Lab CSP: Podstawowe problemy

W ramach laboratorium będziemy rozwiązywać standardowe problemy pojawiające się w literaturze dotyczącej programowania z ograniczeniami. Zaprogramowane modele będą następnie ulepszane poprzez stosowanie podstawowych technik modelowania w CSP.

Rozgrzewka

Problem n-hetmanów

 • Treść problemu: w jaki sposób na szachownicy o wymiarach nxn umieścić n hetmanów w taki sposób, by żaden z nich nie mógł zbić innego w jednym ruchu (patrz: wikipedia).
 • Ćwiczenia:
  1. Proszę uzupełnić poniższy model problemu n-hetmanów
   %%%%%%%%%%%%% 
   % DZIEDZINA %    
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   % miejsce na dziedzinę      %
   % podpowiedź:          %
   % var 1..N: x; deklaruje zmienną %
   % o dziedzinie 1..N;       % 
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    
   %%%%%%%%%%%%%%%%
   % OGRANICZENIA %
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
   % miejsce na ograniczenia          %
   % podpowiedź:                %
   % row_i = row_j (-/+) (j - i)        % 
   % opisuje hetmanów stojących na       %
   % tej samej diagonali, gdzie:        %
   % - i,j - numery kolumn           %
   % - row_n - pozycja hetmana w n-tej kolumnie %
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    
   solve satisfy; 
    
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   % PRZYKŁADOWE WYJŚCIE %
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   % - rows[i] pozycja hetmana w i-tym wierszu %
   % - N - liczba hetmanów           %
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   output [ if fix(rows[j]) == i then "H" else "." endif ++
    if j == N then "\n" else "" endif | i,j in 1..N]

Przykładowe złożone wyrażenie agregujące:
forall([tablica[i,j] = z | i,j in 1..M, z in 1..N where j < i])
lub równoważnie:
forall(i,j in 1..M, z in 1..N where j < i)(tablica[i,j] = z)

Kolorowanie grafów

 • treść problemu: problem kolorowania grafu polega na przyporządkowaniu wierzchołkowom grafu odpowiednich kolorów tak, aby wierzchołki o wspólnej krawędzi miały różne kolory. W najgorszym przypadku (klika) będzie potrzebne tyle kolorów, ile jest wierzchołków. W przypadku grafu planarnego zawsze wystarczą cztery (sławny dowód matematyczny, warto sprawdzić, dlaczego). Twierdzenie o czterech barwach Kolorowanie na angielskim wiki.
 • Ćwiczenia:
  1. Proszę uzupełnić poniższy model kolorowania grafu (przykładowe dane wejściowe):
%%%%%%%%%%%%%
% PARAMETRY %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Powinny być wczytane z pliku z danymi.%
% Traktujmy graf jako tablicę booli   %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
%%%%%%%%%%%%% 
% DZIEDZINA %    
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% miejsce na dziedzinę      %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%
% OGRANICZENIA %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% miejsce na ograniczenia          %
% podpowiedź:                %
% - warto użyć if'a, by sprawdzić, czy dwa  % 
% wierzchołki są połączone          %
% - liczba kolorów to może być maksymalny  %
% numer użytego koloru            %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%
% CEL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Zminimalizuj użytą liczbę kolorów %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
solve minimize coloursNumber;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PRZYKŁADOWE WYJŚCIE %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% - coloursNumber - liczba użytych kolorów %
% - nodes - tablica wierzchołków grafu z  %
%      ich kolorami          %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
output [show(coloursNumber), " colours\n",] ++
    [show(nodes[i]) ++ " " | i in 1..nodesNumber]

Definicja tablicy dwuwymiarowej booli:

array[1..2,1..3] of bool: bool_array = [|true, true, true | true, true, true|];

Konstrukcja warunkowa:

if bool then val1 else val2 endif

Operatory logiczne:

/\ -- i, \/ -- lub, != -- różne, == -- równe 

Globalne ograniczenia

Jedną z najprostszych metod tworzenia dobrego modelu w programowaniu z ograniczeniami jest korzystanie z gotowych globalnych ograniczeń. Dzięki wyspecjalizowanym algorytmom i implementacji są one w stanie lepiej wykorzystać informacje na temat struktury problemu od ograniczeń na pojedynczych zmiennych. Niektóre z globalnych ograniczeń są nawet w stanie zamodelować dynamiczne zachowanie systemu, np. ograniczenie cumulative uniemożliwia równoczesne wykorzystanie zasobu przez kilka zadań. W MiniZinc, aby korzystać z globalnego ograniczenia, należy je najpierw zaimportować, np. aby korzystać z ograniczenia cumulative należy wcześniej dopisać do kodu linijkę:

include "cumulative.mzn";

