Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:bim:lab5 [2013/11/18 19:59]
kkluza utworzono
pl:dydaktyka:bim:lab5 [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 113: Linia 113:
 W tym momencie możemy usunąć warunek dot. kompetencji zespołu z zadania //Evaluate offer// i zamiast niego wprowadzić warunek związany z wysokim ryzykiem projektu (np. ''​projectRisk == "​Wysokie"''​). W tym momencie możemy usunąć warunek dot. kompetencji zespołu z zadania //Evaluate offer// i zamiast niego wprowadzić warunek związany z wysokim ryzykiem projektu (np. ''​projectRisk == "​Wysokie"''​).
  
-| Opcjonalnie:​ Aby przetestować opisane reguły bez Activiti możemy do naszego projektu dołożyć klasę ​rulerunner.java ​do uruchomienia reguł, a nasze reguły przetestować przy użyciu klasy rulerunnertest.java. Do tego celu potrzebujemy w eclipsie dołączyć odpowiednie pliki biblioteczne do ''​src/​main/​resources/​lib''​ -- {{:​pl:​dydaktyka:​bim:​lab5:​lib.zip|}}.|+| Opcjonalnie:​ Aby przetestować opisane reguły bez Activiti możemy do naszego projektu dołożyć klasę ​[[pl:​dydaktyka:​bim:​lab5?&#​dodatkowe_pliki_do_testowania_modelu_regulowego|RuleRunner]] ​do uruchomienia reguł, a nasze reguły przetestować przy użyciu klasy [[pl:​dydaktyka:​bim:​lab5?&#​dodatkowe_pliki_do_testowania_modelu_regulowego|RuleRunnerTest]]. Do tego celu potrzebujemy w eclipsie dołączyć odpowiednie pliki biblioteczne do ''​src/​main/​resources/​lib''​ -- {{:​pl:​dydaktyka:​bim:​lab5:​lib.zip|}}.|
  
 Ustawienia dla zadania regułowego:​ Ustawienia dla zadania regułowego:​
-  * Input variables: ${modelRyzyka} +  * Input variables: ​''​${modelRyzyka}''​ 
-  * Result variable: projectRisk+  * Result variable: ​''​projectRisk''​
  
-Do pliku ''​pom.xml''​ dołożyć odpowiednie dependencje ​[[activiti:konfiguracja\#konfiguracja_silnika_by_zadzialaly_reguly_w_activiti]].+Do pliku ''​pom.xml'' ​proszę ​dołożyć odpowiednie dependencje ​jak na listingu w części ​[[pl:dydaktyka:​bim:​lab5?&​#dodatkowe_pliki_do_testowania_modelu_regulowego|Dodatkowe pliki...]].
 ==== Uruchomienie modelu z regułami w eclipsie ====  ==== Uruchomienie modelu z regułami w eclipsie ==== 
  
Linia 182: Linia 182:
 Następnie tak przygotowaną klasę możemy wybrać w zakładce **Listeners** w zadaniu **Set offer factors**: Następnie tak przygotowaną klasę możemy wybrać w zakładce **Listeners** w zadaniu **Set offer factors**:
  
-{{:​pl:​dydaktyka:​bim:​lab5:​eclipse4-tasklistener-addmodel.png|}}+{{:​pl:​dydaktyka:​bim:​lab5:​eclipse4-tasklistener-addmodel.png?950|}}
  
 Proszę zmodyfikować test, tak by nie przekazywał instancji ''​modelRyzyka''​ do procesu, tylko korzystał z instancji stworzonej w przygotowanym task listenerze. Proszę zmodyfikować test, tak by nie przekazywał instancji ''​modelRyzyka''​ do procesu, tylko korzystał z instancji stworzonej w przygotowanym task listenerze.
 +
 +
 +DO SPRAWOZDANIA:​
 +  * Proszę w sprawozdaniu umieścić model oraz rozbudowany test.
 +  * Proszę umieścić screenshot z eclipsa z rezultatem testu, jak również kod klasy ''​pl.org.bpmn.AddModel''​.
 ==== Wdrożenie i uruchomienie procesu z regułami w Activiti Explorerze ====  ==== Wdrożenie i uruchomienie procesu z regułami w Activiti Explorerze ==== 
  
-Silnik ​actviti został ​[[activiti:​konfiguracja&#​konfiguracja_silnika_by_zadzialaly_reguly_w_activiti|skonfigurowany]] tak, by mógł uruchamiać zadania regułowe Droolsa.+Jeśli silnik ​actviti został skonfigurowany tak, by mógł uruchamiać zadania regułowe Droolsa, to będziemy mogli uruchomić proces w Activiti Explorerze.
  
