Export page to Open Document format

MIW 2010 PLCS2

Zrealizował: Łukasz Kostka (4RI)

Opracować plwiki cases (czyli przykłady aplikacji dla semwikis).

Prezentacja

Sprawozdanie

Opis Projektu

Celem projektu było przeglądnięcie istniejących na rynku rozwiązań typu Semantic Wiki oraz próba odtworzenia wybranych przykładów w projekcie plwiki. Należy zauważyć iż spora część istniejących projektów była od dłuższego czasu nieaktywna lub ich rozwój został zupełnie zaniechany dlatego, zgodnie z instrukcją, została pominięta. W analizie pominięto również rozwiązania oparte o Semantic MediaWiki, ponieważ analiza przykładów opartych o ten system stanowiła temat odrębnego projektu. W trakcie realizacji projektu stworzono listę brakujących funkcjonalności i sugestii odnośnie poprawy użyteczności systemu.

Realizację projektu podzielono na trzy, opisane w dalszej częsci, etapy:

 • przegląd istniejących rozwiązań
 • analiza możliwości odtworzenia
 • implementacja

Przegląd istniejących rozwiązań

AceWiki

Semantyczne wiki, które daje użytkownikowi możliwość łatwej edycji stron i wprowadzania faktów poprzez zastosowanie języka naturalnego do opisu relacji między obiektami. ACE - controlled natural languane składniowo przypomina język angielski a jego wprowadzanie ułatwia dodatkowo dostępny w systemie edytor graficzny. Użytkownik nie musi wprowadzać kodu RDF ani OWL, ponieważ cała semantyka zawarta jest bezpośrednio w tekście strony. Opisywanie obiekty i relacje są odzwierciedlane poprzez rzeczowniki i czasowniki.

Wiki posiada wbudowany system wnioskowania Pellet zapewniający spójność zawartości oraz umożliwiający zadawanie pytań, które, wraz z odpowiedziami, są również wyświetlane bezpośrednio w treści stron.

Cechy
 • wykorzystanie języka naturalnego do opisu wiedzy
 • edytor graficzny służący do wprowadzania wiedzy
 • system wnioskowania działający w tle
Odnośniki

Artificial Memory

Semantyczne wiki służące do zarządzania prywatnymi informacjami i wiedzą w sposób wizualny. W założeniu odzwierciedla sposób działania ludzkiej, dynamicznej pamięci - pozwala kojarzyć ze sobą fakty, wyszukiwać informacje i wyrażać myśli. Edycja treści odbywa się z wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika, który ma zapewniać balans pomiędzy rygorem narzucanym przez zapis ontologii a użytecznością. System umożliwia jednocześnie import oraz eksport bazy wiedzy do formatu RDF. Celem jest zbudowanie narzędzia zwiększającego produktywność i efektywność pracowników umysłowych dając im proste narzędzie do zarządzania wiedzą.

Cechy
 • graficzny interfejs do zarządzania wiedzą
 • odzwierciedlenie sposoby działania ludzkiej pamięci
 • możliwość importu i eksportu do RDF
Odnośniki

The Hypertext Knowledge Workbench

Przeglądarka i edytor do zarządzania wiedzą. Narzędzie internetowe, dedykowanie do użycia przez jedną osobę w celu zbierania i zarządania notatkami na dowolny temat. Posiada prosty i responsywny interfejs jednak o ograniczonych możliwościach tworzenia relacji. Umożliwia w zamian import i eksport do formatu RDF.

Opis
 • graficzny interfejs do zarządzania wiedzą
 • możliwość importu i eksportu do RDF
Odnośniki

KiWi

Następca projektu IkeWiki, którego celem jest połączenie filozofii wiki z zaawansowanymi możliwościami wnioskowania przy użyciu sieci semantycznych. Projekt opiera się na semantycznym silniku wiki zbudowanym przy pomocy Java EE i JBoss Seam. System używanny między innymi przez Sun do zarządzania wiedzą na temat budowy oprogramowania - umożliwia jednoczesną edycję wiedzy przez kilka osób, pracujących na połączonych ze sobą dokumentach, i zapewnia mechanizm automatycznego wyszukiwania, tagowania i łączenia powiązanych ze sobą elementów. Celem projektu jest zbudowanie systemu, w którym każda istotna zmiana w bazie wiedzy będzie się automatycznie propagować do połączonych dokumentów.

