Opis aplikacji

Aplikacja będzie miała za zadanie katalogować i zarządzać szkoleniami BHP, a ponadto móc generować raporty z bieżącego szkolenia jak i ze szkoleń w historii. Docelowym użytkownikiem aplikacji będzie pojedynczy, zewnętrzny szkoleniowiec prowadzący szkolenia w pewnych zakładach pracy i mający pod opieką pewną grupę pracowników dla których konieczne są szkolenia, zarówno jednorazowe jak i okresowe.

Opis funkcjonalny

Pracownicy

Katalogowanie pracowników będzie polegać na ich grupowaniu względem zakładu pracy w którym pracują oraz wyświetlaniu wszystkich informacji powiązanych z danym pracownikiem. Jednocześnie będą dostępne zbiorcze zestawienia pracowników w celu przeglądu z możliwością sortowania względem wybranych informacji. Kolejnym elementem będzie rozbudowany filtr, umożliwiający przeszukiwanie bazy względem wielu kryteriów dotyczących pracowników i informacji z nimi związanych.

Z każdym pracownikiem będą związane następujące informacje:

 • dane teleadresowe
 • informacje o zakładzie pracy w którym pracuje
 • informacje o aktualnie ważnym badaniu lekarskim
 • informacje o aktualnie ważnym szkoleniu
 • pełna historia odbytych szkoleń

Zakłady pracy

Pracownicy będą katalogowani względem zakładów pracy w których pracują. Dodatkowo będzie zaimplementowana złożona wyszukiwarka tychże zakładów.

Z każdym zakładem pracy będą związane następujące informacje:

 • dane teleadresowe
 • lista pracowników

Kategorie szkoleń

Kategorie szkoleń będą tworzyły reprezentację różnych rodzajów szkoleń jakie są charakterystyczne dla poszczególnych grup pracowników, np. pracownicy fizyczni lub pracujący w szczególnych warunkach zdrowotnych. Kategorie szkoleń będą również kolejną metodą grupowania pracowników, gdyż każdy z pracowników, po odbyciu szkolenia będzie klasyfikowany do pewnej grupy zawodowej. Dla kategorii będzie również zaimplementowana złożona wyszukiwarka.

Dla kategorii szkoleń będą charakterystyczne następujące informacje:

 • nazwa, opis kategorii
 • okres ważności wskazujący po jakim czasie pracownik powinien być przeszkolony ponownie
 • liczba przeprowadzonych szkoleń
 • plik szablonu raportu, wskazujący szablon który powinien zostać użyty przy generowaniu raportu dla danego szkolenia

Szkolenia

Na wcześniej wybranej grupie pracowników, użytkownik będzie mógł przeprowadzić szkolenie zadanej kategorii. Informacja o szkoleniu zostanie dodana do historii szkoleń, a wszystkie inne informacje w bazie zostaną odpowiednio uaktualnione. Dodatkowo zostanie wygenerowany odpowiedni dla danej kategorii plik raportu, zawierające informacje na temat przeprowadzonego szkolenia a przeznaczony do wydruku. Plik wygenerowanego raportu również zostanie zapisany w historii. Dodatkowo będzie zaimplementowana rozbudowana wyszukiwarka.

Dla poszczególnych szkoleń będą dostępne następujące informacje:

 • charakterystyczny numer identyfikujący poszczególne szkolenia
 • kategoria, opis
 • data szkolenia
 • data ważności
 • plik szablonu raportu, który został użyty

Historia szkoleń

Wszystkie przeprowadzone szkolenia będą zapisywane. Będzie można przeglądać pełną historię przeprowadzonych szkoleń jak i historię szkoleń dla każdego pracownika z osobna. Dodatkowo będzie zaimplementowana rozbudowana wyszukiwarka.

