby z drużyny program nie będzie oceniany.
 +      - **Wysłany** program należy zaliczyć na jednych z kolejnych zajęć lub na konsultacjach.
 +  - Warunkiem pozytywnego zaliczenia ocenianego ćwiczenia jest **biegła znajomość** //swojej// części kodu oraz **ogólna znajomość** pozostałej części programu. Brak przygotowania będzie skutkował **brakiem zaliczenia ćwiczenia bez możliwości jego poprawy**.
 +  - Wysłane ćwiczenia będą weryfikowane pod kątem plagiatów w dowolnym momencie trwania semestru.
 +  - Wszystkie prace uznane za plagiaty będą traktowane jako niezaliczone.
 +  - Każde niezaliczone ćwiczenie obniża **wyjściową wartość procentową** o **10 punktów procentowych**.
 +  - Wszystkie ćwiczenia należy oddawać terminowo:
 +    - **Dzienny** termin oddania ćwiczenia jest określony na stronie www osobno dla każdego **rozpoczętego** ćwiczenia.
 +    - **Godzinowy** termin oddania ćwiczenia określa się następująco:​
 +      * Jeżeli podana **dzienna** data określa dzień w którym według rozkładu **obywają** się zajęcia oraz:
 +        * godzina nie jest określona na stronie www, to jako godzinę przyjmujemy godzinę **zakończenia** zajęć w tym dniu według podziału godzin.
 +        * godzina jest określona na stronie www, to jako godzinę przyjmujemy podaną godzinę.
 +      * Jeżeli podana **dzienna** data określa dzień w którym według rozkładu **nie obywają** się zajęcia oraz:
 +        * godzina nie jest określona na stronie www, to jako godzinę przyjmujemy godzinę **23:59**.
 +        * godzina jest określona na stronie www, to jako godzinę przyjmujemy podaną godzinę.
 +    - Pierwszy **poterminowy** tydzień rozpoczyna się w dniu określonym datą dzienną tuż po upływie terminu **godzinowego**.
 +    - Za datę oddania ćwiczenia jest uznawana data ostatniego uploadu ćwiczenia przez formularz.
 +  - Za każde oceniane ćwiczenie przyznawane są punkty z zakresu **[0 - 20]**.
 +  - Za wszystkie pozostałe ćwiczenia przyznawane będą punkty z zakresu **[0 - 3]**.
 +  - Poterminowe wysłanie ćwiczenia powoduje obniżenie punktacji zgodnie ze wzorem: \\ **p = max{n * [(m - z) / m], 0}**
 +    * **n** - liczba punktów w przypadku terminowego zaliczenia ćwiczenia,
 +    * **z** - ilość tygodni zwłoki liczona jako ilość **początków** poterminowych tygodni,
 +    * **m** - maksymalna wartość **z** wynosząca **3**,
 +    * **p** - uzyskana, końcowa liczba punktów.
 +  - Podczas oceniania ćwiczenia będą brane pod uwagę kryteria opisane w poniższej tabeli.
 +  - Warunkiem przyznania dodatniej liczby punktów za kryterium o numerze **i** jest uzyskanie co najmniej dwóch punktów z kryterium **i-1**. ​
 +  - Kryterium **1.** jest oceniane w każdym przypadku, jeżeli program spełnia kryteria dopuszczające go do oceny (patrz punkt 3.3).
 +
 +^ L.p. ^ Kryterium ^ Waga ^ Zakres punktowy ^ Wyjaśnienie ^
 +| 1. | Stopień realizacji ćwiczenia | 1 | 0 - 4 | Stopień realizacji poszczególnych elementów ćwiczenia, prawidłowa interpretacja zadania i poleceń, wynik testów automatycznych (gdzie dostępne) |
 +| 2. | Jakość kodu | 1 | 0 - 4 | Odporność kodu na wycieki pamięci, błędne dane, obsługa wyjątków, poprawność wykorzystania elementów języka, optymalność rozwiązania |
 +| 3. | Modularyzacja kodu | 1 | 0 - 4 | Poprawny podział kodu na pliki i moduły. |
 +| 4. | Przejrzystość kodu | 1 | 0 - 4 | Stosowanie wcięć, jednolitego i intuicyjnego nazewnictwa zmiennych, funkcji i metod oraz definiowanie tylko niezbędnych metod, funkcji, pól klasy, itp. |
 +| 5. | Komentarze | 1 | 0 - 4 | Sposób i format komentowania,​ ilość komentarzy w kodzie. |
 +
 +===== 4. Aktywność =====
 +  - Najaktywniejszym osobom na zajęciach przyznawane są **plusy**.
 +  - Każdy plus to dodatkowy punkt wliczany do sumy ogólnej punktacji z **ocenianych ćwiczeń**.
 +  - Punkty uzyskane z plusów **nie wliczają** się do maksymalnej sumy jaką można otrzymać z ocenianych ćwiczeń.
 +
 +===== 5. Kolokwia =====
 +  - Na zajęciach będą odbywać się kolokwia i kartkówki.
 +  - Każde kolokwium będzie zapowiedziane co najmniej **2 tygodnie** wcześniej.
 +  - Kartkówki **nie będą** zapowiadane.
 +  - Podczas kolokwiów należy mieć przy sobie **legitymację studencką** lub indeks w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
 +  - Kolokwia są przeprowadzane na papierze i/lub komputerach (tylko i wyłącznie uczelnianych).