Cechy
 • wyszukiwanie połączeń między dokumentami
 • kontrola i propagacja aktualnej wiedzy
Odnośniki

Knoodl

System to edytor ontologii oparty o społeczności i umożliwiający równoczesną współpracę wielu użytkowników. Tworzenie bazy wiedzy na dany temat opiera się o działanie członków społeczności, którzy posiadają uprawienia edycji danego tematu. System ma bardzo rozwinięty moduł kontroli uprawnień. Każdemu obiektowi odpowiada jedna strona w systemie. Strona składa się z nieustrukturyzowanej części w postaci wikitext oraz części ontologii, w której obiekty opisywane są poprzez dziedziczone zbiory właściwości oraz relacje przynależności. Edycję oraz przegląd ontologii ułatwia wbudowane narzędzie do wizualizacji relacji między obiektami. System umożliwia eksport do formatu RDF z lub bez dodatkowych,nieustrukturyzowanych informacji. System działa w oparciu o Amazon Web Servicies, a każda funkcjonalność jest udostępniona na zewnątrz poprzez mechanizm Java Beans, dzięki któremu możliwe jest tworzenie własnych aplikacji.

Cechy
 • edytor ontologii z rozbudowanymi możliwościami kolaboracji
 • w ramach projektu dostępne są wiki i ontologie tworzone przez użytkowników
Odnośniki

OntoWiki

Narzędzie wspierające tworzenie i zarządzanie rozproszonymi systemami wiedzy. Umożliwia intuicyjne tworzenie semantycznych treści, zawiera wbudowany edytor RDF i pozwala na graficzne prezentowanie wiedzy w postaci map. Do przykładowych zastosowań należą zarządzanie scenariuszami postępowań w sytuacjach kryzysowych, tworzenie i zarządzanie informacjami turystycznymi, budowa wielko-skalowych systemów wymagań, czy też użycie jako platformy budowy ontologii na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu.

Cechy
 • narzędzie do zarządzania i tworzenia wielkoskalowych baz wiedzy
 • możliwość reprezentacji wiedzy w postaci map
 • oprogramowanie komercyjne
Osnośniki

SWiM

Projekt zbudowany na bazie IkeWiki, będący w fazie prototypu, służący do opisu wiedzy z dziedziny matematyki. Umożliwia wnioskowanie i odpytywanie wiedzy na podstawie wprowadzonych faktów matematycznych.

Cechy
 • zarządznie wiedzą wyłącznie z dziedziny matematyki
 • rozwiązanie prototypowe
Odnośniki

Wikidsmart

Narzędzie wzbogacające systemy wiki o strukturę semantyczą. Umożliwia integrację i wyszukiwanie informacji w obrębie kilku połączonych systemów. Użytkownikami systemu są z reguły duże ogranizacje z dużą ilością małych, wyspecjalizowanych jednostek inżynieryjnych, które potrzebują zdefiniowanych metodologii i ciągłego przepływu informacji.

Cechy
 • narzędzie do wzbogacania niezależnych systemów o strukturę semantyczą
 • oprogramowanie komercyjne
Odnośniki

Swirrl

Aplikacja internetowa służąca prostemu i efektywnemu dzieleniu się informacjami oraz wspomagające podejmowanie decyzji. Oprócz przechowywania nieustrukturyzowanych informacji tekstowych pozwala również dołączać do systemu informacje przechowywane w arkuszach kalkulacyjnych i bazach danych. Całość przechowywana jest w formie RDF, umożliwia łatwe odpytywanie i analizowanie treści bez konieczności własnoręcznego wprowadzania semantycznie poprawnych struktur danych.

Cechy
 • narzędzie do grupowego podejmowania decyzji w oparciu o bazę wiedzy
 • oprogramowanie komercyjne
Odnośniki

TaOPis

Platforma open source służąca do budowy i organizacji społeczności. Zapewnia funkcjonalności takie jak forum, blog, wiki, listy mailingowe, zarządzanie projektami, filtracja i moderacja treści. Istotą systemu jest połączenie wszystkich jego elementów relacjami, które wyrażone są w postaci tagów typu atrybut-wartość. W ramach systemu rozwijana jest również aplikacja na platformie Facebook oferująca podobne możliwości.

Cechy
 • narzędzie do zarządzania społecznością
 • projekt dostępnie jako aplikacja na Facebook
Odnośniki

Analiza możliwości odtworzenia

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę rozważanych rozwiązań pod kątem możliwości i przydatności przeniesienia ich funkcjonalności do systemu plwiki. Warto zwrócić uwagę, że często pojawiającym się problemem był komercyjny charakter projektów, co praktycznie uniemożliwiało dostęp do rzeczywistych zastosowań. W połączeniu ze sposobem funkcjonowania części systemów - ogólna platforma, na której można budować konkretne wiki - przesądzało to często o nieprzydatności i niemożliwości przeniesienia systemu na grunt plwiki.