Raporty

Raporty będą generowane po przeprowadzeniu szkolenia na podstawie wcześniej zdefiniowanych plików szablonów. Pliki szablonów będą reprezentowane przez dokumenty typu OpenXML, zawierające strukturę raportu ze zdefiniowanymi polami-argumentami, które będą uzupełniane informacjami charakterystycznymi dla przeprowadzonego szkolenia. Raporty automatycznie będą drukowane, z możliwością ponownego ich odtworzenia z historii szkoleń.

Technologie

Środowisko implementacji

 • MS Visual Studio 2010
 • .NET Framework 4.0
 • MS SQL Server 2008 R2
 • MS Word 2007
 • Open XML SDK 2.0

Elementy do wdrożenia testowego

 • Użycie bazy danych SQLExpress, przechowującej dane w pojedynczym pliku dołączanym do właściwej aplikacji. Rozwiązanie zapewnia niemal pełną funkcjonalność standardowej bazy danych bez konieczności instalowania bazy w silniku serwera. Wydaje się to być ciekawym rozwiązaniem dla aplikacji mającej stosunkowo niewielki narzut danych.
 • Użycie funkcji CLR (implementowanych przy użyciu C# i .NET Framework) wewnątrz bazy danych. Funkcje mogłyby zapewnić integralność informacji o plikach, przechowywanych w bazie z ich fizyczną reprezentacją na dysku na poziomie mechanizmów samej bazy.
 • Użycie biblioteki Open XML SDK 2.0 dającej możliwość manipulacją plikami formatu OpenXML w celu generowania elastycznych raportów na podstawie wcześniej przygotowywanych, standardowych i łatwych w tworzeniu dokumentów pakietu MS Office 2007 lub OpenOffice.


Projekt bazy danych

Baza danych będzie implementowana jako darmowa baza SQLExpress, która jest oparta na komercyjnym SZBD MS SQL Server 2008 R2.

Tabele


Wyzwalacze

Implementacja dodatkowych wyzwalaczy była konieczna ze względu na to, że MS SQL Server nie dopuszcza definiowania kluczy obcych, które tworzyły by w bazie zapętlone wywołania ON DELETE ACTION lub ON UPDATE ACTION.

Wyzwalacze dla tabeli Template

Wyzwalacz utrzymuje więzy integralności z innymi tabelami w przypadku usuwania danych.

CREATE TRIGGER [dbo].[ForDeleteTemplateTrigger]
ON [dbo].[Template]
FOR DELETE
AS
	-- aktualizacja tabeli Training
	
	UPDATE dbo.Training
	SET ProtocolTemplateId = NULL
	WHERE ProtocolTemplateId IN (SELECT Id FROM deleted)

	UPDATE dbo.Training
	SET CertificateTemplateId = NULL
	WHERE CertificateTemplateId IN (SELECT Id FROM deleted)

	-- aktualizacja tabeli TrainingCategory

	UPDATE dbo.TrainingCategory
	SET ProtocolTemplateId = NULL
	WHERE ProtocolTemplateId IN (SELECT Id FROM deleted)
	
	UPDATE dbo.TrainingCategory
	SET CertificateTemplateId = NULL
	WHERE CertificateTemplateId IN (SELECT Id FROM deleted)

GO


Wyzwalacz utrzymuje więzy integralności z innymi tabelami w przypadku modyfikowania klucza głównego.

-- Utrzymuje więzy integralności innych tabel z tabelą Template w przypadku modyfikowania klucza głównego.
CREATE TRIGGER [dbo].[ForUpdateTemplateTrigger]
ON [dbo].[Template]
FOR UPDATE
AS
	-- aktualizacja tabel TrainingCategory i Training

	IF UPDATE(Id)
		BEGIN
			DECLARE @insertedId uniqueidentifier, @deletedId uniqueidentifier

			DECLARE ForUpdateInsertedRowsCursor CURSOR FOR
			SELECT Id FROM inserted
			DECLARE ForUpdateDeletedRowsCursor CURSOR FOR
			SELECT Id FROM deleted

