Laboratorium: Symulacja procesów

Signavio Process Editor

Proszę założyć konto na platformie Signavio: Registration for the Signavio BPM Academic Initiative zaznaczając opcję:
I agree that anonymized versions of all models I create using this platform can be made available for research purposes.

Aby zalogować się do edytora należy na stronie Signavio BPM Academic Initiative wybrać Academic Login.

www.manning.com_rademakers2_rademakers2_cover150.jpg

Symulacje

Symulacje w czasie dzisiejszych zajęć należy przeprowadzać bazując na modelu:
travel_request.bpmn, przygotowanym w ramach projektu z Pracowni Problemowej przez Mateusza Wołka 8-)

Symulacja krok po kroku

Proszę zaimportować model do Signavio i obejrzeć go w edytorze graficznym. Następnie w prawym górnym rogu wybrać „Simulation” z listy rozwijanej.

Aby uruchomić symulację krok po kroku (1) należy nacisnąć przycisk „Play” (2)

Po uruchomieniu symulacji można zaobserwować przebieg procesu – niebieskie paski (na przejściach) lub obramowania (na zadaniach, bramkach i innych elementach). Jeżeli pasek, bądź obramowanie jest wypełnione, to przejście lub zadanie się wykonało, jeżeli nie jest wypełnione – jest ono planowane do wykonania w następnej kolejności. Aby wykonać zadanie lub przejście należy kliknąć na niewypełniony pasek lub obramowanie. Po dotarciu do bramki XOR niewypełnione obramowanie pojawia się na więcej niż jednym przejściu. W takiej sytuacji należy wybrać jedną ze ścieżek, którą może podążyć proces – klikając na jedno z przejść. Po dotarciu do bramki AND niewypełnione obramowanie pojawia się na kilku zadaniach – w tym wypadku należy wykonać każde z nich.

Do przeprowadzenia symulacji innych niż „Krok po kroku” konieczne jest przygotowanie scenariusza. Aby to zrobić, należy przewinąć stronę w dół do sekcji „Scenarios”.

Scenariusz symulacji

Proszę stworzyć podstawowy scenariusz symulacji z następującymi parametrami:

 • Koszty:
  • koszty zadań „Book tickets and hotel” oraz „Pay for travel” z racji używania zewnętrznych pośredników to €0.05,
  • wszystkie pozostałe zadania nie pociągają za sobą dodatkowych kosztów.
 • Czas wykonania – wg poniższej tabeli:
No Task Execution time
1. Validate travel request 00:10h - 00:45h
2. Modify travel request 00:30h - 02:00h
3. Notify employee of rejection 00:01h
4. Notify employee of approval 00:01h
5. Prepare booking information 00:05h
6. Book tickets and hotel 00:10h - 00:45h
7. Arrange travel advance 00:10h - 01:00h
8. Validate booking 00:30h
9. Pay for travel 00:15h
10. Confirm booking 00:30h
11. Send message to employee 00:01h
 • Częstotliwość:
  • Częstotliwość zdarzenia „Travel request submitted” to: 75 razy na tydzień (15 razy dziennie, przy założeniu pracy od pn. do pt. w godz. 9-17).
  • Prawdopodobieństwa bram:
   • Booking validation result?
    • approved 80%
    • modify 18%
    • rejected 2%
   • Travel request status?
    • approved 70%
    • modify 20%
    • rejected 10%
   • Travel advance under limit?
    • no 5%
    • yes 95%
  • Prawdopodobieństwo zdarzenia czasowego przy tasku Validate booking: 2%.
 • Zasoby ludzkie – wg poniższej tabeli:
No Role Number of resources Work schedule per resource Costs / hour
1. Accountant 2 resources Mon-Fri 40:00 hours per week €20.00
2. Employee 4 resources Mon-Fri 40:00 hours per week €15.00
3. Manager 2 resources Mon-Fri 40:00 hours per week €30.00
4. Planer 2 resources Mon-Fri 40:00 hours per week €20.00

Symulacja pojedynczego przebiegu

Uruchomienie symulacji pojedynczego przebiegu (1) następuje po naciśnięciu przycisku „Play” (2). Należy wybrać jeden z utworzonych scenariuszy (3), a także wybrać, czy po zakończeniu przebiegu ma być uruchomiona kolejna instancja procesu („Loop”), czy też nie („Single run”) (4).