AceWiki

System jest ciekawy ze względu na sposób zapisu wiedzy oparty o język naturalny, jest to jednak funkcjonalność niemożliwa do prostego odtworzenia. Dostępne demo jest mało rozbudowane - zawiera proste, przykładowe wiki z dziedziny geografii i biologii, dostępnie jest jednak również rozbudowane wiki o samym projekcie.

Artificial Memory

System posiada nieintuicyjny interfejs użytkownika co w połączeniu z bardzo małą liczbą i słabą jakością przykładów oraz brakiem dostępu do źródeł czyni go praktycznie nieużytecznym i nie wartym przeniesienia.

The Hypertext Knowledge Workbench

Aplikacja działa wyłącznie jako program desktopowy. Dodatkową wadą jest brak bazy przypadków użycia i ogólny brak szerszych informacji o systemie.

KiWi

Ciekawy i mocno rozwijany projekt, znajdujący się w fazie beta. Wadą jest brak przykładowych wiki, choć dostępne są pobieżne opisy zastosowań. Całość to jednak bardziej bardziej platforma niż wiki samo w sobie.

Knoodl

Bardziej edytor i platforma wymiany ontologii niż samo wiki. Posiada bardzo rozbudowane możliwości kolaboracji czego efektem jest duża ilość stworzonych przez społeczność ontologii jednak należy zauważyć, że znaczna ich część jest bardzo powierzchowna.

OntoWiki

Rozbudowany i używany komercyjnie system, co pociąga to za sobą brak dostępu do rzeczywistych wiki. Dostępnie są pobieżne przykłady zastosowań oraz kilka przykładowych wiki.

SWiM

Aktywnie rozwijany projekt z ciekawą, choć bardzo małą, wersją demo. Niestety projekt ma na celu wyłącznie ułatwienie organizacji wiedzy z dziedziny matematyki, co ogranicza jego przydatność.

Wikidsmart

Prjekt komercyjny, co uniemożliwia dostęp do rzeczywistych wiki, zbudowanych przy jego pomocy.

Swirrl

Prężnie rozwijająca się platforma, będąca jednak rozwiązaniem komercyjnym, w związku z czym brak jest dostępu do rzeczywistych wiki i zastosowań.

TaOPis

Ciekawy i aktywnie rozwijany system. W chwili bieżącej dostępna wersja demonstracyjna jest funkcjonalna w niewielkim stopniu.

Implementacja

AceWiki

Do odtworzenia wybrano wiki opisujące sam projekt, ponieważ było najbardziej rozbudowane i zapełniało sensowny przypadek użycia. Wiki projektu jest zbiorem informacji na temat publikacji opisujących AceWiki oraz zaangażowanych w projekt osób. Poniżej przedstawiono strukturę odtworzonego fragmentu.

Authors

Kategoria opisująca autorów zdziałających w ramach projektu.

 • author - atrybut zawierający imię i nazwisko autora, pozwalający na wyszukiwanie
 • project - atrybut określający projekt, w który zaangażowana jest osoba
 • publications - zapytanie zwaracające listę publikacji danego autora
Publications

Kategoria opisująca publikacje powstałe w ramach projektu.

 • title - atrybut zawierający tytuł publikacji
 • year - atrybut zawierający rok wydania publikacji
 • author - atrybut zawierający nazwę autora publikacji
Zapytania

Przykładowe zapytania zaprezentowano poniżej.

 • lista osób zaangażowanych w projekt „acewiki”
{{#ask: [[category:authors]] [[project:=acewiki]] }}
 • lista publikacji wydanych w roku „2008”
{{#ask: [[category:publications]] [[year:=2008]] }}
 • lista wszystkich autorów
{{#ask: [[category:authors]] }}
 • lista publikacji danego autora
<pl goal="authors(X,tobias_kuhn),publications(X,Y),write(' Autorem '),write(Y),write(' jest '),write(X),nl,fail." scope="prolog:semwikis:acewiki"></pl>
 • lista publikacji dotyczących „acewiki”
{{#ask: [[category:publications]] [[title:acewiki]] }}

OntoWiki

Do odtworzenia wybrano wiki opisujące połączenia między wydarzeniami w danym miejscu, ich tematyką oraz uczestnikami. Poniżej przedstawiono strukturę odtworzonego fragmentu.

City

Kategoria opisująca miasta, w których odbywają się wydarzenia.

 • latitude - atrybut określający szerokość geograficzną miasta na mapie
 • longitude - atrybut określający długość geograficzną miasta na mapie
 • country - zapytanie, korzystające z relacji belongs_to, które łączy miasto z krajem
 • events - zapytanie zwracające listę wydarzeń w danym miejscu
Country

Kategoria opisująca państwa, wraz z należącymi do nich miastami.

