HQEd Types

Podzadania

 1. Zapoznać się z podstawową obsługą CVS-a i komentowaniem kodu http://home.agh.edu.pl/~kk/doku.php?id=others:bimloq:start
 2. Pobrać kod z CVS-a z gałęzi releases (dane do logowania zostaną wysłane mailem).
 3. Spróbować skompilować i uruchomić.
 4. Przyjść na konsultacje celem ustalenia dalszych szczegółów.

Uwagi 04.07.2011

Projekt

 • Dodać komentarz oddzielający metody w pliku: AttributeImport_ui.cpp
 • if(conWin→result()) sprawdzić przy pomocy wartości (mogą się zmienić w przszłości):
  • QDialog::Accepted
  • QDialog::Rejected
 • :!: Źle tworzony nowy identyfikator:
  selTypes[i].setAttribute("id", selTypes[i].attribute("id", "") + "_modified");
  selAttrs[i].setAttribute("id", selAttrs[i].attribute("id", "") + "_1");

  Dlaczego nie zostały wykorzystane metody przeznaczone do wyszukiwania unikatowych identyfikatorów?
  Dlaczego nie jest sprawdzane czy w ten sposób utworzony identyfikator jest rzeczywiście unikatowy?

 • :!: Zmiana ID typu nie propaguje się na atrybuty.
 • Program się zawiesza jeżeli w oknie AttributeImport klikniemy Cancel.
 • Program się zawiesza jeżeli w oknie AttributeImport klikniemy OK.
 • Dlaczego import trwa w momencie kliknięcia Cancel w oknie AttributeImport?
 • :!: Import atrybutów powinien być nieszkodliwy dla edytowanego projektu. Tym czasem usunięcie atrybutów/typów w zaproponowany przez Panów sposób jest niedopuszczalny:
  if(conWin->getSelChoice() == "overwrite")
  {
     for(int i = 0; i < selTypes.size(); ++i)
       typeList->remove(typeList->indexOfID(selTypes.at(i).attribute("id", "")));
     for(int i = 0; i < selAttrs.size(); ++i)
       AttributeGroups->removeAtt(selAttrs.at(i).attribute("id", ""));
  }
  if(conWin->getOthChoice() == "overwrite")
  {
     for(int i = 0; i < unselTypes.size(); ++i)
       typeList->remove(typeList->indexOfID(unselTypes.at(i).attribute("id", "")));
     for(int i = 0; i < unselAttrs.size(); ++i)
       AttributeGroups->removeAtt(unselAttrs.at(i).attribute("id", ""));
  }
 • Overwrite:
  • Typy:
   bool hTypeList::updateTypePointer(hType* __old, hType* __new)
  • Atrybuty:
   bool hqed::sendEventMessage(QString* __errmsgs, int __event, ...)
   • Tworzymy nowe zdarzenie: np.
    #define XTT_SIGNAL_ATTRIBUTE_REPLACED 3   // QString* __errmsgs, int __event, XTT_Attribute* __oldattptr, XTT_Attribute* __newattptr
   • Dodajemy zdarzenie do wszystkich obiektów i podobiektów:
    result = ardAttributeList->eventMessage(__errmsgs, __event, attr) && result;
    result = ardPropertyList->eventMessage(__errmsgs, __event, attr) && result;
    result = ardDependencyList->eventMessage(__errmsgs, __event, attr) && result;
    result = ardLevelList->eventMessage(__errmsgs, __event, attr) && result;
    result = AttributeGroups->eventMessage(__errmsgs, __event, attr) && result;
    result = ConnectionsList->eventMessage(__errmsgs, __event, attr) && result;
    result = TableList->eventMessage(__errmsgs, __event, attr) && result;
    result = States->eventMessage(__errmsgs, __event, attr) && result;
    result = OutputStates->eventMessage(__errmsgs, __event, attr) && result;

Raport

 • Brak opisu zaproponowanych sposobów rozwiązywania konfliktów.
 • Opis rzeczy zawartych w raporcie zbyt krótki:
  • Jak interpretować zwracane przez metody wartości.
  • Dokładniejszy opis okna AttributeImport
 • Pracujemy na Wiki :!:

