Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:dydaktyka:psi:labs:lab_search [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== - LAB: Przeszukiwanie grafów i planowanie tras przejazdu ======
 +
 +Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami wykorzystania technik sztucznej inteligencji do planowania tras przejazdu oraz poznanie technik poszukiwania ścieżek w grafach.
 +
 +
 +===== - Wprowadzenie =====
 +
 +Modelem przestrzeni poszukiwań dla planowania tras przejazdu jest graf.
 +
 +Graf to twór matematyczny składający się ze zbioru wierzchołków //V// (ang. nodes, vertices) oraz zbioru krawędzi //E// (ang. links, edges).
 +
 +Najprostsza definicja grafu mówi, że graf to para postaci //​G=(V,​E)//,​ gdzie //V// jest zbiorem węzłów a //E ⊆ V×V// jest zbiorem łączących je krawędzi.
 +
 +Model ten reprezentuje schematycznie mapę, gdzie w zależności od poziomu abstrakcji węzły mogą np. reprezentować miasta, a krawędzie - łączące je drogi, lub też węzły mogą reprezentować skrzyżowania ulic a krawędzie ulice (lub ich odcinki).
 +
 +Zapoznaj się, lub raczej przypomnij sobie ;-)   ​podstawowe wiadomości o grafach.
 +
 +  * [[wp>​Graph_(discrete_mathematics)]].
 +  * [[http://​pl.wikipedia.org/​wiki/​Graf_(matematyka)|Grafy (pl.wikipedia.org)]],​
 +
 +Pamiętaj, że krawędź grafu może być //​skierowana//​ (modeluje przejazd tylko w jedną stronę; np. ulica jednokierunkowa) lub //​nieskierowanym// ​ (modeluje przejazd w obie strony; np. ulica dwukierunkowa).
 +
 +Odpowiednio,​ graf może być grafem skierowanym,​ nieskierowanym lub mieszanym.
 +
 +Ponadto, z każdą krawędzią może być związany koszt przejazdu (odległość,​ czas).
 +
 +Jeżeli dwa węzły grafu połączone są więcej niż jedną krawędzią,​ krawędzie te muszą być etykietowane dla umożliwienia ich rozróżnienia.
 +
 +===== - Poszukiwanie ścieżek =====
 +
 +Zadanie planowania tras przejazdu to zadanie polegające na wyznaczeniu drogi łączącej zadany punkt początkowy i pożądany punk docelowy.
 +
 +Zwykle dążymy do wyznaczenia trasy najkrótszej,​ najszybszej lub o najniższym koszcie.
 +
 +Modelem zadania planowania trasy jest //​poszukiwanie ścieżki w grafie//.
 +
 +Zadania planowania trasy definiowane jest jako:
 +
 +//P = (v_I, v_G, V, E)//
 +
 +gdzie //v_I// to zadany węzeł początkowy,​ //v_G// to zadany węzeł docelowy, a //V// oraz //E// definiują graf (przestrzeń poszukiwań).
 +
 +
 +Rozwiązaniem zadania planowania trasy jest ciąg krawędzi //e_1, e_2,​...,​e_n//,​ taki, że:
 +
 +  * //{e_1, e_2,​...,​e_n} ⊆ E//,
 +  * //e_1// zaczyna się węźle //v_I//,
 +  * krawędź //e_i// kończy się w węźle będącym początkiem krawędzi //e_i+1//,
 +  * krawędź //e_n// kończy się w węźle //v_G//.
 +
 +Powyższy ciąg krawędzi tworzy //​ścieżkę//​ stanowiącą plan przejazdu. ​
 +
 +Zwykle wymaga się aby każdy węzeł leżący na ścieżce przejazdu odwiedzany był tylko raz (brak cykli).
 +
 +Znanych jest wiele algorytmów przeszukiwania grafów, zarówno w obszarze teorii grafów, badań operacyjnych jak i sztucznej inteligencji.
