HQEd callbacks

Wymagania

W ramach projektu należy stworzyć edytor callback-ów w edytorze HQEd.
Oto lista rzeczy, wymagań które należy uwzględnić podczas implementacji.

 • Rozmieszczenie callbacków w plikach:
  • W HQEd-zie powinna być zdefiniowana nazwa pliku będącego biblioteką callback-ów.
   • Format pliku bazuje na składni XML-owej.
   • Dbamy o to aby był to poprawnie uformowany XML.
   • Panowie proponujecie jakiś format opisu, który powinien zawierać min.:
    • identyfikator callback-a
    • nazwę callback-a
    • typ callback-a (input, output)
    • rodzaj atrybutu (simple, generalizaed)
    • Definicję callback-a
  • W plikach modelu (HML) umieszczamy tylko te definicje callback-ów, które są wykorzystane w danym modelu.
   • W tagach definiujących atrybuty, dodajemy atrybut o nazwie np. clb, którego wartość określa id callback-a.
   • Treść callback-a jest zapisywana w elemencie będącym bezpośrednim potomkiem elementu <hml>.
 • Należy stworzyć osobny pojemnik, w którym będą przechowywane definicje wszystkich callbacków.
  • Klasa pojemnika powinna mieć nazwę rozpoczynającą się od h np. hCallbackContainer.
  • Powinna dostarczać odpowiedniego interfejsu (zestawu metod) do:
   • Dodawania,
   • Usuwania,
   • Wyszukiwania callbacków na podstawie ich id.
  • Klasa powinna posiadać metodę toProlog, która będzie tworzyła definicję callback-ów w formacie zgodnym z HMR.
 • Należy stworzyć osobne okno edytora, który będzie umożliwiał:
  • Podświetlania składni.
  • Wyświetlanie podpowiedzi podczas pisania.
  • Definiowanie właściwości callback-a: nazwa, typ, rodzaj dziedziny.
 • W oknie definiowania atrybutu należy:
  • Stworzyć pole wyboru odpowiedniego callback-a (lista callback-ów pasujących do aktualnie edytowanego atrybutu).
  • Stworzyć przycisk umożliwiający dodanie nowej definicji poprzez otwarcie edytora.
 • Wczytywanie modelu i biblioteki callback-ów:
  • Klasa pojemnika callback-ów powinna posiadać metodę wczytywania danych z formatu XML (proszę używać standardowych klas Qt).
  • Należy obsłużyć sytuację dublujących się identyfikatorów: ustalić które mają większy priorytet czy te z pliku HML (proponuję to rozwiązanie), czy może te z biblioteki.
  • Należy zmienić definicję klasy XTT_Attribute w której należy dodać pole typu QString przechowujące identyfikator callback-a związanego z danym atrybutem.
 • Zapisywanie, export modelu.
  • Klasa pojemnika callback-ów powinna posiadać metodę zapisywania danych w formatcie XML (proszę używać standardowych klas Qt).
  • Należy zmienić metodę tworzącą plik HMR (toProlog) w klasie XTT_Attribute tak aby w przypadku powiązania atrybutu z jakimś callback-iem dodawała odpowiednią informację.
  • Należy w pliku xs_xtt.cpp w funkcji generateProlog() dodać instrukcję wywołującą generowanie HMR dla biblioteki callback-ów.

Uwagi 24.06.2011

Projekt

 • Nazwy metod powinny rozpoczynać się małą literą - XTT_CallbackContainer.
 • Komentarze w postaci linii rozdzielających - plik nagłówkowy.
 • Stworzyć analogiczne komentarze nagłówkowe plików.
 • Usunąć elementy GUI z metody XTT_CallbackContainer::in_XML:
  QFile file(libFile);
  if (!file.open(QFile::WriteOnly | QFile::Text))
  {
     QMessageBox::warning(MainWin, QObject::tr("HQEd"),
       QObject::tr("Can not open Callback Library file:\n%1.")
       .arg(file.errorString()));
  }
  QXmlStreamWriter xmlWriter(&file);
  allToXML(&xmlWriter);
 • Usunąć elementy GUI z metody void XTT_CallbackContainer::loadFormLibrary():
  QFile file(libFile);
  if (!file.open(QFile::ReadOnly | QFile::Text))
  {
     QMessageBox::warning(MainWin, QObject::tr("HQEd"),
       QObject::tr("Cannot read Callback Library file:\n%1.")
       .arg(file.errorString()));
  }
  QTextStream in(&file);
   
