Typy

Wprowadzenie

W Haskellu mamy do czynienia z typowaniem statycznym. Oznacza to, ze już podczas kompilacji typ każdego z wyrażeń jest znany.

W odróżnieniu jednak od standardowych języków programowania (np. Java), Haskell posiada mechanizm inferencji typów, co pozwala kompilatorowi wywnioskować typy wyrażeń, np:

ghci> :t 'a' 
'a' :: Char 
ghci> :t True 
True :: Bool 
ghci> :t "HELLO!" 
"HELLO!" :: [Char] 
ghci> :t (True, 'a') 
(True, 'a') :: (Bool, Char) 
ghci> :t 4 == 5 
4 == 5 :: Bool 

Podobnie w przypadku funkcji, chociaż tutaj zaleca się stosowanie deklaracji explicite, chyba że tworzymy bardzo proste funkcje, np:

mycomp a b = a < b
ghci> :t mycomp
ghci> Ord a => a -> a -> Bool

Widzimy tutaj ciekawą rzecz. Sygnatura funkcji została poprawnie rozwinięta, ale nie mamy tutaj żadnego konkretnego typu, znanego z innych języków programowania (Int, Float, Double). Zamiast tego mamy a -> a -> Bool. Jedynie typ wynikowy wygląda znajomo. Po lewej stronie tego wyrażenia, tuż przed => pojawia się tzw. ograniczenie klasy Ord a wymuszające, że typ wejścia dla tej funkcji musi implementować interfejs Ord. Do poczytanie o ograniczeniach było na Lab 2 (dla przypomnienia, tutaj jest ten link do podręcznika).

Pozwala to na pewnego rodzaju metaprogramowanie na poziomie typów.

Definiowanie własnych type-classes

Możemy oczywiście definiować własne interfejsy dla typów, czyli type-classy i dziedziczyć istniejące. Co więcej, mozna je aplikować do istniejących typów.

{-# LANGUAGE FlexibleInstances #-}
 
class Listable a where
 toList :: a -> [Int]
 
instance Listable Int where
 toList x = [x]
 
instance Listable Bool where
 toList True = [1]
 toList False = [0]

Definiowanie własnych typów

W Haskellu robimy to za pomocą słowa kluczowego data. Na przykład, aby zdefiniować typ opisujący punkt w przestrzeni 2D:

data NamedPoint = NamedPoint
  { pointName :: String
  , pointX  :: Int
  , pointY  :: Int
  } 

Z takim type niewiele da sie zrobić. Nie da sie go nawet wyświetlić, ponieważ aby być wyświetlanym typ musi implementować interfejs Show, czyli dziedziczyć go.

Na szczęście możliwe jest dziedziczenie typów.

data NamedPoint = NamedPoint
  { pointName :: String
  , pointX  :: Int
  , pointY  :: Int
  } deriving (Show)

Parametryzowane Typy Danych

Parametryzowane typy danych w Haskellu to konstruktory polimorficznych typów. Typy takie mogą przechowywać wartości wielu różnych typów. Przykładem takiego typu jest typ Maybe, definiowany jako

data Maybe a = Nothing | Just a

Pozwala tworzyć pewnego rodzaju wrapper wokół typu, który w zależności od tego jak pójdą obliczenia, wyrzuci ten typ, albo Nothing, ale nadal interpretowany jako Maybe.

maybe_sqrt :: Float -> Maybe Float
maybe_sqrt x
    | x >= 0 = Just (sqrt x)
    | otherwise = Nothing

Zadania

 1. Wykorzystując wiedzę o tym jak tworzyć typeclassy, stwórz jedną o nazwie Intable, która pozwoli na konwersję [Char] to Int poprzez funkcję toInt. Użyj jej jako ograniczenie w funkcji mySuperAdd:
  mySuperAdd :: (Intable a, Intable b) => a -> b -> Int
  mySuperAdd x y = toInt x + toInt y
  ghci> mySuperAdd "123" "12"
  135
  ghci> mySuperAdd "123" (12::Int)
  135
 2. Zbuduj nowy typ Osoba, zawierający imię, nazwisko, pesel. Napisz typeclase umożliwiającą porównywanie osób (po peselu) i sortowanie po nazwisku. Czy da się wyświetlić osobę? Co gdyby dziedziczyć po Eq i Ord? Jak zachowywałoby się porównywanie ==,<=? Poniższe powinny działać poprawnie:
  let szymon = Osoba "Szymon" "Bobek" "12345678901"
  let bobek = Osoba "S" "Bobek" "12345678901"
  let zenon = Osoba "Zenon" "Adamczyk" "111111111"
  ghci> szymon == bobek
  True
  ghci> szymon > zenon
  True
 3. Zaimplementuj dwuargumentową funkcję find, która jako argumenty przyjmuje listę oraz predykat. Funkcja ma zwrócić pierwszy element opakowany typem Maybe, który spełnia dany predykat (predykat = funkcja zwracająca wynik typu bool). Jeżeli takiego elementu nie ma, zwracane jest Nothing
 4. Zaimplementuj drzewo binarne umożliwiające przechowywanie dowolnych typów, tak aby dało sie stworzyć je w następujący sposób:
  myTree :: Tree Int
  myTree = Node 3 (Node 1 Empty (Node 2 Empty Empty)) (Node 4 Empty Empty)
  1. insert (wstawienie elementu)
  2. empty (sprawdzanie czy drzewo jest puste)
  3. search (sprawdzanie czy element jest w drzewie)
  4. toString (wypisującą drzewo w postaci „a(b(d,e),c(,f(g,)))” )
  5. leaves ( zwracającą listę liści )
  6. nnodes (podającą ilość węzłów)
  7. nsum (zliczającą sumę wartości w węzłach)
  8. remove (usuwanie elementu)
pl/dydaktyka/pp/haskell/lab-types.txt · ostatnio zmienione: 2020/04/20 12:40 przez msl
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0