 +
 +Algorytmy z obszaru sztucznej inteligencji wyróżniają się tym, że:
 +  * często korzystają z heurystyk odległościowych (np. opartych na oszacowaniu odległości Euklidesowej i wg metryki ulicznej),
 +  * pozwalają na uwzględnianie dodatkowych ograniczeń,​ np. węzłów zabronionych,​
 +  * pozwalają na przeszukiwanie przestrzeni o bardzo dużych rozmiarach,
 +  * pozwalają na przeszukiwanie przestrzeni zadanych niejawnie (nowe węzły lub stany pojawiają się w wyniku wywołania funkcji generującej).
 +
 +
 +Zapoznaj się z podstawowymi algorytmami:​
 +
 +  * [[http://​pl.wikipedia.org/​wiki/​Przeszukiwanie_grafu|Algorytmy przeszukiwania w głąb i wszerz]],
 +  * [[http://​pl.wikipedia.org/​wiki/​Algorytm_Dijkstry|Klasycznym algorytmie Dijkstry i problemem najkrótszej ścieżki]],​
 +
 +Plan //​dopuszczalny//​ to plan stanowiący rozwiązanie (ścieżka łącząca węzeł początkowy i docelowy) i ew. spełniający zadane ograniczenia (np. długości, omijania wybranych węzłów zabronionych,​ przechodzenia przez zadane węzły wymagające odwiedzenia,​ etc. Plan ten nie musi być '​najlepszy'​.
 +
 +Plan //​optymalny//​ to plan najlepszy w sensie wybranego kryterium, np.
 +  * plan zawierający najmniejszą liczbę węzłów,
 +  * plan realizujący najkrótszą trasę,
 +  * plan o najtańszej trasie przejazdu,
 +  * plan pozwalający na najszybszy przejazd.
 +
 +===== - Wyszukiwanie najkrótszej ścieżki =====
 +  - Zapoznaj się z narzędziem [[http://​krzysztof.kutt.pl/​didactics/​psi/​pathfinder/​]]
 +    * Przeczytaj instrukcje wyświetlane w lewym górnym rogu.
 +    * Wypróbuj działanie dostępnych algorytmów przeszukiwania dla domyślnego problemu bez ograniczeń (bez ścian):
 +      * Zaobserwuj obszar analizowany przez poszczególne algorytmy działające dla domyślnych ustawień.
 +      * Zanotuj statystyki: długość znalezionej ścieżki, czas potrzebny do jej znalezienia,​ liczbę przeprowadzonych operacji.
 +      * Warto zauważyć, że koszt przejścia do węzła powyżej, poniżej, na lewo i na prawo jest równy 1. Natomiast koszt przejścia do węzła po przekątnej wynosi 1.4.
 +  - Dla algorytmów heurystycznych zdefiniuj heurystykę wpisując w pole //My heuristic// wartość "​dx"​.
 +    * Ponownie zaobserwuj działanie algorytmów i zanotuj statystyki. Czy dodanie heurystyki poprawia działanie algorytmu?
 +  - Jakie są najpopularniejsze heurystyki dla wyszukiwania na płaszczyźnie?​
 +    * Przeczytaj [[http://​theory.stanford.edu/​~amitp/​GameProgramming/​Heuristics.html#​heuristics-for-grid-maps|artykuł]] i wprowadź opisane w nim heurystyki obserwując zmiany działania algorytmu (aby wykonać operację pierwiastkowania wpisz ''​Math.sqrt(x)''​).
 +
 +==== Zadania ====
 +Przed wykonaniem zadań należy odświeżyć stronę aby przywrócić jej stan początkowy.
