Etapy projektowania aplikacji bazodanowej

Projekt konceptualny

 1. Sformułowanie zadania projektowego: podanie przedmiotu projektowania, jego celów, przeglądu zadań, specyfiki i uwarunkowań.
 2. Analiza stanu wyjściowego; analiza stanu zastanego, uwarunkowań prawnych, przyjętego obiegu istniejącej dokumentacji, analiza istniejącego systemu elektronicznego przetwarzania danych (aktualnej bazy), analiza występujących problemów, etc. pomocne mogą być scenariusze postępowania i ich analiza (elementy, obiekty, charakterystyki, atrybuty, struktura, przepływ danych, powiązania, relacje, ograniczenia funkcjonalności).
 3. Analiza wymagań użytkownika (wstępna); na tym etapie należy określić podstawowe cele, zadania i funkcjonalność jakie mają być realizowane przez projektowaną bazę danych oraz ew. wymagania dotyczące projektu i dokumentacji. Dobrze byłoby, aby użytkownik na bieżąco współuczestniczył w projektowaniu i implementacji oraz wnosił swoje uwagi. Należy zidentyfikować wymagania jawne i niejawne.
 4. Określenie scenariuszy użycia. Scenariusze użycia pozwolą na konstrukcję diagramów DFD i STD oraz hierarchii funkcji.
 5. Identyfikacja funkcji. Określenie podstawowych funkcji realizowanych w bazie danych.
 6. Analiza hierarchii funkcji projektowanej aplikacji (FHD – Functional Hierarchy Diagram); określenie struktury zależności hierarchicznych pomiędzy jednostkami analizowanego systemu, zwłaszcza w zakresie specyfikacji wymagań funkcjonalnych. Specyfikacja funkcji (funkcjonalności) projektowanego systemu.
 7. Budowa i analiza diagramu przepływu danych (DFD – Data Flow Diagram); ma na celu określenie przepływu danych (wejścia, wyjścia, operacje, przechowywanie) oraz elementów sterowania tym przepływem, co może być pomocne dla tworzenia aplikacji. Specyfikacja danych wejściowych i wyjściowych.
 8. Wybór encji (obiektów) i ich atrybutów.
 9. Projektowanie powiązań (relacji) pomiędzy encjami. Konstrukcja diagramu ERD (Entity-Relationship Diagram); jest to zasadniczy etap procesu projektowania struktury bazy danych. Identyfikacja klas encji, ich atrybutów, zdefiniowanie (określenie) kluczy. Tablica krzyżowa powiązań, eliminacja powiązań wiele-do-wielu. Konstrukcja diagramu ERD.
 10. Projekt diagramów STD (State Transition Diagram – diagramy przejść pomiędzy stanami). Wykonanie w oparciu o scenariusze użycia i strukturę bazy danych. Pomocny do budowy interfejsu aplikacji.

Projekt może być przygotowany w wiki lub w LaTeX-u. Dla osób przygotowujących projekt w LaTeX-u:


Przykładowe materiały pomocnicze:

 • Praca dyplomowa: SOK
 • Projekt nieruchomości .pdf
 • Projekt metro .pdf
 • Projekt sale .pdf

Projekt logiczny

(zawiera projekt konceptualny)

 1. Projektowanie tabel, kluczy, kluczy obcych, powiązań między tabelami, indeksów, etc. w oparciu o zdefiniowany diagram ERD; na tym etapie następuje „sprecyzowanie” struktury bazy danych wraz ze szczegółami technicznymi. Projekt bazy w języku SQL.
 2. Słowniki danych. Specyfikacja słownika danych. Specyfikacja dziedzin i ograniczeń.
 3. Analiza zależności funkcyjnych i normalizacja tabel (dekompozycja do 3NF, BCNF, 4NF, 5NF); na tym etapie dokonuje się sprawdzenia, czy tabele spełniają warunki zakładanych postaci normalnych i ew. dekompozycji w celu normalizacji.
 4. Denormalizacja struktury tabel; ma ona na celu optymalizację przetwarzania, przechowywania danych archiwalnych, dostosowanie do specyficznych wymagań użytkownika. [czynność opcjonalna].
 5. Projektowanie operacji na danych: zdefiniowanie kwerend dla realizacji funkcji wyspecyfikowanych w projekcie; (zgodnie z wymaganiami użytkownika; na tym etapie mogą one zostać uszczegółowione bądź zmodyfikowane). Projekt w języku SQL.

Raport końcowy

 1. Implementacja bazy danych (utworzenie bazy, implementacja obiektów) (realizacja struktury pustej bazy; w oparciu o diagramy ERD i SQL)
 2. Zdefiniowanie interfejsów do prezentacji, edycji i obsługi danych (formularze; należy zaprojektować strukturę każdego formularza oraz powiązania między nimi; w oparciu o diagramy FHF, DFD i STD).
 3. Zdefiniowanie dokumentów do przetwarzania i prezentacji danych (raporty; informacje generowane w raportach i ich struktura powinna odpowiadać dokumentów wymaganym w danej firmie.).
 4. Zdefiniowanie panelu sterowania aplikacji (należy pamiętać o dostosowaniu do potrzeb użytkownika; realizacja w oparciu o diagram STD).
 5. Zdefiniowanie makropoleceń dla realizacji typowych operacji; (określonych dla panelu sterowania i ew. innych formularzy; realizacja w oparciu o diagram DFD i FHD).
 6. Uruchamianie i testowanie aplikacji (on-site, przy współpracy użytkownika).
 7. Wprowadzanie danych (ręczne, automatyczne, import, on-line).
 8. Wdrażanie systemu do użytkowania (stopniowe, modułami, z możliwością wycofania się, z dublowaniem danych i obliczeń).
 9. Przeprowadzenie szkolenia użytkowników.
 10. Zapewnienie dokumentacji technicznej i użytkowej (ten wymóg powinien postawić użytkownik!).
 11. Zapewnienie obsługiwania systemu po wdrożeniu (jest to jeden z najbardziej kosztownych procesów w realizacji projektów informatycznych).
 12. Rozwijanie i modyfikowanie aplikacji (możliwości rozwijania i adaptacji należy uwzględnić we wczesnych fazach projektowania).
 13. Opracowanie doświadczeń wynikających z realizacji projektu (czas, koszty; dane te posłużą do oszacowania kosztów i nakładów przy realizacji przyszłych projektów).
 14. Wykaz literatury, załączniki (przykłady def. formatu, reguł, poprawności, masek, kwerend SQL, wydruki, itp.)
pl/dydaktyka/ztb/2011/etapy_projektowania.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0