			OPEN ForUpdateInsertedRowsCursor
			OPEN ForUpdateDeletedRowsCursor

			FETCH NEXT FROM ForUpdateInsertedRowsCursor
			INTO @insertedId
			FETCH NEXT FROM ForUpdateDeletedRowsCursor
			INTO @deletedId
			WHILE @@FETCH_STATUS = 0
				BEGIN

					-- aktualizacja tabeli TrainingCategory

					UPDATE dbo.TrainingCategory
					SET ProtocolTemplateId = @insertedId
					WHERE ProtocolTemplateId = @deletedId

					UPDATE dbo.TrainingCategory
					SET CertificateTemplateId = @insertedId
					WHERE CertificateTemplateId = @deletedId

					-- aktualizacja tabeli Training

					UPDATE dbo.Training
					SET ProtocolTemplateId = @insertedId
					WHERE ProtocolTemplateId = @deletedId

					UPDATE dbo.Training
					SET CertificateTemplateId = @insertedId
					WHERE CertificateTemplateId = @deletedId
					
					-- wczytanie kolejnego rekordu

					FETCH NEXT FROM ForUpdateInsertedRowsCursor
					INTO @insertedId
					FETCH NEXT FROM ForUpdateDeletedRowsCursor
					INTO @deletedId
				END

			CLOSE ForUpdateInsertedRowsCursor
			CLOSE ForUpdateDeletedRowsCursor
			DEALLOCATE ForUpdateInsertedRowsCursor
			DEALLOCATE ForUpdateDeletedRowsCursor
		END

Wyzwalacze dla tabeli TrainingCategory

Wyzwalacz utrzymuje więzy integralności z innymi tabelami w przypadku usuwania danych.

CREATE TRIGGER [dbo].[DeleteTrainingCategoryTrigger]
ON [dbo].[TrainingCategory]
FOR DELETE
AS
	-- aktualizacja tabeli Training

	UPDATE dbo.Training
	SET TrainingCategoryId = NULL
	WHERE TrainingCategoryId IN (SELECT Id FROM deleted)
GO


Wyzwalacz utrzymuje więzy integralności z innymi tabelami w przypadku modyfikowania klucza głównego.

CREATE TRIGGER [dbo].[UpdateTrainingCategoryTrigger]
ON [dbo].[TrainingCategory]
FOR UPDATE
AS
	-- aktualizacja tabeli Training

	IF UPDATE(Id)
		BEGIN
			DECLARE @insertedId uniqueidentifier, @deletedId uniqueidentifier

			DECLARE InsertedRowsCursor CURSOR FOR
			SELECT Id FROM inserted
			DECLARE DeletedRowsCursor CURSOR FOR
			SELECT Id FROM deleted

			OPEN InsertedRowsCursor
			OPEN DeletedRowsCursor

			FETCH NEXT FROM InsertedRowsCursor
			INTO @insertedId
			FETCH NEXT FROM DeletedRowsCursor
			INTO @deletedId
			WHILE @@FETCH_STATUS = 0
				BEGIN
					UPDATE dbo.Training
					SET TrainingCategoryId = @insertedId
					WHERE TrainingCategoryId = @deletedId
					
					FETCH NEXT FROM InsertedRowsCursor
					INTO @insertedId
					FETCH NEXT FROM DeletedRowsCursor
					INTO @deletedId
				END

			CLOSE InsertedRowsCursor
			CLOSE DeletedRowsCursor
			DEALLOCATE InsertedRowsCursor
			DEALLOCATE DeletedRowsCursor
		END

Widoki

Widok zakładu pracy

Widok umożliwia wybranie istotnych dla użytkownika informacji dla danego zakładu pracy.