 +
 +**Zadanie 1**
 +  - Po wygenerowaniu siatki, naciśnij przycisk //Build test//, plansza powinna wyglądać następująco:​ {{ :​pl:​dydaktyka:​psi:​test-initial.png?​300 |}}
 +  - Używając algorytmu wyszukaj najkrótszą ścieżkę, niezależnie od jego rodzaju powinna ona przebiegać następująco:​ {{ :​pl:​dydaktyka:​psi:​test-shortest.png?​300 |}}
 +  - Zmodyfikuj heurystykę algorytmu //​Best-First Search// i //A*// w taki sposób aby znaleziona ścieżka przebiegała nad dłuższą krawędzią - tak jak na poniższym rysunku: {{ :​pl:​dydaktyka:​psi:​test-wrong.png?​300 |}}
 +
 +**Zadanie 2**
 +  - Zamodeluj planszę jak na rysunku poniżej {{ :​pl:​dydaktyka:​psi:​test-l1.png?​300 |}}
 +  - Spróbuj wymyślić heurystykę która pozwoli na jak najszybsze znalezienie ścieżki:
 +    * Przetestuj różne warianty np. "​dy",​ "​dx",​ "​5*dx"​
 +    * Zanotuj najlepszy rezultat.
 +    * Dlaczego algorytm tak wolno porusza się wewnątrz labiryntu?
 +    * W celu lepszego zrozumienia zachowania algorytmu włącz pokazywanie wartości (kliknij "Show values"​):​
 +      - ''​f''​ - oszacowania długości trasy.
 +      - ''​g''​ - długości dotychczasowej ścieżki.
 +      - ''​h''​ - oszacowania od punktu docelowego (heurystyki).
 +  - Uruchom wyszukiwanie dwukierunkowe w we wszystkich algorytmach (zaznacz opcje "​Bi-directional"​).
 +  - Przetestuj różne heurystyki.
 +  - Czy Twoja najlepsza heurystyka w wyszukiwaniu jednokierunkowym jest w którymś przypadku lepsza?
 +  - Dla tego konkretnego przypadku zaproponuj najszybszy sposób wyznaczania najkrótszej ścieżki pomiędzy punktami końcowymi z wykorzystaniem przeszukiwania jednokierunkowego. \\ Spróbuj osiągnąć czas poniżej 50ms i poniżej 200 operacji :!: Jak tego dokonać :?:
 +
 +
 +===== - Problem n-puzzli =====
 +
 +{{ neverhood_3puzzle.png?​200|Puzzle 3x3 z niezapomnianej gry The Neverhood Chronicles}} Opisane w poprzednich sekcjach algorytmy nie są ograniczone jedynie do dziedziny planowania tras przejazdu. W ogólnym przypadku pozwalają na znajdywania najkrótszych ścieżek w dowolnych¹ grafach, które dzięki abstrakcyjnej strukturze mogą modelować wiele problemów, będących obiektami zainteresowania sztucznej inteligencji. Sztandarowym przykładem może być tutaj problem n-puzzli, czyli popularna zagadka-układanka,​ w której należy odtworzyć zadany wzorzec poprzez przesuwanie puzzli zamkniętych w kwadratowej ramce. Jeżeli ktoś nigdy nie grał, to może spróbować [[http://​mypuzzle.org/​sliding|na tej stronie]] lub w przypadku braku wtyczki Flash [[http://​pdanis.github.io/​angular-puzzle/#/​sliding-puzzle|tutaj]]. ​
 +
 +Z punktu widzenia informatyki rozwiązaniem problemu n-puzzli jest skończony ciąg ruchów //[m_1, m_2, ..., m_k]//, których wykonanie w danej kolejności pozwoliłoby na przejście z zadanego stanu początkowego //S// do stanu końcowego //G//.
 +
 +¹oczywiście,​ istnieją pewne ograniczenia,​ np. nie może istnieć w grafie cykl o ujemnej sumie wag należących do niego krawędzi. W takim wypadku dla pewnych wierzchołków najkrótsza ścieżka nie istnieje. W problemie znajdywania najkrótszej trasy na mapie sytuacja taka w oczywisty sposób nie występuje.
 +
 +==== Reprezentacja grafowa ====
 +
 +Problem n-puzzli w prosty sposób daje się przedstawić w postaci problemu znajdowania najkrótszej ścieżki w nieskierowanym grafie: ​
 +
 +  - Za wierzchołki grafu należy przyjąć wszystkie możliwe kombinacje puzzli na planszy.
 +  - Między wierzchołkami grafu //v_1// i //v_2// istnieje krawędź wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje pojedynczy ruch, który pozwala na przejście między tymi stanami.