  #ifndef QT_NO_CURSOR
     QApplication::setOverrideCursor(Qt::WaitCursor);
  #endif
     QString temp = in.readAll();
  #ifndef QT_NO_CURSOR
     QApplication::restoreOverrideCursor();
  #endif
  else if (xml.hasError())
     QMessageBox::about(MainWin, QObject::tr("Error!"),QObject::tr("This is not a valid XML file."));
 • Metoda XTT_CallbackContainer::in_XML powinna coś zwracać, jako opis błędu wykorzystać
 • QString &__msg
 • Brak destruktora klasy: XTT_CallbackContainer
 • Nierozwiązane konflikty identyfikatorów: zmiana ID callback-a nie powoduje zmiany ID callback-a w atrybucie.
 • Podczas wczytywania atrybutów nie jest weryfikowane istnienie callback-a o podanym ID.
 • Nieuzupełniona funkcja
  vas_out_HML_2_0(QIODevice* __device, bool __formating, int __parts)

  w części

  #if QT_VERSION < 0x040300
  ...
  #endif
 • Należy bezwzględnie uwzględnić flagi części plików:
  //if((__parts & VAS_XML_MODEL_PARTS_XTT_CLBS) != 0)
    CallbackContainer->usedToXML(outxml);
 • Tworzenie obiektu kontenera:
  • Oddzielić od kodu tworzenia okien
  • Wczytywanie biblioteki: w konstruktorze MainWindow
 • Poprawić layout okna managera callback-ów
 • Umożliwić zmianę rozmiaru okna.
 • Zlikwidować przycisk minimalizacji okna.
 • Okno managera powinno być modalne.
 • W managerze atrybutów dodać kolumnę informująca o przypisanym callback-u.
 • Plik biblioteki powinien być umieszczony w folderze conf. Do pobrania ścieżki do folderu konfiguracyjnego użyć metody
  QString Settings_ui::configurationPath(void)
 • AttributeEditor: niedziałający filtr callback-ów - nie pojawia się żadna opcja do wyboru.

Uwagi 04.07.2011

 • Poprawić layout okna managera callback-ów:
  • Kontrolki typu QRadioButton, QCheckBox nie zmieniają położenia wraz ze zmiana rozmiaru okna.
  • Label Definition: wiersz nie powinien zmieniać wysokości.
 • Poprawić layout okna managera atrybutów:
  • Po wybraniu atrybutu do którego nie ma przypisanego callback-a tuż po tym jak był wybrany atrybut z callback-iem, rozmiar pola callback information nie zmniejsza się i pozostaje zbędnie powiększony.
 • Zapis do HML:
  • :!: Brak elementu zamykającego tag <callbacks>
  • nie dodajemy argumentu clb do elementu attr jeżeli do danego atrybutu nie ma przypisanego callback-a.
  • :!: void XTT_CallbackContainer::allToXML(QXmlStreamWriter* xmlWriter)
   Koniecznie należy usunąć:
   • xmlWriter->writeEndDocument();
   • xmlWriter->writeStartDocument();
   • to jest pobierane z opcji:
    xmlWriter->setAutoFormatting(true);
 • Wczytywanie HML:
  • Prosta walidacja danych:
   • Czy dane ID już nie istnieje itp.
   • Obsługa błędów generowanych przez XTT_CallbackContainer::in_XML w pliku vasXML w funkcji vas_in_HML_2_0.
 • Generowanie HMR:
  • Brak przypisania callback-a do atrybutu.
 • Usunąć elementy GUI z metody void XTT_CallbackContainer::loadFormLibrary():
  #ifndef QT_NO_CURSOR
     QApplication::setOverrideCursor(Qt::WaitCursor);
  #endif
     QString temp = in.readAll();
  #ifndef QT_NO_CURSOR
     QApplication::restoreOverrideCursor();
  #endif

Uwagi 05.07.2011 - future work

 • Wczytywanie HML:
  • Prosta walidacja danych:
   • Czy dane ID już nie istnieje itp.
   • Niewłaściwa obsługa komunikatów w XTT_CallbackContainer::in_XML:
    __msg += "\nCan not open the Library File.";

    vs.