Sudoku

 • Treść problemu: należy zaimplementować solver sudoku (patrz: wikipedia)
 • Ćwiczenia:
  1. Proszę uzupełnić poniższy model sudoku:
   %%%%%%%%%%%%%%%%%
   % PRZYPOMNIENIE %
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   % Coś tu jeszcze powinno być.%
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   
   %%%%%%%%%%%%% 
   % DZIEDZINA %    
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   % miejsce na dziedzinę, podpowiedź: %
   % dwie oddzielne tablice, jedna   % 
   % odpowiedzialna z stan początkowy; %
   % druga przechowuje zmienne decyzyjne% 
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   
   %%%%%%%%%%%%%%%%
   % Ograniczenia %
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   % - constraint alldifferent(tablica zmiennych); %
   % globalne ograniczenie, w którym wszystkie   %
   % zmienne z tablicy muszą mieć różną wartość   %
   % - należy zapewnić, aby wartości zmiennych były %
   %  równe odpowiednik polom stanu początkowego  %  
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   
   solve satisfy;
   
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   % PRZYKŁADOWE WYJŚCIE %
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   % - puzzle - dwuwumiarowa tablica zmiennych %
   %      o rozmiarze NxN        %
   % - N - rozmiar planszy, równy S*S     %
   % - S - rozmiar sektora planszy       %
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   output [ show(puzzle[i,j]) ++ " " ++
    if j mod S == 0 then " " else "" endif ++ if j == N /\ i != N then
    if i mod S == 0 then "\n\n" else "\n" endif else "" endif
     | i,j in PuzzleRange ] ++ ["\n"];
  2. Poniżej przykładowe dane wejściowe:
    % 0 to pola o nieznanej wartości
   board = array2d(1..9, 1..9, [  
    0, 0, 0, 2, 0, 5, 0, 0, 0,
    0, 9, 0, 0, 0, 0, 7, 3, 0,
    0, 0, 2, 0, 0, 9, 0, 6, 0,
    2, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 9,
    0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0,
    6, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
    0, 8, 0, 4, 0, 0, 1, 0, 0,
    0, 6, 3, 0, 0, 0, 0, 8, 0,
    0, 0, 0, 6, 0, 8, 0, 0, 0
   ]);
  3. Proszę zastosować globalne ograniczenia do problemu n-hetmanów

Lista globalnych ograniczeń dostępnych w MiniZinc: http://www.minizinc.org/downloads/doc-latest/mzn-globals.html

Zadanie Dodatkowe: Magiczne ciągi

 • Treść problemu: magicznym ciągiem nazywamy taki ciąg liczb x0, x1, x2,.., xN w którym wartość xi dla dowolnego i jest równa liczbie wystąpień i w tym ciągu. Przykładowy magiczny ciąg o długości 5 to 2, 1, 2, 0, 0 — na 0-wym miejscu znajduje się liczba wszystkich 0 w ciągu, na miejscu o indeksie 1 liczba 1 w ciągu, etc.
 • Ćwiczenia:
  1. Zamodelować znajdywanie magicznych ciągów o zadanej długości w MiniZinc.
  2. Zastosować globalne ograniczenia.
   %%%%%%%%%%%%% 
   % DZIEDZINA %    
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   % miejsce na dziedzinę         % 
   % - parametr określający długość ciągu %
   % - tablica zmiennych decyzyjnych   %
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    
   %%%%%%%%%%%%%%%%
   % Ograniczenia %
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   % Podpowiedzi:                 %
   % - sum(wyrażenie tablicowe) sumuje elementy  %
   % - bool2int(5==5) da w wyniku 1        %
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    
   solve satisfy;
    
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   % PRZYKŁADOWE WYJŚCIE %
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   % - magic - magiczny ciąg   %
   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   output [ "magiczny ciag = ", show(magic),";\n"];
pl/dydaktyka/csp/lab1.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0