 +
 +Przy takim kodowaniu problemu, do jego rozwiązania może zostać użyty dowolny z algorytmów zaprezentowanych w poprzednich zadaniach. ​
 +
 +==== Zadania ====
 +  - Oszacuj liczbę wierzchołków w grafie reprezentującym puzzle 5x5. Następnie odpowiedz na poniższe pytania:
 +    - Czy taki graf zmieści się w pamięci współczesnego komputera (załóż, że jeden wierzchołek zajmuje w pamięci 32 bity, zignoruj krawędzie)?​
 +    - Czy graf musi być w całości wygenerowany przed przystąpieniem do szukania rozwiązania?​
 +  - Zapoznaj się z narzędziem http://​krzysztof.kutt.pl/​didactics/​psi/​npuzzles/:​
 +    - Przeczytaj opis problemu i instrukcję obsługi.
 +    - Użyj narzędzia w trybie "//​single-step//"​ na domyślnych stanach początkowych i końcowych.
 +      * Wypróbuj różne algorytmy i heurystyki, zapisz liczbę odwiedzonych przez nie wierzchołków.
 +      * Czym różni się heurystyka "//​Tiles Out-of-place//"​ od heurystyki "//​Manhattan Distance//"?​ Możesz spróbować zaobserwować różnice na inaczej zdefiniowanych stanach początkowych/​końcowych.
 +    - Powtórz eksperyment {{3x3puzzle.png?​linkonly|po zamienieniu 1 z 2 w domyślnym stanie początkowym}}. Następnie odpowiedz na następujące pytania:
 +      * Czy algorytm jest w stanie znaleźć rozwiązanie?​
 +      * Jaka jest przyczyna zaobserwowanego stanu rzeczy?
 +        * //​Podpowiedź 1//: Czy zmiana w {{3x3puzzle_problem2.png?​linkonly|stanie końcowym (zamiana 2 z 8)}} zmienia sytuację? ​
 +        * //​Podpowiedź 2//: Dowiedz się, czym są, a czym nie są [[http://​pl.wikipedia.org/​wiki/​Graf_sp%C3%B3jny|grafy spójne]].
 +  ​
 +
 +===== - Świat klocków =====
 +
 +{{ blokken.png?​direct&​300|Przykładowy problem ze świata bloków.}} Kolejnym problemem, który może zostać zamodelowany przy użyciu grafu jest, tzw. świat klocków. Problem jest pozornie mało ambitny: polega na znalezieniu odpowiedniej sekwencji ruchów, pozwalających na przestawienie klocków ze stanu początkowego do zadanego stanu końcowego. W świecie klocków istnieje określona liczba klocków (tradycyjnie każdy klocek wyróżnia narysowana na nim literka) oraz kilka kolumn, w których te klocki mogą leżeć. Każdy klocek leży na dnie jednej z kolumn lub umieszczony jest na innym klocku. Przykładowe stany początkowy i końcowy pokazane są na obrazu powyżej. Jedyną możliwą akcją w świecie klocka jest podniesienie klocka, który jest na szczycie kolumny i położenie go na szczycie kolumnie.
 +
 +Kodowanie problemu w postaci nieskierowanego grafu działa podobnie jak w n-puzzlach: każdy wierzchołek to możliwe ustawienie klocków; każda krawędź między wierzchołkami //v_1// i //v_2// odpowiada dozwolonemu przełożeniu klocka, które stan //v_1// przekształca w stan //v_2// (i vice versa). ​
 +
 +==== Heurystyka ====
 +
 +Chociaż świat klocków wydaje się być dziecinny, nie funkcjonują w nim standardowe heurystyki napotkane w poprzednich sekcjach, podczas, gdy jego najtrudniejsze wersje są NP-zupełne. Przykładowa heurystyka dla problemu klocków może zostać zdefiniowana w dwóch następujących regułach:
 +
 +  - Jeżeli klocek leży nie w tej kolumnie, w której powinien (w stanie docelowym), należy dodać 1 do wartości heurystyki --- intuicyjnie:​ z pewnością konieczne będzie chociaż jedno przełożenie tego klocka
 +  - Jeżeli klocek leży w dobrej kolumnie, ale struktura klocków pod nim nie zgadza się ze stanem docelowym, należy dodać 2 do heurystyki --- intuicyjnie:​ z pewnością trzeba będzie ten klocek przełożyć na inną kolumnę, by potem go przełożyć z powrotem na dobrą kolumnę.