Diagram

Skrypt

CREATE VIEW [dbo].[TrainingCategoryView]
AS
SELECT    dbo.TrainingCategory.Id, dbo.TrainingCategory.Name, dbo.TrainingCategory.ExpiryTime, dbo.TrainingCategory.Description, dbo.TrainingCategory.LastNumber, 
             ProtocolTemplate.Name AS ProtocolName, CertificateTemplate.Name AS CertificateName, ProtocolTemplate.Id AS ProtocolId, 
             CertificateTemplate.Id AS CertificateId
FROM      dbo.Template AS CertificateTemplate RIGHT OUTER JOIN
             dbo.TrainingCategory ON CertificateTemplate.Id = dbo.TrainingCategory.CertificateTemplateId LEFT OUTER JOIN
             dbo.Template AS ProtocolTemplate ON dbo.TrainingCategory.ProtocolTemplateId = ProtocolTemplate.Id

Widok pracownika

Widok grupuje informacje na temat pracownika, jego zakładu pracy oraz aktualnie ważnego szkolenia.

Diagram

Skrypt

CREATE VIEW [dbo].[EmployeeDetailsView]
AS
SELECT    dbo.Employee.Surname, dbo.Employee.Forename, dbo.Employee.Street, dbo.Employee.BuildingNumber, dbo.Employee.FlatNumber, dbo.Employee.City, 
             dbo.Employee.PostalCode, dbo.Employee.Post, dbo.Employee.Phone, dbo.Employee.Email, dbo.Employee.BirthDate, dbo.Employee.BirthPlace, 
             dbo.Employee.Position, dbo.Employee.CheckupExpiryDate, dbo.Employee.Id, dbo.Company.Name, dbo.Employee.CompanyId, dbo.Training.Number, 
             dbo.Training.TrainingDate, dbo.Training.ExpiryDate, dbo.TrainingCategory.Name AS CategoryName
FROM      dbo.TrainingCategory RIGHT OUTER JOIN
             dbo.Training ON dbo.TrainingCategory.Id = dbo.Training.TrainingCategoryId RIGHT OUTER JOIN
             dbo.Company INNER JOIN
             dbo.Employee ON dbo.Company.Id = dbo.Employee.CompanyId ON dbo.Training.Id = dbo.Employee.CurrentTrainingId

Widok kategorii szkoleń

Widok grupuje informacje na temat szkoleń i przypisanych raportów.

Diagram

Skrypt

CREATE VIEW [dbo].[TrainingCategoryView]
AS
SELECT    dbo.TrainingCategory.Id, dbo.TrainingCategory.Name, dbo.TrainingCategory.ExpiryTime, dbo.TrainingCategory.Description, dbo.TrainingCategory.LastNumber, 
             ProtocolTemplate.Name AS ProtocolName, CertificateTemplate.Name AS CertificateName, ProtocolTemplate.Id AS ProtocolId, 
             CertificateTemplate.Id AS CertificateId
FROM      dbo.Template AS CertificateTemplate RIGHT OUTER JOIN
             dbo.TrainingCategory ON CertificateTemplate.Id = dbo.TrainingCategory.CertificateTemplateId LEFT OUTER JOIN
             dbo.Template AS ProtocolTemplate ON dbo.TrainingCategory.ProtocolTemplateId = ProtocolTemplate.Id

Widok historii szkoleń

Widok grupuje informacje na temat szkoleń, ich kategorii oraz przypisanych raportów.

Diagram

Skrypt

CREATE VIEW [dbo].[TrainingHistoryView]
AS
SELECT    dbo.Training.Id, dbo.Training.Number, dbo.Training.TrainingDate, dbo.Training.ExpiryDate, dbo.Training.Description, dbo.TrainingCategory.Name AS CategoryName, 
             ProtocolTemplate.Name AS ProtocolName, CertificateTemplate.Name AS CertificateName, ProtocolTemplate.Id AS ProtocolId, CertificateTemplate.Id AS CertificateId, 
             ProtocolTemplate.FileName AS ProtocolFileName, CertificateTemplate.FileName AS CertificateFileName
FROM      dbo.Template AS ProtocolTemplate RIGHT OUTER JOIN
             dbo.Training ON ProtocolTemplate.Id = dbo.Training.ProtocolTemplateId LEFT OUTER JOIN
             dbo.TrainingCategory ON dbo.Training.TrainingCategoryId = dbo.TrainingCategory.Id LEFT OUTER JOIN
             dbo.Template AS CertificateTemplate ON dbo.Training.CertificateTemplateId = CertificateTemplate.Id