Uwagi 06.07.2011

 • Skąd w pętli
  while(!type.isNull())
  {
    if(typeList->indexOfID(type.attribute("id", "")) != -1)
      if(type.attribute("id", "") != "tpe_1" && type.attribute("id", "") != "tpe_2" && type.attribute("id", "") != "numeric" && type.attribute("id", "") != "symbolic")
        conTypes.append(type);
    type = type.nextSiblingElement("type");
  }

  warunek:

  if(type.attribute("id", "") != "tpe_1" && type.attribute("id", "") != "tpe_2" && type.attribute("id", "") != "numeric" && type.attribute("id", "") != "symbolic")
 • Propagacja zmienionych ID typów:
  • Przy pomocy pętli:
   QStringList usedIds;
   for(int i = 0; i < selTypes.size(); ++i)
   {
     docElem.removeChild(types);
     types.removeChild(selTypes[i]);
     int id_index = 1;
     QString candidate = "";
     do
     {
       candidate = "tpe_" + QString::number(id_index++);
     }
     while(usedIds.indexOf(candidate) != -1 || typeList->indexOfID(candidate) != -1);
     usedIds << candidate;
     selTypes[i].setAttribute("id", candidate);
    
     types.appendChild(selTypes[i]);
     docElem.appendChild(types);
    
     QString oldTypeId = selTypes[i].attribute("id", "");
     QString newTypeId = candidate;
     for(int i = 0; i < selAttrs.size(); ++i)
       if(selAttrs[i].attribute("type", "") == oldTypeId)
         selAttrs[i].setAttribute("type", newTypeId);
     for(int i = 0; i < unselAttrs.size(); ++i)
       if(unselAttrs[i].attribute("type", "") == oldTypeId)
         unselAttrs[i].setAttribute("type", newTypeId);
   }

wyszukiwane są nowe ID typu/atrybutu, jeżeli stworzony kandydat ID spełnia warunek:

while(usedIds.indexOf(candidate) != -1 || typeList->indexOfID(candidate) != -1);

to jest przyjmowane że nie istnieje i jest modyfikowany element XML-owy i nowa wartość ID jest dodawana do usedIds. Jednak nigdzie nie jest sprawdzane czy utworzony w ten sposób nowy kandydat ID nie istnieje wśród innych typów importowanych, których ID się nie dublują.

 • Pętle:
  for(int i = 0; i < selAttrs.size(); ++i)
    if(selAttrs[i].attribute("type", "") == oldTypeId)
      selAttrs[i].setAttribute("type", newTypeId);
  for(int i = 0; i < unselAttrs.size(); ++i)
    if(unselAttrs[i].attribute("type", "") == oldTypeId)
      unselAttrs[i].setAttribute("type", newTypeId);

  nie uwzględniają wszystkich atrybutów a jedynie te których ID już istnieją. Zmianę ID typu należy przeprowadzić we wszystkich wczytywanych atrybutach.

 • Po dokonaniu importu nagłówek głównego okna zmienia się i wyświetla nazwę importowanego pliku. Nagłówek nie powinien się zmieniać.
 • FIXME overwrite

Uwagi 27.07.2011

 • Błąd podczas rozważanie przypadku:
  if(conWin->getSelChoice() == "load with changed id")

  w pętli

  for(int i = 0; i < selTypes.size(); ++i)

  kod jest wykonywany w następującej kolejności:

  selTypes[i].setAttribute("id", candidate);
  types.appendChild(selTypes[i]);
  docElem.appendChild(types);
  QString oldTypeId = selTypes[i].attribute("id", "");
  QString newTypeId = candidate;

  co powoduje że obie zmienne oldTypeId oraz newTypeId przyjmują wartość tego nowego ID.

 • Niepoprawnie wygenerowane zdarzenie nadpisania atrybutu:
  • Niepotrzebna funkcja copyPrperties, która kopiuje wskaźniki!!.
  • W przypadku uzupełnienia ciała destruktora w taki sposób że będzie kasował dynamicznie zaalokowane pola klasy, pojawi się problem.
  • Brak dodanego nowego zdarzenia.
  • Obsługiwane zdarzenie powinno zawierać kolejny parametr będący wskaźnikiem na nowy atrybut.
 • W przypadku nadpisywania atrybutów w nadpisywanym atrybucie jest ustawiane ID na wartość stałą
  _old->setId("eFeBeEjuBYHSLyQdkapm3SLqhfdcfv"); //random string

  następnie kopiowane są (w sposób niepoprawny) właściwości nowego atrybutu:

  _old->copyProperties(_new);

  i w efekcie końcowym usuwany jest atrybut nadpisujący:

  delete _new;

  czyli w dalszym ciągu istnieje nadpisywany atrybut ale ze zmienionym ID.
  Problem: Co jeżeli chcemy nadpisać dwa atrybuty?
  Pojawi się konflikt identyfikatorów!!! (wszystkie nadpisywane atrybuty będą miały to samo ID: eFeBeEjuBYHSLyQdkapm3SLqhfdcfv).