 +
 +**Te dwie reguły są sprawdzane i wykonywane dla każdego klocka osobno.**
 +
 +==== Zadania ====
 +  - Pobierz i rozpakuj {{:​pl:​dydaktyka:​psi:​blocks.zip|narzędzie aispace search z przykładowym grafem blocks.xml}}
 +  - Uruchom rozpakowany applet (narzędzie jest proste, w razie czego tu jest [[http://​aispace.org/​search/​help/​index.shtml|instrukcja obsługi]])
 +    - Aby uruchomić wpisz w konsoli ''​javaws search.jnlp''​
 +    - Jeżeli program nie chce się uruchomić ze względu na poziom bezpieczeństwa,​ dodaj aispace do listy wyjątków: uruchom w konsoli ''​ControlPanel''​ -> zakładka Security -> Edit Site List... -> Dodaj wpis ''<​nowiki>​http://​www.aispace.org/</​nowiki>''​ -> zatwierdź
 +  - Otwórz w narzędziu załączony graf ''​blocks.xml''​.
 +  - Dokończ budowę grafu:
 +    - Dodaj wierzchołki dla pozostałych stanów świata klocków:
 +      * Podpowiedź:​ Etykieta węzła opisuje stan 3-kolumnowego,​ 2-klockowego świata, np. "''​|ab| | |''"​ oznacza, że w pierwszej kolumnie klocek "//​a//"​ leży na klocku "//​b//",​ a pozostałe kolumny są puste.
 +    - W każdym wierzchołku wpisz ręcznie wartość heurystyki wyliczonej według dwóch reguł podanych powyżej (dla stanu początkowego została już policzona).
 +    - Dodaj krawędzie między odpowiednimi stanami.
 +      * Podpowiedź:​ Graf dla świata klocków powinien być nieskierowany. Krawędź nieskierowaną można symulować dwiema krawędziami skierowanymi.
 +    - Uruchom na gotowym grafie algorytm przeszukiwania i zapisz wyniki.
 +
 +===== - Dla zainteresowanych =====
 +
 +Podczas tego laboratorium dotknęliśmy bardzo ważnej i wszechobecnej (przemysł, robotyka, gry komputerowe,​ etc.) dziedziny AI, jaką jest planowanie. Zasadniczo ​ planowanie polega na znalezieniu ciągu akcji (zwanego planem), który po zastosowaniu na stanie początkowym S, doprowadzi do osiągnięcia stanu docelowego G. Każda akcja posiada warunki, w których może zostać wykonana oraz skutki jej zastosowania. Planowanie jest **trudne**, o ile nie założy się odpowiednich ograniczeń na akcje, jego złożoność jest klasy [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​PSPACE|PSPACE-zupełnej]]. Trzeba ponadto zauważyć, że w realnych nie zabawkowych problemach występują dodatkowe czynniki zwiększające trudność problemu: ​
 +
 +  * niepełna wiedza o aktualnym stanie (np. brak odpowiednich sensorów w robocie)
 +  * niepewność wynikająca z zawodności akcji (niektóre akcje mogą się zwyczajnie nie powieść)
 +  * wykonywanie akcji zajmuje **czas** --- plan powinien brać pod uwagę temporalny wymiar problemu
 +  * mogą wydarzać się zdarzenia niezależne od agenta --- np. wypadek drogowy na drodze autonomicznego samochodu.