    __msg += "\n" + hqed::createErrorString("", "", "Undefined state id. The state will not be read." + hqed::createDOMlocalization(DOMstate), 0, 1);
 • Poprawić layout okna managera callback-ów:
  • Kontrolki typu QRadioButton, QCheckBox nie zmieniają położenia wraz ze zmiana rozmiaru okna.
  • Label Definition: wiersz nie powinien zmieniać wysokości.
 • Poprawić layout okna managera atrybutów:
  • Po wybraniu atrybutu do którego nie ma przypisanego callback-a tuż po tym jak był wybrany atrybut z callback-iem, rozmiar pola callback information nie zmniejsza się i pozostaje zbędnie powiększony.
 • Dodać przycisk managera callback-ów w menu w głównym oknie.

Raport

1 Cel projektu

Celem projektu była implementacja edytora callback-ów w narzędziu HQEd. Edytor miał zostać zaimplementowany w języku C++ przy pomocy biblioteki Qt4. Lista wymagań które należało uwzględnić podczas implementacji:

 • Rozmieszczenie callback-ów w plikach:
  • W HQEd powinna być zdefiniowana nazwa pliku będącego biblioteką callback-ów.
  • Format pliku bazuje na składni XML-owej.
  • Tam gdzie to konieczne należy używać bloków <![CDATA[ … ]]>
  • Format opisu callback-a powinien zawierać.:
   • identyfikator callback-a
   • nazwę callback-a
   • typ callback-a (input, output)
   • rodzaj atrybutu (simple, generalizaed)
   • definicję callback-a
  • W plikach modelu (HML) należy umieszczać te definicje callback-ów, które są wykorzystane w danym modelu.
   • W tagach definiujących atrybuty, należy dodać atrybut o nazwie np. clb, którego wartość określa id callback-a.
   • Treść callback-a powinna być zapisywana w elemencie będącym bezpośrednim potomkiem elementu <hml>.
  • Należy stworzyć osobną klasę pojemnika, w którym będą przechowywane definicje wszystkich callback-ów.
   • Klasa powinna dostarczać odpowiedniego interfejsu (zestawu metod) do:
    • Dodawania,
    • Usuwania,
    • Wyszukiwania callback-ów na podstawie ich id.
   • Klasa powinna posiadać metodę toProlog, która będzie tworzyła definicję callback-ów w formacie zgodnym z HMR.
  • Należy stworzyć osobne okno edytora, który będzie umożliwiał:
   • Podświetlania składni.
   • Definiowanie właściwości callback-a: nazwa, typ, rodzaj dziedziny.
  • W oknie definiowania atrybutu należy:
   • Stworzyć pole wyboru odpowiedniego callback-a (lista callback-ów pasujących do aktualnie edytowanego atrybutu).
   • Stworzyć przycisk umożliwiający dodanie nowej definicji poprzez otwarcie edytora.
  • Wczytywanie modelu i biblioteki callback-ów:
   • Klasa pojemnika callback-ów powinna posiadać metodę wczytywania danych z formatu XML (proszę używać standardowych klas Qt).
   • Należy obsłużyć sytuację dublujących się identyfikatorów: ustalić które mają większy priorytet czy te z pliku HML (proponuję to rozwiązanie), czy może te z biblioteki.
   • Należy zmienić definicję klasy XTT_Attribute w której należy dodać pole typu QString przechowujące identyfikator callback-a związanego z danym atrybutem.
  • Zapisywanie, export modelu.
   • Klasa pojemnika callback-ów powinna posiadać metodę zapisywania danych w formatcie XML (należy używać standardowych klas Qt).
   • Należy zmienić metodę tworzącą plik HMR (toProlog) w klasie XTT_Attribute tak aby w przypadku powiązania atrybutu z jakimś callback-iem dodawała odpowiednią informację.
   • Należy w pliku xs_xtt.cpp w funkcji generateProlog() dodać instrukcję wywołującą generowanie HMR dla biblioteki callback-ów.