 +  - Kolokwium będzie się składać z zadań **z przerobionego** zakresu materiału.
 +  - Wynikiem kolokwium jest suma punktów uzyskanych za poszczególne zadania.
 +  - Dodatkowo na kolokwium może pojawić zadanie o **wyższym** poziomie trudności, **nieliczone** do maksymalnej sumy punktów z danego kolokwium.
 +  - Ilość zadań oraz punktacja są sprawami indywidualnymi dla każdego kolokwium.
 +  - Zgodnie z GRIS **kolokwiów nie można poprawiać**.
 +  - Osoby nieobecne na kolokwium: ​
 +    * mogą je pisać w późniejszym terminie pod warunkiem dostarczenia usprawiedliwienia (patrz p.1.),
 +    * są zobowiązane do ustalenia terminu pisania kolokwium na najbliższych zajęciach bądź konsultacjach po powrocie,
 +    * w pozostałych przypadkach przyznawane jest **0 pkt** za dane kolokwium. ​
 +  - Podczas kolokwium obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w jakimkolwiek celu.
 +  - Każdy może oglądnąć swoją prace po ocenie **tylko podczas konsultacji w obecności prowadzącego**.
 +  - Powyższe postanowienia nie dotyczą kolokwiów poprawkowych. Warunki przeprowadzania i formy kolokwiów poprawkowych są regulowane osobno.
 +
 +===== 6. Zaliczenie =====
 +  - Warunkiem wystarczającym do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie końcowej wartości procentowej na poziomie **co najmniej 50%**, na którą składają się punkty z:
 +    - wysłanych ćwiczeń (ocenianych i nieocenianych),​
 +    - punkty z kolokwiów, ​
 +    - punkty za aktywność i obecności.
 +  - Ogólna suma punktów z ocenianych ćwiczeń jest sumą wszystkich punktów jakie można uzyskać z ćwiczeń które **zostały ocenione**.
 +  - Ogólna suma punktów z wysłanych ćwiczeń jest sumą wszystkich punktów jakie można uzyskać ze wszystkich ćwiczeń które **nie zostały ocenione**.
 +  - Ogólna suma punktów z kolokwiów jest sumą wszystkich punktów jakie można uzyskać z przeprowadzonych kolokwiów i kartkówek. Punkty zdobyte w ramach zadań dodatkowych nie wliczają się w tą sumę ogólną.
 +  - Dodatkowo na ocenę końcową mają wpływ: **obecności,​ aktywność na zajęciach**.
 +
 +==== 6.1. Obliczenie oceny końcowej ====
 +  - W trakcie zajęć każdy student posiada trzy pule punktów:
 +    - **Za ćwiczenia oceniane** w której skład wchodzą punkty uzyskane za ocenione ćwiczenia i aktywność na zajęciach.
 +    - **Za ćwiczenia nieoceniane** w której skład wchodzą punkty uzyskane za ćwiczenia nieoceniane.
 +    - **Za kolokwia** w której skład wchodzą punkty uzyskane z wszystkich kolokwiów i kartkówek.
 +  - Na podstawie wielkości tych pól punktowych obliczana jest **wyjściowa wartość procentowa**:​ \\ **p = (0.25 * (c / C) + 0.25 * (z / Z) + 0.5 * (k / K)) * 100**
 +    * **p** - wyjściowa wartość procentowa,
 +    * **c** - suma punktów uzyskanych z ocenianych ćwiczeń i aktywności,​
 +    * **C** - maksymalna suma punktów jakie można uzyskać z ocenianych ćwiczeń (bez punktów za aktywność),​
 +    * **z** - suma punktów uzyskanych z nieocenianych ćwiczeń,
 +    * **Z** - maksymalna suma punktów jakie można uzyskać z nieocenianych ćwiczeń,
 +    * **k** - suma punktów uzyskanych z kartkówek i kolokwiów,
 +    * **K** - maksymalna suma punktów jakie można uzyskać z kartkówek i kolokwiów (nie wliczając punktacji za zadania dodatkowe).
 +  - Wartość **p** podlega obniżeniu:
 +    * za każde niezaliczone ćwiczenie o **10 punktów procentowych**,​
 +    * za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność ponad dozwolony limit o **10 punktów procentowych**.
 +  - Sumaryczna, procentowa ilość punktów uzyskanych podczas zajęć podlegająca rozliczeniu według skali punktowej zamieszczonej w statucie uczelni jest obliczana według następującego wzoru: \\ **f = p - [10 * max{(o - l), 0}] - (10 * e)**
 +    * **f** - **końcowa wartość procentowa**,​
 +    * **p** - wyjściowa wartość procentowa,
 +    * **o** - ilość nieobecności nieusprawiedliwionych,​
 +    * **l** - liczba dozwolonych nieobecności,​
 +    * **e** - liczba nieoddanych ćwiczeń.
 +  - Mając wartość **f** możemy wyznaczyć ocenę końcową ze [[#​skala_punktowa|skali punktowej]].
 + 
 +===== 7. Skala punktowa =====
 +Statut uczelni reguluje progi punktowe uprawniające do zdobycia danej oceny:\\
 +Od 91% - 5.0\\
 +[81% - 91%)  - 4.5\\
 +[71% - 81%)  - 4.0\\
 +[61% - 71%)  - 3.5\\
 +[50% - 61%)  - 3.0\\
 +poniżej 50% - 2.0
pl/dydaktyka/jimp2/2016/part2/org/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0