 +
 +Świat bloków jest jednym z najbardziej popularnych problemów/​zabawek w świecie planowania. ​
 +
 +==== STRIPS ====
 +
 +Jednym z najbardziej znanych programów planujących jest powstały na Stanfordzie w latach 70 program STRIPS. Używana w nim reprezentacja wiedzy jest do dzisiaj podstawą większości narzędzi planujących. Przykładowa struktura problemu może być zdefiniowana następująca:​
 +
 +  * na stan składa się z listy zachodzących w nim faktów
 +  * akcja jest zdefiniowana jako czwórka:
 +    - nazwa akcji plus jej argumenty
 +    - warunki: lista faktów, które muszą zachodzić, aby akcja była wykonalna
 +    - fakty dodawane: lista faktów, które stają się prawdziwe po wykonaniu akcji
 +    - fakty usuwane: lista faktów, które przestają być prawdziwe po wykonaniu akcji
 +
 +Mając taką reprezentację wiedzy, klasyczny program planujący działa według bardzo prostego wzorca (dla zadanego stanu końcowego G i początkowego S):
 +  - Sprawdź, czy aktualny stan jest stanem końcowym. Jeżeli tak, wypisz znaleziony plan.
 +  - Znajdź fakt F, który jest prawdziwy w stanie końcowym, ale nie jest prawdziwy aktualnym stanie.
 +  - Znajdź akcję A, którą na liście faktów dodawanych F.
 +  - Uruchom rekurencyjnie rutynę planującą,​ aby znaleźć plan doprowadzający do stanu, który spełnia warunki wykonania akcji A.
 +  - Wykonaj akcję A i zaktualizuj aktualny stan do stanu S'.
 +  - Uruchom rutynę planującą zaczynając od nowego stanu S'.
 +
 +Efektem powyższej procedury będzie "​odwrócony plan", aby miał sens, należy go wypisać idąc od końca. Drugi haczyk polega na unikaniu zapętlenia w planowaniu - jeżeli chcemy osiągnąć warunki wykonania akcji A (punt 4.) należy wyłączyć ją z procesu planowania. ​
 +
 +Poniższy ​ kod jest jego prostą implementacją STRIPS w języku Prolog:
 +
 +<code prolog STRIPS regression planner>
 +
 +% Strips as a regression planner.
 +% Top-level interface.
 +strips(InitState,​ GoalList, Plan) :-
 + strips1(InitState,​ GoalList, [], [], _, RevPlan),
 + reverse(RevPlan,​ Plan).
 +
 +% Base case: All goals satisfied in State.
 +strips1(State,​ GoalList, Plan, _, State, Plan) :-
 + ​subset(GoalList,​ State).
 +
 +% Plan
 +strips1(State,​ GoalList, Plan, BadActions, NewState, NewPlan) :-
 + member(Goal,​ GoalList),
 + not(member(Goal,​ State)), ​   % Find unsatisfied goal.
 + write('​\nAttempting goal:  '​),​write(Goal),​nl,​
 + adds(Ac, Goal), ​             % Find action that achieves it.
 + write('​ Choosing Action: ​ '​),​write(Ac),​
 + not(member(Ac,​ BadActions)),​ % Do not repeat actions (dangerous).
 + write('​ -- not a bad action.'​),​nl,​
 + preclist(Ac,​ PrecList), ​     % Find preconds and achieve them.       
 + strips1(State,​ PrecList, Plan, [Ac|BadActions],​ TmpState1, TmpPlan1),
 + apply_rule(Ac,​ TmpState1, TmpState2), ​ % Recurse w/new state and goals.
 + strips1(TmpState2,​GoalList,​[Ac|TmpPlan1],​BadActions,​NewState,​NewPlan).
 +
 +% Apply Rule
 +apply_rule(Ac,​ State, NewState) :-
 + write('​\nSimulating '​),​write(Ac),​nl,​
 + write('​From:​ '), write(State),​ write('​\n---->​ '),
 + dellist(Ac,​ DelList), ​                    % find deleted props
 + subtract(State,​ DelList, TmpState), ​      % remove deleted props
 + addlist(Ac,​ AddList), ​                    % find added props
 + union(AddList,​ TmpState, NewState), ​      % add props to old state
 + write(NewState).
