Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:dydaktyka:mbn:zajecia2014 [2019/06/27 15:50]
pl:dydaktyka:mbn:zajecia2014 [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +
 +===== Zajęcia =====
 +
 +==== - Wprowadzenie ====
 +
 +2014-10-15 -> GJN
 +
 +Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w metodologię i warsztat związany z 
 +  * prowadzeniem badań naukowych, ​
 +  * uzyskiwaniem środków finansowania pracy naukowej, ​
 +  * prezentacji wyników i rozwiązań. ​
 +  * krytyczną weryfikacją badań, ​
 +  * korzystania z repozytoriów artykułów naukowych i cytowań.
 +
 +**Zadania domowe:**
 +  - LaTeX
 +  - konto w OPI
 +  - zdefinowanie wybranego obszaru zainteresowań,​ lista problemów badawczych
 +  - bitbucket
 +
 +Następne zadania
 +  - prezentacja + dyskusja -> listopad-początek
 +  - opracowanie pisemne state of the art w LaTeX -> grudzień-styczeń
 +  - wniosek PRELUDIUM dla NCN -> listopad-styczeń
 +
 +==== - Wykładay IEEE ====
 +2014-10-22
 +
 +==== - Wprowadzenie i warsztat pracy ====
 +
 +Studia doktoranckie jako trzeci poziom kształcenia. ​
 +  * Cele kształcenia na studiach doktoranckich. ​
 +  * Studia doktoranckie a rozwój naukowy. ​
 +  * Studia doktoranckie w krajach UE i USA. 
 +  * Omówienie elementów kształcenia na studiach doktoranckich. ​
 +  * Regulaminy. ​
 +  * Stypendia wewnętrzne i zewnętrzne. ​
 +  * Kryteria przyznawania stypendiów i terminy. ​
 +  * Prawa i obowiązki studenta SD. 
 +  * Omówienie najważniejszych etapów studiów doktoranckich.
 +
 +Dyskusja:
 +  * organizacja pracy na WEAIiIB
 +  * stypendia -> DIY
 +  * prowadzenie dydaktyki
 +  * moduły obieralne
 +  * ubezpieczenie
 +  * udział w projektach
 +
 +Struktura oraz organizacja instytucji naukowych i zespołów badawczych.
 +  * Instytucjonalizacja i globalizacja nauki. ​
 +  * Światowe organizacje naukowe. ​
 +  * Uniwersytety,​ instytuty badawcze. ​
 +  * Zespoły i grupy badawcze. ​
 +
 +Dyskusja: Prezentacja uczestników
 +  * sylwetka
 +  * motywacja
 +  * zespół, promotor?, OPI:​LudzieNauki
 +  * zainteresowania
 +  * plany i projekty
 +
 +Nauka jako element cywilizacji,​ relacje przemysłu i nauki
 +  * Nauka w świecie i jej rola. 
 +  * Nauka a cywilizacja,​ gospodarka, technologia. ​
 +  * Nauka w Polsce i na świecie, "​innowacje"​
 +  * Rola firm rynku IT w wytyczaniu kierunków rozwoju Informatyki. ​
 +  * Powiązanie badań naukowych z rozwojem nowoczesnych narzędzi informatycznych. ​
 +
 +Dyskusja:
 +  * rola nauki
 +  * powiązania cywilizacji,​ gospodarki, technologii
 +  * okdrywanie vs kreowanie
 +  * soliści vs orkiestry
 +  * innowacyjność?​
 +  * przemysł a uczelnie
 +  * przemysł a badania
 +  * technologia o funkcjonowanie orgazniacji publicznych,​ państwowych
 +  * otwartość technologiczna państwa, egoverment?
 +
 +Część praktyczna - wstęp do NCN Preludium
 +
 +==== - Praca badawcza ====
 +2014-11-05 -> prof. P. Gryboś
 +
 +==== - Cykl pracy badawczej ====
 +:?: 2014-11-19 -> GJN
 +{{:​pl:​dydaktyka:​mbn:​hindexpres.pdf|}}
 +
 +Kategoryzacja badań naukowych, repozytoria cytowań, wykorzystanie,​ ocena jakości badań ​
 +  * Elementy kategoryzacji badań naukowych. ​ [[http://​www.nauka.gov.pl/​komitet-ewaluacji-jednostek-naukowych-main/​]]
 +  * Kategoryzacja jednostek naukowych w Polsce, etc. [[https://​polon.nauka.gov.pl/​]]
 +  * Omówienie najważniejszych repozytoriów cytowań: Google Scholar, Scopus, SCI i Web of Knowledge. ​
 +  * Indeksy cytowań i ich rola. 
 +  * Kategoryzacja czasopism i konferencji naukowych. ​
 +  * Wydawnictwa naukowe. Dane statystyczne. ​
 +  * Dyskusja: Wady i zalety „indeksowania” osiągnięć naukowych.
 +  * Szkolenia BJ http://​www.bj.uj.edu.pl/​zb/​cytowania.pdf http://​www.bj.uj.edu.pl/​o_bib/​AQ1.php http://​www.bj.uj.edu.pl/​o_bib/​AQ_tematyka_od_I_2013.pdf
 +  * prezentacja KKL
 +
 +Metody wyszukiwania informacji naukowej
 +  * Wykorzystanie repozytoriów cytowań i bibliotek. ​
 +  * IEEE Explore, DBLP. Publish or Perish.
 +  * Ważniejsze repozytoria danych i sposoby korzystania. ​
 +  * Ważniejsze formaty danych.