 Podobnie jak poprzednio, do wdrożenia procesu i reguł potrzebne będą archiwa **jar** oraz **bar** (proszę pamiętać o **unikalnych nazwach klas i plików**!). W archiwum bar dołożymy oprócz diagramu również plik z regułami. Następnie należy: Podobnie jak poprzednio, do wdrożenia procesu i reguł potrzebne będą archiwa **jar** oraz **bar** (proszę pamiętać o **unikalnych nazwach klas i plików**!). W archiwum bar dołożymy oprócz diagramu również plik z regułami. Następnie należy:
-  - Przy użyciu [[http://​80.82.18.218:​8082/​examples/​upload123.htm|formularza]] przesłać plik jar do katalogu z bibliotekami dla Activiti Explorera. +  - Przekopiować plik jar do katalogu z bibliotekami dla Activiti Explorera. 
-  - Po poprawnym przesłaniu pliku należy przeładować silnik Activiti Explorera, aby przeczytał biblioteki! (Z racji tego, że pracujemy na jednym silniku na serwerze, to zadanie wymaga synchronizacji kilku osób.).+  - Po poprawnym przesłaniu pliku należy przeładować silnik Activiti Explorera, aby przeczytał biblioteki.
   - Jeśli wszystko wykonało się poprawnie, w Activiti Explorerze powinno się dać wdrożyć procesy zawierające zadania regułowe.   - Jeśli wszystko wykonało się poprawnie, w Activiti Explorerze powinno się dać wdrożyć procesy zawierające zadania regułowe.
  
-==== Integracja procesu "Check offer" (z zajęć ​3 i 4) z procesem rozwijanym ​na zajęciach ​1 i 2 ==== +==== CZĘŚĆ NIEOBOWIĄZKOWA ==== 
 + 
 +Dla zainteresowanych osób, poniżej przedstawiono możliwości integracji modeli stworzonych w trakcie zajęć oraz dalszej rozbudowy procesu. 
 + 
 +==== Integracja procesu "Check offer" (z lab. 3 i 4) z procesem rozwijanym ​w lab. 1 i 2 ==== 
  
 Jeśli założymy, że podproces **Check offer** jest osobną całością,​ która mogłaby być użyta w różnych procesach, sensownie będzie go wydzielić jako //Call Activity//. W tym celu zostawimy na diagramie procesu jedynie elementy z wnętrza podprocesu **Check offer**: Jeśli założymy, że podproces **Check offer** jest osobną całością,​ która mogłaby być użyta w różnych procesach, sensownie będzie go wydzielić jako //Call Activity//. W tym celu zostawimy na diagramie procesu jedynie elementy z wnętrza podprocesu **Check offer**:
Linia 202: Linia 211:
 Upewniwszy się, że nasz podproces działa, zapewniamy mu unikalne ''​id'',​ tak byśmy mogli się do niego odwoływać z innego procesu. Upewniwszy się, że nasz podproces działa, zapewniamy mu unikalne ''​id'',​ tak byśmy mogli się do niego odwoływać z innego procesu.
  
-{{  :activiti:tutorial4:​eclipse4-callactivitiinprocess.png ​ |}}+{{  ​pl:dydaktyka:bim:lab5:​eclipse4-callactivitiinprocess.png ​ |}}
  