2 Co zostało wykonane

 • Stworzono klasę XTT_Callback przechowującą dane o callbacku – id, nazwę, typ, rodzaj dziedziny, definicję.
 • Stworzono bibliotekę Callbacków umieszczoną w zdefiniowany w programie pliku. Format zapisu callbacków w bibliotece bazuje na składni XML-owej. W bibliotece znajdują się definicje znanych callbacków.
 • Format opisu callback-a zawiera:
  • identyfikator callback-a
  • nazwę callback-a
  • typ callback-a (input, output)
  • rodzaj atrybutu (simple, generalizaed)
  • definicję callback-a
 • Stworzono osobny pojemnik, w którym są przechowywane definicje wszystkich callback-ów. Klasa pojemnika posiada nazwę XTT_CallbackContainer. Klasa umożliwia:
  • dodawanie callback-ów
  • usuwanie
  • edycję
  • wyszukiwanie callback-ów po ich ID
  • eksport callback-ów do biblioteki
  • eksport definicji callback-ów w języku Prolog
 • Okno menadżera callback-ów umożliwiające zarządzaniem zbiorem callback-ów, posiadające podświetlanie składni, możliwość definiwania własności callback-a: typ, nazwa, rodzaj dziedziny.
 • Wczytywanie modelu i biblioteki callback-ów
  • Klasa pojemnika callback-ów posiada metodę wczytywania danych z pliku modelu z formatu XML
  • Do pliku modelu zapisywane są definicje wszystkich używanych callbacków w formacie XML.

3 Dodane pliki

3.1 XTT_Callback

 • klasa XTT_Callback – obiekt tej klasy przechowuje pojedynczy callback.
  • zmienne:
   • bool libsave – określa czy callback ma być zapisany do biblioteki callback-ów.
   • bool used – określa, czy callback jest używany w modelu – zmienna jest używana przy zapisywaniu pliku modelu i w zależności od jej wartości callback jest zapisywany w tym pliku bądź nie.
   • QString ID – zmienna przechowuje identyfikator callback-a.
   • QString name – zmienna przechowuje nazwe callback-a.
   • QString type – przechowuje typ callback-a (in/out/inout).
   • QString att – rodzaj dziedziny callback-a (simple/general).
   • QString def – definicja callback-a w języku prolog.
  • Funkcje
   • void setID(QString newID) – funkcja ustawia nowy identyfikator dla callback-a. Parametr: nowy identyfikator.
   • void setName(QString newName) – ustawia nową nazwę dla callback-a. Parametr: nowa nazwa.
   • void setType(QString newType) – ustawia nowy typ callback-a. Parametr: nowy typ.
   • void setAtt(QString newAtt) – ustawia nową dziedzinę atrybutów. Parametr: dziedzina atrybutów.
   • void setDef(QString newDef) – ustawia nową definicje callback-a. Parametr: nowa definicja.
   • void setSave(bool save) – ustawia zmienną savelib, informującą czy callback ma być zapisany do biblioteki. Parametr: nowa wartość zmiennej libsave.
   • void setUsage(bool clbu) – ustawia wartość zmiennej, informującej o tym, czy callback jest używany w modelu. Parametr: nowa wartość zmiennej usage.
   • void toXML(QXmlStreamWriter* xmlWriter) – funkcja zapisująca callback do pliku w formacie XML. Parametr: wskaźnik do obiektu QXmlStreamWriter, który posłuży do zapisania treści callback-a.
   • QString getID() – funkcja zwraca identyfikator callback-a.
   • QString getName() – funkcja zwraca nazwę callback-a.
   • QString getType() – funkcja zwraca typ callback-a.
   • QString getAtt() – funkcja zwraca dziedzinę atrybutów callback-a.
   • QString getDef() – funkcja zwraca definicje callback-a.
   • QString toProlog() – funkcja zwraca definicję callback-a w jezyku Prolog.
   • bool getSave() – funkcja zwraca wartość zmiennej libsave.
   • bool getUsage()– funkcja zwraca wartość zmiennej usage.
   • QString callbackInfo(bool _html) – funkcja zwraca informacje o callback-u. Parametr zmienna typu bool, informująca czy w informacji zwrotnej maja znajdować się tagi HTML.


