[Narzędzia] Analiza dostępnych implementacji silnika SPARQL

Zespół

 • Mariusz Okulanis, Osoba2

Opis

Przegląd (możliwości i ograniczenia), ogólna ocena i przykłady użycia różnych implementacji silników SPARQL.

Wymagania

Spotkania

Projekt

Sprawozdanie

Apache Jena - ARQ

 • napisany w Javie,
 • jest częścią Apache Jena (framework do budowy sieci semantycznych),
 • umożliwia przeszukiwanie tekstu (przy użyciu Apache Lucene) - zarówno samych danych RDF jak i zewnętrznych dokumentów,
 • w pełni implementuje protokół SPARQL,
 • umożliwia wykorzystanie zewnętrznych endpointów,
 • wspiera SPARQL Update,
 • umożliwia pisanie własnych funkcji filtrujących,
 • umożliwia wykonywanie zapytań typu FEDERATED,
 • silnik nie skaluje się dobrze wraz ze wzrostem ilości triples,
 • posiada dobrą dokumentacje.

Przykład zapytanie typu FEDERATED (użycie SERVICE):

PREFIX : <http://example/>
PREFIX dc:   <http://purl.org/dc/elements/1.1/>

SELECT ?a
FROM <mybooks.rdf>
{
 ?b dc:title ?title .
 SERVICE <http://sparql.org/books>
   { ?s dc:title ?title . ?s dc:creator ?a }
}

Przykład implementacji własnej funkcji filtrującej:

public class max extends FunctionBase2
{
  public max() { super() ; }
  public NodeValue exec(NodeValue nv1, NodeValue nv2)
  {
    return Functions.max(nv1, nv2) ;
  }
}

Wykorzystanie własnych funkcji filtrujących w zapytaniu:

PREFIX f: <java:app.myFunctions.>
...
  FILTER f:myTest(?x, ?y)
...
  FILTER (?x + f:myIntToXSD(?y))
...

Allegro Graph - twinql

 • Oprócz SPARQL AllegroGraph wspiera również zapytania RDFS++ i Prologu,
 • twinql napisany jest w Common Lisp,
 • niepełne wsparcie standardu SPARQL (np. niepełna zgodność z gramatyką SPARQL),
 • wsparcie dla SPARQL Update,
 • zwraca rezultaty w formie human-readable listy lub SPARQL XML query results format,
 • wyposażony jest w optymalizator i kompilator zapytań,
 • AllegroGraph i twinql zapewniają stosunkowo dobrą wydajność nawet dla dużych zestawów danych (25-50 milionów triples),
 • dokumentacja twinql jest dosyć uboga.

Przykład parsowania zapytania:

(parse-sparql 
 "PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
 SELECT ?x ?name 
 WHERE { ?x foaf:name ?name . 
     ?x foaf:knows ?y . }")

(SPARQL :SELECT
    :VARS (|x| |name|)
    :WHERE
    '(GRAPH-PATTERN (TRIPLE |x| !"foaf:name" |name|)
            (TRIPLE |x| !"foaf:knows" |y|)))

Przykład wykonania zapytania:

(sparql :select :distinct t :vars '(name mbox) 
		:from "http://www.holygoat.co.uk/foaf.rdf" 
		:where 
		'(graph-pattern 
		  (triple x !foaf:knows !rich:RichardNewman)
		  (triple x !foaf:name name)
      (triple x !foaf:mbox_sha1sum mbox)))
<?xml version="1.0"?>
<sparql xmlns="http://www.w3.org/2001/sw/DataAccess/rf1/result2">
 <head>
  <variable name="NAME" />
  <variable name="MBOX" />
 </head>
 <results>
  <result>
   <binding name="NAME"><literal>Stephen Charles Cook</literal></binding>
   <binding name="MBOX"><literal>8a8d159b39d8789fa93c9d000b75f395a723343d</literal></binding>
  </result>
  <result>
   <binding name="NAME"><literal>Timothy Archer Millea</literal></binding>
   <binding name="MBOX"><literal>e9e511fb6acd12db93f899c9e28249b782c73f8a</literal></binding>
...