 +
 +Konferencje,​ udział
 +  * szukanie
 +  * CfP
 +  * konferencja,​ workshop, multikonf
 +  * proces
 +  * easychair
 +  * delegacje, dwz
 +  * artykuły
 +  * geistowy kalendarz
 +  * post/​proceedings,​ ksiazki
 +  * punkatcja
 +
 +Konferencje,​ organizacja
 +  * udział w PC i OC
 +  * recenzje
 +  * easychair
 +  * czemu gjn nie jest w grecji
 +
 +Omówienie cyklu pracy badawczej ​
 +  * Naukowiec a zespół naukowy. ​
 +  * Co produkuje naukowiec i zespół naukowy? ​
 +  * Publikacje, dokumentacja naukowa i inne produkty badań. ​
 +  * Ocena jakości rezultatów badań. ​
 +  * Finansowanie badań. ​
 +  * Dyskusja: Struktury naukowe i biznesowe: podobieństwa i różnice.
 +
 +
 +==== - Pisanie artykułów i innych dokumentów ====
 +prof. Gryboś 13.11.2013, 03.12.2013
 +
 +Metodologia pisania artykułu naukowego ​
 +  * Rola artykułu naukowego. ​
 +  * Rodzaje artykułów naukowych. ​
 +  * Struktura artykułu naukowego. ​
 +  * Sposoby pisania poszczególnych elementów artykułu: tytuł, podsumowanie,​ wstęp, state_of_the_art etc. 
 +  * Edycja artykułu naukowego. ​
 +  * Spis literatury. ​
 +  * Gdzie i jak wysłać artykuł?
 +
 +Metodologia pisania innych dokumentów ​
 +  * Rozdziały w książkach,​ książki i dysertacje. ​
 +  * Ważniejsze oficyny wydawnicze. ​
 +  * Dysertacja doktorska: oddzielny dokument. ​
 +  * Dysertacja doktorska: zestaw jednotematycznych artykułów. ​
 +  * Etapy przygotowywania i obrony pracy doktorskiej. ​
 +  * Dalsze stopnie i tytuły akademickie w Polsce i na świecie. ​
 +  * Habilitacja i profesura. ​
 +  * Recenzje dorobku. ​
 +  * Listy referencyjne.
 +
 +==== - Projekty i finansowanie ====
 +
 +9. Finansowanie badań naukowych
 +  * Grant a projekt naukowy. ​
 +  * Instytucje i organizacje finansujące badania naukowe. ​ Świat. USA. Unia Europejska. Polska. ​
 +  * Rodzaje i programy projektów naukowych: UE, USA, Polska. ​
 +  * Etapy i sposoby ewaluacji projektów naukowych.
 +
 +10. Metodologia przygotowania projektu naukowego ​
 +  * Zalecenia ogólne. ​
 +  * Struktura projektu naukowego - ogólnie. ​
 +  * Programy narodowe. ​
 +  * Struktura projektu wysyłanego do Narodowego Centrum Nauki. ​
 +  * Omówienie paneli i różnych programów (calls) NCN. 
 +  * Programy unijne. ​
 +  * Organizacja konsorcjum i typowa struktura projektu finansowanego przez Unię Europejską. ​
 +  * Terminologia angielska związana z programami unijnymi.
 +
 +G. J. Nalepa, 11.12.2013 (NCN)
 +  * [[http://​ncn.gov.pl/​|NCN]]
 +  * [[http://​ncn.gov.pl/​finansowanie-nauki/​panele-ncn|Panele]]
 +  * [[http://​ncn.gov.pl/​ogloszenia/​konkursy/​preludium-16-09-2013|PRELUDIUM 6]]
 +
 +G. J. Nalepa, 18.12.2013 (NCBR, proj. EU)
 +  * [[http://​cordis.europa.eu/​fp7/​home_en.html|FP7]]
 +  * [[http://​ec.europa.eu/​programmes/​horizon2020/​|HORIZON2020]]
 +  * [[http://​www.ncbir.pl/​|NCBR]]
 +
 +
 +==== - Efektywność badań ​ ====
 +11. Ocena wyników badań naukowych - recenzje
 +  * Rola recenzji naukowej – pomoc, a nie instrument współzawodnictwa. ​
 +  * Sposób pisania recenzji projektu naukowego i artykułu. ​
 +  * Podobieństwa i różnice. ​
 +  * Terminologia angielska używana w pisaniu recenzji. ​
 +
 +12. Etyka w nauce
 +  * Prawa autorskie i problemy ich naruszania. ​
 +  * Plagiaty, fałszywe konferencje,​ hochsztaplerzy naukowi czyli o nieuczciwości w nauce. ​
 +  * Dyskusja.
 +
 +==== - Strona praktyczna ====
 +
 +  * używanie repozytoriów cytowań: Scopus, Web of Science, DBLP, End Note i inne.`
 +  * portale społecznośćiowe a nauka: LinkedIn, Research Gate
 +  * recenzowanie artykułów,​ wybranych przez uczestników
 +  * prezentacja wybranego przez studenta problemu naukowego. ​
 +  * napisanie krótkiej publikacji typu state_of_the_art + recenzja
 +  * przygotowanie i prezentacja projektu naukowego typu NCN Opus/FP7 ICT przez członków grupy seminaryjnej.
 +  * przygotowanie recenzji prezentowanych projektów typu NCN Opus/FP7 ICT przez grupy studentów i ich prezentacja.
 +  * praca w systemie Easychair
 +  * praca z systemem LaTeX
 +  * style art. np. Springer LNCS, IEEE, Easychair
 +  * CEUR
 +
  
pl/dydaktyka/mbn/zajecia2014.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0