Zapis treści callback-a do pliku w formacie XML przy pomocy obiektu QXmlStreamWriter:

void XTT_Callback::toXML(QXmlStreamWriter* xmlWriter)
{
   xmlWriter->writeStartElement("clb");
   xmlWriter->writeTextElement("id", getID());
   xmlWriter->writeTextElement("name", getName());
   xmlWriter->writeTextElement("type", getType());
   xmlWriter->writeTextElement("att", getAtt());
   xmlWriter->writeStartElement("def");
   xmlWriter->writeCDATA(getDef());
   xmlWriter->writeEndElement();
   xmlWriter->writeEndElement();
}

3.2 XTT_CallbackContainer

 • Klasa XTT_CallbackContainer – klasa jest pojemnikiem dla callback-ów: wczytanych z pliku biblioteki i pliku wczytanego modelu, dostarcza prostego interfejsu pozwalającego m.in. na dodawanie, edycję, usuwanie i zapisywanie callback-ów.
  • Zmienne
   • QString libFile – zmienna przechowująca nazwę pliku, będącego biblioteką callbacków (clblib.xml).
   • QString idprefix – przedrostek identyfikatorów callbacków (clb_), wykorzystywany do generowania nowych identyfikatorów.
   • QList<XTT_Callback> *clbcks – obiekt typu QList, przechowujący obiekty typu XTT_callback.
   • extern XTT_CallbackContainer *CallbackContainer – wskaźnik do obiektu XTT_CallbackContainer, dostępny we wszystkich plikach, w których dołączony jest plik XTT_CallbackContainer.h
  • Funkcje
   • void add(XTT_Callback clb) – funkcja dodaje nowy callback do kontenera. Parametr: nowy callback – obiekt typu XTT_callback.
   • void del(int IDNo) – funkcja usuwa callback z kontenera o podanym indeksie. Parametr: indeks callback-a do usunięcia.
   • bool exist(QString eID) – funkcja zwraca wartość typu bool informującą czy w kontenerze istnieje callback o podanym identyfikatorze. Parametr: szukany identyfikator.
   • int size() – funkcja zwraca liczę callbacków w kontenerze.
   • void clear() – funkcja usuwa wszystkie callbacki z kontenera.
   • bool libsave(int i) – funkcja informuje, czy callback o podanym identyfikatorze będzie zapisany do biblioteki. Parametr: identyfikator callback-a.
   • void setUsed(QString id, bool use) – funkcja ustawia wartość zmiennej used dla callback-a o podanym identyfikatorze. Parametry: identyfikator callback-a, nowa wartość zmiennej used.
   • void allToXML(QXmlStreamWriter* xmlWriter) – funkcja zapisuje wszystkie callback-i, których zmienna libsave ma wartość true do biblioteki callback-ów w formacie XML. Parametr: wskaźnik do obiektu QXmlStreamWriter, który posłuży do zapisania treści callbacków.
   • QString getPrologName(int index) – funkcja zwraca nazwę callback-a zawartą w jego definicji w języku Prolog. Nazwa ta wykorzystywana jest przy generacji kodu HMR do skojarzenia callback z zawierającym go atrybutem. Parametr: identyfikator callback-a.
   • XTT_Callback* get(int i) – funkcja zwraca adres do obiektu typu XTT_Callback zapisanego w kontenerze pod podanym indeksem. Parametry: Indeks callback-a.
   • int getByID(QString IDsearch) – funkcja zwraca indeks pod którym zapisano w kontenerze callback o podanym identyfikatorze. Parametr: identyfikator callback-a.
   • QString generateID() – funkcja generuje nowy identyfikator callback-a.
   • QString toProlog() – funkcja zwraca definicje wszystkich używanych w modelu callback-ów w języku Prolog.
   • void usedToXML(QXmlStreamWriter* xmlWriter) – zapisuje wszystkie używane w modelu callbacki w formacie XML. Funkcja wykorzystywana jest do zapisywania treści callbacków do plików modelu, w których są używane. Parametr: wskaźnik do obiektu QXmlStreamWriter, który posłuży do zapisania treści callbacków.
   • int in_XML(QDomElement& _root, QString& _msg) – funkcja odczytuje treści callback-ów z format XML i zapisuje. Wykorzystywana jest do odczytywania callback-ów z otwieranych w programie plików z modelami, w których znajdują się definicje używanych callback-ów. W przypadku, gdy w kontenerze istnieje już callback o danym ID, zmieniane jest ID callback-a w kontenerze, a callback wczytywany jest z pliku z niezmienny ID. Parametry: adres do obiektu QDomElement, z którego będą odczytywane treści callback-ów, adres do zmiennej przechowującej informacje o błędach odczytu. Funkcja zwraca kod błędu:
    • 0 – brak błędu
    • -1 – błąd zapisu callback-ów do biblioteki – nie można otworzyć pliku.
    • -2 – brak callback-ów w pliku modelu.
   • int loadFormLibrary() – funkcja wczytuje do kontenera treści callback-ów zapisanych w bibliotece. Funkcja zwraca kod błędu:
    • 0 – brak błędu
    • -1 – nie można otworzyć pliku biblioteki.
    • -2 – niepoprawny format pliku biblioteki.