 Aby odwołać się z **Check offer** w postaci //Call Activity// (jak na powyższym rysunku) do odpowiedniego podprocesu, który zostanie wykonany, ustawiając następujące parametry w ''​Main Config''​ dla //Call Activity//: Aby odwołać się z **Check offer** w postaci //Call Activity// (jak na powyższym rysunku) do odpowiedniego podprocesu, który zostanie wykonany, ustawiając następujące parametry w ''​Main Config''​ dla //Call Activity//:
Linia 252: Linia 261:
   * Dodanie zadań przygotowujących dokumenty dla klienta na potrzeby oferty.   * Dodanie zadań przygotowujących dokumenty dla klienta na potrzeby oferty.
   * Dodanie zadania informującego o przyczynie przerwania przetwarzania oferty \\ (np. nie spełniamy warunków formalnych, negatywna analiza merytoryczna,​ brak możliwości wyceny itp.).   * Dodanie zadania informującego o przyczynie przerwania przetwarzania oferty \\ (np. nie spełniamy warunków formalnych, negatywna analiza merytoryczna,​ brak możliwości wyceny itp.).
 +
 +==== Dodatkowe pliki do testowania modelu regułowego ==== 
 +
 +<code java RuleRunner.java>​
 +package pl.org.bpmn;​
 +
 +import java.io.File;​
 +
 +import pl.org.bpmn.Model;​
 +import org.drools.KnowledgeBase;​
 +import org.drools.KnowledgeBaseFactory;​
 +import org.drools.builder.KnowledgeBuilder;​
 +import org.drools.builder.KnowledgeBuilderError;​
 +import org.drools.builder.KnowledgeBuilderErrors;​
 +import org.drools.builder.KnowledgeBuilderFactory;​
 +import org.drools.builder.ResourceType;​
 +import org.drools.io.ResourceFactory;​
 +import org.drools.runtime.StatelessKnowledgeSession;​
 +
 +public class RuleRunner {
 +
 + public static String runRules(Model modelRyzyka) throws Exception {
 +
 + KnowledgeBase kbase = readKnowledgeBase();​
 + StatelessKnowledgeSession ksession = kbase.newStatelessKnowledgeSession();​
 + ksession.execute(modelRyzyka);​
 + System.out.println("​Done firing.. --> result = " + modelRyzyka.Ryzyko);​
 + return modelRyzyka.Ryzyko;​
 + }
 +
 + private static KnowledgeBase readKnowledgeBase() throws Exception {
 + KnowledgeBuilder kbuilder = KnowledgeBuilderFactory.newKnowledgeBuilder();​
 + kbuilder.add(
 + ResourceFactory.newClassPathResource("​rules" ​
 +         + File.separator + "​rules.drl"​),​
 + ResourceType.DRL);​
 + KnowledgeBuilderErrors errors = kbuilder.getErrors();​
 + if (errors.size() > 0) {
 + for (KnowledgeBuilderError error : errors) {
 + System.err.println(error);​
 + }
 + throw new IllegalArgumentException("​Could not parse knowledge."​);​
 + }
 + KnowledgeBase kbase = KnowledgeBaseFactory.newKnowledgeBase();​
 + kbase.addKnowledgePackages(kbuilder.getKnowledgePackages());​
 + return kbase;
 + }
 +
 +}
 +</​code>​
 +
 +<code java RuleRunnerTest.java>​
 +package pl.org.bpmn;​
 +
 +import static org.junit.Assert.assertEquals;​
 +
 +import pl.org.bpmn.RuleRunner;​
 +import pl.org.bpmn.Model;​
 +import org.junit.Test;​
 +
 +public class RuleRunnerTest {
 +
 + @Test
 + public void testNiskiegoRyzyka(){
 + Model modelRyzyka = new Model();
 + modelRyzyka.Kompetencje = 8;
 + modelRyzyka.Trudnosc = 3;
 + String ryzyko = null; 
 + try {
 + ryzyko = RuleRunner.runRules(modelRyzyka);​
 + } catch (Exception e) {
 + e.printStackTrace();​
 + }
 + assertEquals("​Niskie",​ ryzyko);
 + }
 +
 + @Test
 + public void testWysokiegoRyzyka(){
 + Model modelRyzyka = new Model();
 + modelRyzyka.Kompetencje = 2;
 + modelRyzyka.Trudnosc = 7;
 + String ryzyko = null; 
 +
 + try {
 + ryzyko = RuleRunner.runRules(modelRyzyka);​
 + } catch (Exception e) {
 + e.printStackTrace();​
 + }
 +
 + assertEquals("​Wysokie",​ ryzyko);
 + }
 +
 + @Test
 + public void testSredniegoRyzyka(){
 + Model modelRyzyka = new Model();
 + modelRyzyka.Kompetencje = 8;
 + modelRyzyka.Trudnosc = 8;
 + String ryzyko = null; 
 +
 + try {
 + ryzyko = RuleRunner.runRules(modelRyzyka);​
 + } catch (Exception e) {
 + e.printStackTrace();​
 + }
 +
 + assertEquals("​Srednie",​ ryzyko);
 + }
 +
 + @Test
 + public void testBrakuRegulOkreslajacychRyzyko(){
 + Model modelRyzyka = new Model();
 + modelRyzyka.Kompetencje = 5;
 + modelRyzyka.Trudnosc = 5;
 + String ryzyko = null; 
 +
 + try {
 + ryzyko = RuleRunner.runRules(modelRyzyka);​
 + } catch (Exception e) {
 + e.printStackTrace();​
 + }
 +
 + assertEquals("​Brak danych",​ ryzyko);
 + }
 +
 +}
 +</​code>​
 +
 +W pliku ''​pom.xml''​ powinny zostać dołożone następujące elementy:
 +<code xml>
 +  <​properties>​
 + <​drools-version>​5.3.0.Final</​drools-version>​
 +  </​properties>​
 +  <​dependencies>​
 +    <​dependency>​
 + <​groupId>​org.drools</​groupId>​
 + <​artifactId>​drools-core</​artifactId>​
 + <​version>​${drools-version}</​version>​
 + </​dependency>​
 + <​dependency>​
 + <​groupId>​org.drools</​groupId>​
 + <​artifactId>​drools-compiler</​artifactId>​
 + <​version>​${drools-version}</​version>​
 + </​dependency>​
 + <​dependency>​
 + <​groupId>​org.drools</​groupId>​
 + <​artifactId>​drools-decisiontables</​artifactId>​
 + <​version>​${drools-version}</​version>​
 + </​dependency>​
 + <​dependency>​
 + <​groupId>​org.drools</​groupId>​
 + <​artifactId>​drools-transformer-xstream</​artifactId>​
 + <​version>​5.0.1</​version>​
 + </​dependency>​
 +  </​dependencies>​
 +  <​repositories>​
 + <​repository>​
 + <​id>​jboss-public-repository-group</​id>​
 + <​name>​JBoss Public Maven Repository Group</​name>​
 + <​url>​http://​repository.jboss.org/​nexus/​content/​groups/​public-jboss/</​url>​
 + </​repository>​
 +  </​repositories>  ​
 +</​code>​
pl/dydaktyka/bim/lab5.1384801165.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:52 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0