 • name - atrybut zawierający nazwę państwa
 • cities - zapytanie zwracające miasta leżące w danym kraju
 • events - zapyanie zwracające wydarzenia mające miejsce w miastach danego kraju
Event

Kategoria zawierająca szczegółowy opis wydarzeń.

 • url - atrybut zawierający odres URL wydarzenia
 • start_date - atrybut zawierający dokładną datę rozpoczęcia wydarzenia
 • end_date - atrybut zawierający dokładną datę zakończenia wydarzenia
 • city - atrybut zawierający nazwę miasta, w którym odbywa się wydarzenie
 • country - atrybut zawierający nazwę państwa, w którym odbywa się wydarzenie
 • year - atrybut określający rok wydarzenia
 • event_type - atrybut określający rodzaj wydarzenia (konferencja, koncert, itp.)
 • topic - atrybut zawierający odniesienia do tematów związanych z wydarzeniem
Topic

Kategoria zawierająca zbiór tematów jakich dotyczą wydarzenia.

* topic - symbol tematu
Zapytania

Przykładowe zapytania zaprezentowano poniżej.

 • lista wydarzeń lub miejsc związanych z danym tematem; wykorzystanie atrybutu cache
{{#ask:[[category:event]] [[topic:=dm]] [[cache=true]] }}
 • lista wydarzeń mających miejsce w roku „2006”
{{#ask: [[category:event]] [[year:=2006]] }}
 • lista wszystkich wydarzeń
{{#ask: [[category:event]] }}
 • lista wydarzeń w danym kraju
<pl goal="events_in_country(Es,'mexico'),write(Es),nl,fail" scope="prolog:semwikis:ontowiki"></pl>
 • lista wydarzeń w danym mieście
{{#ask: [[category:events]] [[city::prolog:semwikis:ontowiki:city:acapulco]] ]}}

Podsumowanie

Głównym celem projektu było przeanalizowanie dostępnych rozwiązań z zakresu Semantic Wiki i zebranie uwag, problemów i sugestii pomocnych w rozwoju, wynikłych przy próbie przeniesienia rozwiązań na grunt plwiki.

 • Prędkość działania systemu była czasami niezadowalająca, jednak ciężko powiedzieć czy jest to wina samego plwiki, czy też kwestia innych operacji wykonywanych w tym czasie na serwerze.
 • W pewnym momencie pracy zaczęły pojawiać się ostrzeżenia generowanie przez skrypt PHP dotyczące praw zapisu, był to na szczęście również tylko przejściowy problem.
 • Sposób prezentacji niektórych fragmentów wiedzy wymaga duplikowania treści, np. ===Adam Mickiewicz=== [ [name:=Adam] ].
 • Operacje na datach są problematyczne (manipulacja, relacje). Nie ma możliwości wyszukania elementów np. wyłącznie wedle danego roku, jeżeli wiedza na ich temat zapisana jest w pełnej postaci daty, np. [ [date:=2010-05-20] ].
 • Brak lub bardzo ograniczone możliwości formatowania wyników zapytań, co może stanowić istotny problem w przypadku internacjonalizacji i lokalizacji zawartej wiedzy.
 • W przypadku zapytań związanych z lokalizacją (długość i szerokość geograficzna) brakuje możliwości podania obszaru lub marginesu błędu. Podawanie dokładnych wartości jest niewygodne, a aby je poznać często należy pierwsze wyszukać je w wiki, co stawia pod znakiem zapytania sens stosowania zapytań tego typu.
 • Konieczność manualnej kontroli systemu cache, co może utrudniać skupienie się na wprowadzaniu wiedzy.
 • Brak przyjętych konwencji zapisu faktów - używanie liczby mnogiej, pojedynczej w nazwach, duże lub małe litery, możliwość wykorzystania znaku spacji.
 • Z punktu widzenia użytkownika, pomocne mogłoby być wykorzystanie informacji kontekstowych do wzbogacenia treści - wyświetlanie podglądów obrazów, jeżeli odnośnik prowadzi do obrazu; wyświetlanie mapy, jeżeli podane są współrzędne geograficzne, itd.
 • Zarządzanie dużą bazą wiedzy wydaje się być problematyczne, ponieważ, aby pisać zapytania, należy znać całą strukturę wiki. Pomocnym rozwiązaniem mógłby być edytor graficzny lub mechanizm sugestii działający podczas wpisywania treści. Sugestia i dopełnianie treści pomocne byłoby też w przypadku konieczności wpisywania długich nazw kategorii i relacji.
 • Dla początkujących użytkowników systemu pomocny mógłby być interaktywny tutorial, pomagający zachować główną ideę wiki - prostotę.

Spotkania

Projekt

Materiały

pl/dydaktyka/miw/2010/plcs2/start.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0