Odczyt treści callback-ów przy użyciu obiektu QDomElement:

int XTT_CallbackContainer::in_XML(QDomElement &_root, QString &__msg)
{
   QString elementName = "callbacks";
   QDomElement DOMclbs = __root.firstChildElement(elementName);
   if(DOMclbs.isNull())
   {
     __msg += "\nNo callbacks to read.";
     return -2;
   }
   XTT_Callback *newclb;
   QDomElement DOMclb = DOMclbs.firstChildElement("clb");
   while(!DOMclb.isNull())
   {
     newclb = new XTT_Callback;
     QString cid = DOMclb.firstChildElement("id").text();
     newclb->setID(cid);
     QString cname = DOMclb.firstChildElement("name").text();
     newclb->setName(cname);
     QString ctype = DOMclb.firstChildElement("type").text();
     newclb->setType(ctype);
     QString catt = DOMclb.firstChildElement("att").text();
     newclb->setAtt(catt);
     QString cdef = DOMclb.firstChildElement("def").text();
     newclb->setDef(cdef);
     if(!exist(cid))
     {
        add(*newclb);
     }
     else
     {
        int index = getByID(cid);
        QString name = get(index)->getName();
        if(cname == name)
        {
          del(index);
          newclb->setSave(true);
          add(*newclb);
        }
        else
        {
          newclb->setID(generateID());
          add(*newclb);
        }
     }
     DOMclb = DOMclb.nextSiblingElement("clb");
   }
   QFile file(libFile);
   if (!file.open(QFile::WriteOnly | QFile::Text))
   {
     __msg += "\nCan not open the Library File.";
     return -1;
   }
   QXmlStreamWriter xmlWriter(&file);
   allToXML(&xmlWriter);
   file.close();
   return 0;
}

3.3 Callback Manager

 • Klasa CallbackManager – okno służące do zarządzania callback-ami. Wyświetla atrybuty i treść callback-ów znajdujących się w kontenerze, ich tworzenie, edytowanie i usuwanie. Dostarcza narzędzia podświetlania składni języka Prolog w oknie wprowadzania definicji callback-a.

Rys.1. Okno managera callback-ów

 • Zmienne:
  • HSyntaxHighlighter *highlighter – wskaźnik do obiektu HSyntaxHighlighter wykorzystywany do podświetlania składni języka Prolog.
  • QString MODE – zmienna przechowująca aktualny tryb pracy (NORMAL, EDIT, NEW).
  • QString libFile – nazwa pliku biblioteki callback-ów.
  • bool changed – informuje o zmianie danych dowolnego callback-a w kontenerze.
 • Funkcje:
  • void layoutForm() – funkcja wczytuje wydgety i układa je w oknie, wyrównując do siatki.
  • void loadCombo() – wczytuje identyfikatory wszystkich callback-ów zapisanych w kontenerze do Combo Boxa.
  • void ChangeContent(QString id) – wczytuje i wyświetla dane callback-a o podanym identyfikatorze.
  • void NewCallback() – funkcja czyści pola z danymi i umożliwia wprowadzenie nowych wartości dla nowego callback-a. Identyfikator nowego callback-a jest automatycznie generowany.
  • void ApplyChanges() – funkcja zapisuje dane callback-a wprowadzone w oknie do kontenera. W zależności od trybu pracy działanie funkcji jest różne.
  • void Save() – funkcja zapisuje dane callback-a do kontenera.
  • void SaveToLibrary() – funkcja zapisuje callback-i do biblioteki, korzystając z funkcji allToXML(QXmlStreamWriter* xmlWriter) z obiektu XTT_CallbackContainer.
 • Sloty:
  • void ComboChanged(QString id) – uruchamiany po otrzymaniu sygnału z ComboBox o zmianie aktualnego identyfikatora. Parametr: nowy identyfikator callback-a zmieniony w ComboBox.
  • void ApplyClicked() – uruchamiany po naciśnięciu przycisku Apply wywołuje funkcję ApplyChanges().
  • void okClicked() – uruchamiany po naciśnięciu przycisku OK. Wywołuje funkcję. W zależności od trybu pracy (NEW, NORMAL) odpowiednio zapisuje zmiany edycyjne callbacka, bądź zamyka okno i wybiera callback o identyfikatorze wybranym w ComboBox
  • void NewClicked() – uruchamiany po naciśnięciu przycisku New, wywołuje funkcję NewCallback().
  • void cancelClick() – uruchamiany po naciśnięciu przycisku Cancel w zależności od trybu pracy (NORMAL, NEW/EDIT) odpowiednio zamyka okno, bądź anuluje tworzenie/edycję callback-a.
  • void deleteClick() – uruchamiany po naciśnięciu przycisku Delete. Usuwa wybrany callback.
  • void editClick()– uruchamiany po naciśnięciu przycisku Edit. Umożliwia edycję wybranego callback-a, zmienia tryb pracy na EDIT.
 • Sygnały
  • okClick(QString) – Emitowany w przypadku zamknięcia okna przyciskiem OK. Parametr: identyfikator wybranego callback-a.
  • cancelClicked() – Emitowany po zamknięciu okna, za pomocą przycisku Cancel.