Virtuoso

 • kompletny framework do tworzenie sieci semantycznych,
 • niepełne wsparcie standardu SPARQL (m.in. niepełna zgodność z gramatyką SPARQL, brak wsparcie dla Unicode),
 • implementuje rozszerzenia standardu SPARQL (np. obsługa funkcji agregujących, obsługa wyrażeń wewnątrz triples oraz sekcji WHERE),
 • wsparcie dla SPARQL Update, SPARQL Create, SPARQL Delete,
 • możliwość geo-indeksowania,
 • indeksowanie i wyszukiwanie tekstu,
 • zapewnia REST-owy interfejs do wykonywania zapytań i innych operacji,
 • możliwość skonfigurowania do użycia w klastrze,
 • posiada rozbudowaną dokumentacje,
 • bardzo dobrze się skaluje.

Przykład wykorzystania operacji INSERT:

SQL>SPARQL INSERT INTO GRAPH <http://mygraph.com> { <:a>
                           <:p>
                           "123 abc" };
callret-0
VARCHAR
_______________________________________________________________________________

Insert into <http://mygraph.com>, 1 triples -- done

1 Rows. -- 30 msec.
SQL>SPARQL INSERT INTO GRAPH <http://mygraph.com> { <:a>
                           <:p>
                           "234 abc" };
callret-0
VARCHAR
_______________________________________________________________________________

Insert into <http://mygraph.com>, 1 triples -- done

1 Rows. -- 0 msec.

SELECT z użyciem funkcji atoi:

SQL>SPARQL
SELECT *
FROM <http://mygraph.com>
WHERE
 {
  ?s ?p ?o . filter (bif:atoi (?o) > 130)
 };
s    p     o
VARCHAR VARCHAR  VARCHAR
___________________________________

:a    :p    234 abc

1 Rows. -- 10 msec.

Wykorzystanie funkcji contains:

SQL>SPARQL
SELECT *
FROM <http://MyTest.com>
WHERE { ?s ?p ?o . ?o bif:contains "world" };

s       p     o
VARCHAR    VARCHAR  VARCHAR
_______________________________________________________________________________

sxml1     p_all1  <Hello>world</Hello>
nonxml1    p_all3  Hello world
sxml2     p_all2  <Hello2>world</Hello2>

3 Rows. -- 20 msec.

RDF::Query

 • napisany w Perlu,
 • w pełni zgodny ze standardem SPARQL,
 • współpracuje z RDF::Trine, RDF::Redland i RDF::Core,
 • obsługuje zapytania RDQL,
 • posiada dosyć dobrą dokumentacje,
 • nie jest aktywnie rozwijany (ostatnia aktualizacja w 2012 roku).

Przykład użycia:

# SPARQL SELECT Query
my $query = RDF::Query->new( 'SELECT * WHERE ...' );
my $iterator = $query->execute( $model );
while (my $row = $iterator->next) {
 # $row is a HASHref containing variable name -> RDF Term bindings
 print $row->{ 'var' }->as_string;
}

# SPARQL CONSTRUCT/DESCRIBE Query
my $query = RDF::Query->new( 'CONSTRUCT { ... } WHERE ...' );
my $iterator = $query->execute( $model );
while (my $st = $iterator->next) {
 # $st is a RDF::Trine::Statement object representing an RDF triple
 print $st->as_string;
}

# SPARQL ASK Query
my $query = RDF::Query->new( 'ASK WHERE ...' );
my $iterator = $query->execute( $model );
my $bool = $iterator->get_boolean;
if ($bool) {
 print "Yes!\n";
}

# RDQL Query
my $query = new RDF::Query ( $rdql, { lang => 'rdql' } );
my @rows = $query->execute( $model ); # in list context, returns all results

ARC2

 • napisany w PHP,
 • niepełne wsparcie standardu SPARQL,
 • implementuje własne rozszerzenia SPARQL (np. funkcje agregujące),
 • jako backend wykorzystuje MySQL,
 • pozwala na używanie funkcji MySQL wewnątrz zapytań,
 • wspiera operacje LOAD, INSERT, DELETE,
 • posiada dosyć dobrą dokumentacje.

Przykład wykorzystanie funkcji concat z MySQL:

PREFIX mysql: <http://web-semantics.org/ns/mysql/> 
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 

SELECT ?person WHERE {
 ?person foaf:givenname ?n1 ;
     foaf:family_name ?n2 .
 FILTER (mysql:concat(?n1, " ", ?n2) = "Alec Tronnick") .
}

Przykład z użyciem agregacji:

SELECT ?who COUNT(?contact) AS ?contacts WHERE {
 ?who foaf:knows ?contact .
}
GROUP BY ?who

Materiały

pl/dydaktyka/semweb/2014/projects/sparqlimpl.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0