 • Nie w pełni zaktualizowany kod i raport:
  • Nie usunięte metody, które były nipotrzebnie lub niepoprawnie stworzone:
   bool XTT_AttributeGroups::removeAtt(QString __attId)
   QString hTypeList::createUniqeTypeIdentifier(void)
 • Brak komentarzy kluczowego fragmentu kodu odpowiadającego za rozwiązywanie konfliktów.
 • Brak modularyzacji kodu - cały kod rozwiązywania konfliktów jest zawarty w ciele jednej metody.
 • Powtarzające się (bardzo podobne) fragmenty kodu.

Raport - v1.0

1. Opis problemu:

Naszym zadaniem było dodanie do programu hqed możliwości importu atrybutów oraz typów z plików o rozszerzeniu hml. W tym celu należało dodać stosowną opcję w menu programu oraz zaimplementować funkcjonalności odpowiadające za wczytanie rzeczonych elementów oraz zaproponować rozwiązanie w przypadku powtarzających się id.

2. Propozycja rozwiązania:

Użytkownik otrzyma listę wczytywanych typów i atrybutów, których id istnieje już w programie. Będzie mógł podzielić konfliktowe pozycje na dwie grupy:

 • zaznaczone
 • odznaczone


Dla obu utworzonych w ten sposób grup udostępnione zostaną 3 opcje działania:

 • nadpisanie typów/atrybutów istniejących w programie wczytywanymi
 • pozostawienie oryginalnych typów/atrybutów
 • zapisanie konfliktowych typów/atrybutów ze zmienionym id

3. Modyfikacje istniejących plików:

MainWin.ui

Dodano do menu File akcję Attribute import z opcją HML file.

MainWin_ui.(h|cpp)

Dodano funkcję odpowiadającą za wczytanie atrybutów oraz typów z pliku.

 void importAttributesFromHML20file(void) 


Kolejność operacji:

 1. wyświetlenie okna QFileDialog w celu wybrania pliku
 2. odczytanie zawartości pliku i przypisanie jej do obiektu klasy QDomDocument
 3. wyznaczenie zdublowanych id wczytywanych typów i atrybutów
 4. wyświetlenie okna dialogowego z wyborem dalszego postępowania
 5. przygotowanie danych do wczytania w zależności od wybranej opcji
 6. wczytanie danych do programu


Funkcję połączono z sygnałem kliknięcia opcji HML file w menu:

 connect(att_import_from_hml_file, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(importAttributesFromHML20file())); 


hTypeList.(h|cpp)

Dodano funkcję zwracającą unikalny id typu.

 QString hTypeList::createUniqeTypeIdentifier(void) 

return – wygenerowany unikalny identyfikator

XTT_AttributeGroups.(h|cpp)

Dodano funkcję odpowiadającą za usunięcie atrybutu o zadanym id:

 bool removeAtt(QString __attId) 

__attId – id wybranego atrybutu
return – wynik operacji (true/false)

XTT_Attribute.(h|cpp)

Dodano funkcję odpowiadającą za przekopiowanie zawartości atrybutu:

 void copyProperties(XTT_Attribute* _new) 

_new – atrybut źródłowy

4. Utworzone pliki:

AttributeImport_ui.(h|cpp)

W ramach klasy AttributeImport zdefiniowano następujące metody:

 QList<QDomElement> getSTypes(void) 

Funkcja zwraca listę typów zaznaczonych w oknie dialogowym.

 QList<QDomElement> getUTypes(void) 

Funkcja zwraca listę typów, które nie zostały zaznaczone w oknie dialogowym.

 QList<QDomElement> getSAttrs(void) 

Funkcja zwraca listę atrybutów zaznaczonych w oknie dialogowym.

 QList<QDomElement> getUAttrs(void) 

Funkcja zwraca listę atrybutów, które nie zostały zaznaczone w oknie dialogowym.

 QString getSelChoice(void) 

Funkcja zwraca opcję wybraną dla oznaczonych elementów.

 QString getOthChoice(void) 

Funkcja zwraca opcję wybraną dla nieoznaczonych elementów.

 void confirm(void) 

Funkcja wykonywana po kliknięciu przycisku OK. Następuje w niej przypisanie opcji wybranych w oknie dialogowym do odpowiednich zmiennych klasy AttributeImport.

AttributeImport.ui

Utworzono okno typu QDialog zawierające obiekt typu QListWidget, pozwalający na wyświetlenie zduplikowanych typów i atrybutów. Okno zawiera ponadto dwa obiekty typu QComboBox, umożliwiające wybór akcji, zarówno dla oznaczonych jak i nieoznaczonych elementów listy oraz dwa przyciski – OK i Cancel. Po kliknięciu przycisku OK wykonane zostaną akcje wybrane przez użytkownika za pomocą kontrolek typu combobox. Po naciśnięciu przycisku Cancel operacja wczytywania zostanie anulowana, a okno dialogowe zostanie zamknięte.

pl/dydaktyka/miw/2011/hqedtypes.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0