4 Modyfikowane pliki

4.1 XTT_Attribute

 • Dodane:
  • Zmienne:
   • QString fAttrClbId – identyfikator callback-a przypisanego do atrybutu
  • Funkcje:
   • QString CallbackId(void) – zwraca identyfikator callback-a przypisanego do atrybutu.
   • void setCallbackId(QString _new_clbid) – ustawia identyfikator callback-a przypisanego do atrybutu.
 • Modyfikowane:
  • Funkcje:
   • QStringList* XTT_Attribute::out_HML_2_0(int /*_mode*/) – dodano zapis identyfikatora callback-a.
   • void XTT_Attribute::out_HML_2_0(QXmlStreamWriter* _xmldoc, int /*_mode*/) – j.w.
   • int XTT_Attribute::in_HML_2_0(QDomElement& _root, QString& _msg) – dodano odczyt identyfikatora callback-a.

4.2 AttributeEditor

Dodano grupę Attribute callback umożliwiającą przypisanie callback-a do atrybutu, otworzenie okna managera callback-ów, podgląd definicji callback-a.

Rys.2. Dodana grupa w oknie AttributeEditor.

 • Dodano
  • Zmienne:
   • QString fSelectedClb – przechowuje identyfikator aktualnie wybranego callback-a.
  • Funkcje:
   • void LoadCombo() – wczytuje identyfikatory wszystkich callback-ów do ComboBox.
  • Sloty:
   • void clbManager(void) – wywoływany po naciśnięciu przycisku Callback Manager, wyświetla okno menadżera callback-ów
   • void clbComboChaned(QString clbID) – jest wywoływany po zmianie zawartości ComboBoxa z identyfikatorami callback-ów. Zmienia informacje o wybranym callbacku. Parametr: aktualny identyfikator callback-a.
   • void ClbManagerOk(QString id) – wywoływany po otrzymaniu sygnału OkClicked z okna menadżera callbacków. Odświeża ComboBox z identyfikatorami callback-ów i wybiera callback o identyfikatorze przekazanym w parametrze. Parametr: identyfikator callback-a.
   • void ClbManagerCancel()– wywoływany po otrzymaniu sygnału CancelClicked z okna menadżera callbacków. Odświeża ComboBox z identyfikatorami callback-ów.
   • void selectAttributeCurrentCallback() – wywoływany po zmianie atrybutu, zmienia wybrany callback w ComboBox, na ten używany przez atrybut.
 • Modyfikacje:
  • Funkcje:
   • void AttrEditor::SelectedAttributeChanged(int GroupIndex, int AttrIndex) – dodano wywołanie funkcji selectAttributeCurrentCallback()
   • bool AttrEditor::applyChanges(void) – dodano ustawienie identyfikatora używanego callback-a w atrybucie.

4.3 vasXML

 • Dodano:
  • Flaga: #define VAS_XML_MODEL_PARTS_XTT_CLBS
 • Modyfikowano:
  • int vas_in_HML_2_0(QDomElement& _root, QString& _msg, int _parts) – dodano wczytywanie callback-ów z pliku modelu.
  • int vas_out_HML_2_0(QIODevice* _device, bool _formating, int _parts) – dodano zapis callback-ów w formacie XML do pliku modelu.
pl/dydaktyka/miw/2011/tematy/hqedcbed.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0