Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
mindstorms:lab:aims [2008/04/27 20:27]
wpiestrak created
mindstorms:lab:aims [2017/07/17 08:08] (current)
Line 1: Line 1:
-====== ​Cele laboratorium ​======+====== ​Laboratory aims ======
  
-  * Zapoznanie się z technologią ​Mindstorms +  * Introduction to Mindstorms  
-  * Programowanie podzespołów robotów przy pomocy istniejących metod i narzędzi +  * Programing of robots'​ components with existing methods and tools 
-  * Przygotowanie do rozwijania w oparciu o Mindstorms mechanizmów projektowania logiki sterujących dla robotówz wykorzystaniem wizualnych metod reprezentacji wiedzy i języka ​Prolog+  * Preparation to development of Mindstroms-based design works of robot'​s controllersusing visual methods of knowledge presentation and Prolog ​language
  
  
mindstorms/lab/aims.txt · Last modified: 2017/07/17 08:08 (external edit)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0