Algorytmy i Struktury Danych

Informatyka Stosowana, 1.rok

Plan 4-miesięczny

 1. Zajęcia organizacyjne
 2. Kontrola postępów jednostki 1
  • Forma kolokwium: pytania testowe (test wielokrotnego wyboru) i pytania otwarte
 3. Listy i drzewa BST (24/25.04)
 4. Kontrola postępów jednostki 2 (29/30.05)
 5. Kontrola postępów jednostki 3 (12/13.06)
 6. Nadrabianie + 1. Termin poprawkowy - 26.06.

Zasady kontroli wydajności pracy Studenta

 • Obecność:
  • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
  • Dozwolona jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Każda kolejna nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje odjęcie od sumy uzyskanych punktów 10% maksymalnej liczby punktów.
  • Studenci, którzy opuszczą ponad 20% zajęć, aby zaliczyć przedmiot otrzymają dodatkowe zadania.
 • Zaliczenie:
  • Kontrole postępu: Odbędą się trzy kolokwia.
  • Na horyzoncie majaczą również niezapowiedziane kartkówki.
  • Przygotowanie do zajęć:
   • Dodatkowo studenci są zobowiązani do przygotowania się przed zajęciami z materiału określonego w podstronach ćwiczeń.
   • Przodownicy, za aktywność na zajęciach będą nagradzani plusami.
  • Ocena na koniec semestru będzie obliczana na podstawie skali AGH. Do obliczenia ostatecznej listy punktów będą brane pod uwagę następujące elementy:
   • Kolokwia.
   • Kartkówki.
   • Obecności (tylko punkty ujemne 8-)).
  • W przypadku zaliczenia (i tylko wtedy!) uwzględnione będą również punkty za aktywność na zajęciach - zatem aktywność może: podnieść ocenę, ale nie: dać zaliczenie.
 • Punktacja (przed denominacją):
  • Kolokwium 1. 50 000 000 pkt.
  • Kolokwium 2. 50 000 000 pkt.
  • Kolokwium 3. 100 000 000 pkt.
  • 100% punktów (mianownik) stanowi maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z kolokwiów czyli 200 000 000 pkt.
  • Każda kartkówka może zakończyć się jednym z trzech rezultatów:
   • W przypadku zaliczenia: do aktualnej liczby punktów możliwych do zdobycia dodawane jest 5% tej liczby.
   • W przypadku braku zaliczenia: od aktualnej liczby punktów możliwych do zdobycia odejmowane jest 5% tej liczby.
   • W przypadku nieobecności aktualna liczba punktów pozostaje bez zmian.
  • Na dobry początek każdy z Państwa otrzymuje 10 000 000 pkt. z przydziału.

Kolokwia poprawkowe

 • Przewiduje się 2 terminy poprawkowe.
 • Kolokwia poprawkowe będą obejmowały całość materiału.
 • Do poprawki mogą przystąpić osoby które:
  • Nie mają zaliczenia, lub
  • nie pisały któregoś kolokwium.
 • Do poprawki nie przystępują osoby mające zaliczenie, które pisały wszystkie kolokwia.
 • Osoby, które nie pisały któregoś kolokwium a którym pomyślny wynik z tego kolokwium może umożliwić zaliczenie piszą tylko to jedno kolokwium. Wynik tego kolokwium jest dodawany do bieżącej liczby punktów.
 • Pozostałe osoby piszą całość.

Dla Przewodniczących

pl/dydaktyka/asd/2012/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0