 +   
 +% Utilities
 +preclist(Action,​ Plist) :- strips_rule(Action,​ Plist, _, _).
 +prec(Action,​ Cond) :- preclist(Action,​ Plist), member(Cond,​ Plist).
 +addlist(Action,​ Alist) :- strips_rule(Action,​ _, Alist, _).
 +adds(Action,​ Cond) :- addlist(Action,​ Alist), member(Cond,​ Alist).
 +dellist(Action,​ Dlist) :- strips_rule(Action,​ _, _, Dlist).
 +dels(Action,​ Cond) :- dellist(Action,​ Dlist), member(Cond,​ Dlist).
 +
 +% Pretty-print Init, Goal, and Plan.
 +plan(InitState,​ Goal) :-
 + strips(InitState,​Goal,​Plan),​
 + write('​\n\nInit:​ '), write(InitState),​nl,​
 + write('​Goal:​ '​),​write(Goal),​nl,​
 + write('​Plan:​\n'​),​
 +        writeplan(Plan),​nl.
 +
 +% Pretty-print the plan.
 +writeplan([]).
 +writeplan([A|B]):​-
 +  write(' ​      '​),​write(A),​nl,​
 +  writeplan(B).
 +</​code>​
 +
 +==== Zadania ====
 +
 +  - Należy pobrać {{:​pl:​dydaktyka:​psi:​labs:​strips_planner.pl|kod programu planującego}} i uzupełnić go o informacje potrzebne do rozwiązania problemu bloków (sekcje ''​%TODO:''​). Objaśnienia:​
 +    - dla wygody planowania możemy pominąć numery kolumn, a stan może być reprezentowane przez pięć typów faktów (przykładowe stany można zobaczyć w sekcji ''​EXAMPLES OF USAGE''​):​
 +      - ''​ontable/​1''​ --- dany klocek leży na stole, np. ''​ontable(a)''​
 +      - ''​on/​2''​ --- dany klocek leży na drugim klocku, np. ''​on(a,​b)''​
 +      - ''​clear/​1''​ --- na danym klocku nic nie leży, np. ''​clear(a)''​
 +      - ''​holding/​1''​ --- dany klocek został właśnie podniesiony,​ np. ''​holding(a)''​
 +      - ''​handempty/​0''​ --- żaden klocek nie jest aktualnie podniesiony,​ czyli: ''​handempty''​
 +    - potrzebne są cztery rodzaje akcji (jedna z nich już jest zaimplementowana)
 +      - połóż klocek ''​X''​ na klocku ''​Y'':​ wykonalna, o ile klocek ''​X''​ jest aktualnie trzymany, a ''​Y''​ jest czysty. Po wykonaniu akcji klocek ''​X''​ leży na klocku ''​Y''​ i jest czysty, klocek ''​Y''​ przestaje być czysty i żaden klocek nie jest aktualnie podniesiony.
 +      - zdejmij klocek ''​X''​ z klocka ''​Y'':​ wykonalna, o ile klocek ''​X''​ jest czysty i aktualnie leży na klocku ''​Y''​. Po wykonaniu akcji klocek ''​X''​ przestaje być czysty, przestaje leżeć na klocku ''​Y''​ i zostaje podniesiony. Klocek ''​Y''​ natomiast staje się czysty.
 +      - połóż klocek ''​X''​ na stole: analogicznie do akcji pierwszej z taką różnicą, że nie ma wymagań i zmian względem ''​Y''​
 +      - zdejmij klocek ''​X''​ ze stołu: analogicznie do akcji drugiej
 +  - Proszę uruchomić planowanie dla trzech załączonych przykładów oraz dla jednej zamodelowanego samodzielnie.
 +  - Proszę usunąć z części warunkowej akcji wszystkie warunki o postaci ''​clear/​1''​ i ponownie uruchomić planowanie dla czterech przypadków.
 +    - jaką wartość mają tak wygenerowane plany?
 +    - przeczytać pobieżnie [[wp>​Relaxation (approximation)|stronę wikipedii na temat relaksacji]].
 +
  
pl/dydaktyka/psi/labs/lab_search.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0