Funkcje

IsTemplateUsing

Funkcja sprawdza czy dany plik szablonu jest gdziekolwiek wykorzystywany w bazie. Funkcja umożliwi wielokrotne wykorzystywanie tego samego pliku i jednocześnie automatyczne jego usuwanie, jeżeli nie będzie już potrzebny.

Skrypt

CREATE FUNCTION [dbo].[IsTempleteUsing]
	(
	@templateIdParam uniqueidentifier
	)
RETURNS BIT
AS
	BEGIN
	IF EXISTS (SELECT Id FROM TrainingCategory WHERE ProtocolTemplateId = @templateIdParam)
		RETURN 1
	
	IF EXISTS (SELECT Id FROM TrainingCategory WHERE CertificateTemplateId = @templateIdParam)
		RETURN 1

	IF EXISTS (SELECT Id FROM Training WHERE ProtocolTemplateId = @templateIdParam)
		RETURN 1

	IF EXISTS (SELECT Id FROM Training WHERE CertificateTemplateId = @templateIdParam)
		RETURN 1

	RETURN 0
	END


Procedury

SelectTrainingsByEmployeeId

Procedura umożliwia wybranie rekordów wszystkich szkoleń w których uczestniczył zadany pracownik.

Skrypt

CREATE PROCEDURE [dbo].[SelectTrainingsByEmployeeId]
	@employeeIdParam uniqueidentifier
AS
	SET NOCOUNT ON;
	SELECT    *
	FROM      dbo.TrainingHistoryView
	WHERE    (Id IN (SELECT TrainingId FROM dbo.EmployeeTraining WHERE (EmployeeId = @employeeIdParam)));
	RETURN

SelectEmployeesByTrainingId

Procedura umożliwia wybranie wszystkich rekordów pracowników, którzy uczestniczyli w zadanym szkoleniu.

Skrypt

CREATE PROCEDURE [dbo].[SelectEmployeesByTrainingId]
	@trainingIdParam uniqueidentifier
AS
	SET NOCOUNT ON;
	SELECT    EmployeeDetailsView.Surname, EmployeeDetailsView.Forename, EmployeeDetailsView.Street, EmployeeDetailsView.BuildingNumber, 
	             EmployeeDetailsView.FlatNumber, EmployeeDetailsView.City, EmployeeDetailsView.PostalCode, EmployeeDetailsView.Post, EmployeeDetailsView.Phone, 
	             EmployeeDetailsView.Email, EmployeeDetailsView.BirthDate, EmployeeDetailsView.BirthPlace, EmployeeDetailsView.Position, 
	             EmployeeDetailsView.CheckupExpiryDate, EmployeeDetailsView.Id, EmployeeDetailsView.Name, EmployeeDetailsView.CompanyId, EmployeeDetailsView.Number, 
	             EmployeeDetailsView.TrainingDate, EmployeeDetailsView.ExpiryDate, EmployeeDetailsView.CategoryName
	FROM      EmployeeTraining INNER JOIN
	             EmployeeDetailsView ON EmployeeTraining.EmployeeId = EmployeeDetailsView.Id
	WHERE    (EmployeeTraining.TrainingId = @trainingIdParam)
	RETURN


Diagram przypadków użycia


Diagram klas


Diagramy sekwencji


Przeprowadzenie szkolenia

pl/dydaktyka/ztb/2010/projekty/menadzer_szkolen/start.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0