Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mindstorms:lab:aims [2008/04/27 22:27]
wpiestrak created
mindstorms:lab:aims [2017/07/17 10:08]
Line 1: Line 1:
-====== Cele laboratorium ====== 
- 
-  * Zapoznanie się z technologią Mindstorms 
-  * Programowanie podzespołów robotów przy pomocy istniejących metod i narzędzi 
-  * Przygotowanie do rozwijania w oparciu o Mindstorms mechanizmów projektowania logiki sterujących dla robotów, z wykorzystaniem wizualnych metod reprezentacji wiedzy i języka Prolog 
- 
  
mindstorms/lab/aims.txt · Last modified: 2019/06/27 15:50 (external edit)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0