W wypadku tej symulacji nie ma potrzeby wyklikiwania kolejnych zadań i przejść. W przypadku zadań odbywa się to automatycznie, natomiast w przypadku przepływów jest możliwość ręcznego wyboru ścieżki na bramce, a gdy tego nie zrobimy w czasie wyznaczonym przez zegar (1), wybór zostanie wylosowany zgodnie ze zdefiniowanymi w scenariuszu prawdopodobieństwami. Po prawej stronie znajduje się panel (2) pokazujący aktualny koszt i czas egzekucji instancji procesu, czas wykorzystania zasobów, a także wąskie gardło, o ile zostało do tej pory wykryte. Natomiast przy uruchomieniu kolejnego przebiegu otrzymamy informację o rezultacie ostatniego przebiegu.

Symulacja wieloprzebiegowa

Symulacja wiele przebiegów dla wybranego scenariusza uruchamiana jest analogicznie jak poprzednio przyciskiem „Play”. Nowym elementem jest „Duration” (1), w którym wybieramy, jak długo ma przebiegać symulacja. Po przeprowadzeniu symulacji dla każdego zadania, bądź zdarzenia można zobaczyć, w ilu instancjach procesu było ono wykonane. Można również zobaczyć, ile zadań w różnych instancjach procesów nie zdążyło się wykonać i czeka na rozpoczęcie wykonania (1), a także ile zadań jest aktualnie wykonywane w zadaniu (2).

Można również zobaczyć ile wniosków o wyjazd służbowy zostało doprowadzonych do końca jako odrzucone (1) lub zaakceptowane (2) oraz wygenerować raport z symulacji (3).

Ćwiczenia

Symulacja modelu z laboratorium

Proszę samodzielnie wykonać kilkukrotnie symulację wieloprzebiegową wg opisanego scenariusza dla czasu trwania: 30 dni. Następnie proszę porównać wyniki symulacji, przeanalizować je oraz wygenerowany raport z symulacji.

Następnie w grupach proszę przedyskutować wnioski z przeprowadzonej symulacji.

Optymalizacja modelu

Używając narzędzi do symulacji i biorąc pod uwagę rozwój firmy należy zastanowić się nad ulepszeniem procesu. Proszę zaproponować możliwe rozwiązania poprawiające działanie procesu, biorąc pod uwagę następujące założenia:

 • Częstotliwość występowania zdarzenia „Travel request submitted” ulegnie zwiększeniu do 100 razy na tydzień.
 • Firma może zatrudnić dodatkowo 1 osobę z pensją 20€/h.
 • W firmie można dokonać przesunięcia środków o max. 10% dla każdego z zasobów.
 • W firmie można zaproponować zmiany w liczebności zasobów ludzkich oraz czasu ich pracy (w miarę możliwości powinny to być decyzje ostrożne, gdyż pracownicy nie wykonują tylko i wyłącznie tego procesu, w szczególności Zarząd opornie podejdzie do próby zmian liczebności Employee, którzy robią podstawowe prace w firmie w innych procesach).
 • W firmie można zaproponować zmiany procesu, w szczególności:
  • zmiany przypisania zadań (w sensowny sposób – wymaga uzasadnienia, że jest to możliwe i celowe)
  • rozbicia zadań na mniejsze lub zgrupowania w większe, przy czym sumaryczny czas dla tak zgrupowanych zadań musi być zgodny z pierwotnie zakładanym.

Uzyskany proces powinien mieć zminimalizowane powstanie wąskich gardeł,
tzn. musi być możliwe przeprowadzenie symulacji dla minimum 90 dni.

W grupowym raporcie należy zaproponować zarządowi firmy
odpowiednie zmiany wraz z uzasadnieniem

W raporcie powinien znaleźć się usystematyzowany opis proponowanych zmian z uzasadnieniem:

 • przyczyna wprowadzenia zmiany (wynikająca z analizy symulacji przed wprowadzeniem zmian),
 • przewidywane skutki zmiany (co się poprawi),
 • powyższe elementy powinny być poparte odpowiednimi screenshotami z symulacji lub raportu z symulacji,
 • można dołączyć odpowiednie wykresy obrazujące zakres poprawy różnych parametrów procesu dzięki wprowadzonym zmianom.

Raport powinien brzmieć przekonywająco i być zrozumiały dla osoby,
która nie zna narzędzi do symulacji procesów.

Max. długość raportu to 5 stron A4 :!:

Do raportu należy dołączyć jako załączniki (osobne pliki):

 • model/e,
 • spis niezbędnych parametrów symulacji dla poszczególnych modeli (ew. screenshoty z parametrami), tak by możliwe było powtórzenie symulacji,
 • wygenerowany automatycznie raport z symulacji w Signavio.
pl/dydaktyka/bim/lab3_2014.txt · ostatnio zmienione: 2020/10/12 13:37 przez kkluza
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0