Sebastian Nanek

snanek posiadający konto w domenie gmail.com

Wstęp

CouchDB to nierelacyjny, zorientowany na dokumnety, system zarządzania bazami danych, napisany w języku Erlang, nastawiony na wysoką dostępność (wykorzystanie algorytmu Map/Reduce) i replikowalność danych (automatyczna replikacja). W przeciwieństwie do systemów relacyjnych, pojedynczy rekord nie jest związany z określoną strukturą danych - zamiast tego ma on postać tablicy haszującej zapisanej w formacie JSON, w której wartości mogą być dowolnego typu prostego - w tym także typu tablicowego.

W świecie oprogramowania komercyjnego, mimo stosunkowo niskiego numeru wersji (0.10), system ten zyskuje coraz większą popularność. Stosują go m.in. Engine Yard, czy nawet BBC [9]. Obecnie (czerwiec 2010), trwają prace edytorskie nad pierwszymi wydaniami książek pomocnych w nauce i zrozumieniu CouchDB.

Praca z CouchDB

Instalacja pakietu CouchDB w systemie operacyjnym GNU/Linux Ubuntu:

$sudo aptitude install couchdb

Uruchomienie CouchDB z poziomu konta superużytkownika:

$ sudo couchdb

Apache CouchDB is running as process 31654. Time to relax.

Alternatywnie, można program uruchamiać z poziomu konta zwykłego użytkownika, wcześniej upewniając się, że użytkownik będzie miał dostęp do zapisu w katalogu /var/lib/couchdb/0.8.0 (lub innym, odpowiadającym ustawieniom CouchDB i lokalnemu środowisku systemowemu).

Sprawdzenie poprawności instalacji

Z konsoli:

$curl -X PUT http://127.0.0.1:5984/albums

{„ok”:true}

Przy użyciu przeglądarki internetowej:

Wejście na stronę www:

http://localhost:5984/

zwraca:

{„couchdb”:„Welcome”,„version”:„0.8.0-incubating”}

W domyślnej instalacji serwera CouchDB znalazło się także miejsce na wizualny panel administracyjny. Dostęp do niego można uzyskać, wchodząc pod adres:

http://localhost:5984/_utils/

Praca z danymi

W CouchDB istnieje możliwość wyszukiwania i agregowania danych.

Przykładowo, aby wyszukać dokuemnty, których wartość parametru „test” równa się „titletest”, należy po utworzeniu widoku test o treści:

function(doc)
{ 
 if(doc.test == "titletest")
 {
  emit( doc.test, doc );
 }
}

i wejściu na adres:

http://localhost:5984/testdb/_view/test/tt?count=10&group=true

Otrzymujemy następujący rezultat:

{"total_rows":1,"offset":0,"rows":[
{"id":"test","key":"titletest","value":{"_id":"test","_rev":"1510238268","test":"titletest","title":"tretete"}}
]}

Zalety

 • wersjonowanie dokumentów dostępne „od ręki”
 • komunikacja poprzez łatwy w implementacji i wykorzystaniu protokół http (mechanizm REST [2])
 • dane przekazywane w „lekkiej” formie plików JSON
 • brak sztywnej struktury danych - o formacie przechowywanej informacji decyduje użytkownik systemu (programista) w chwili tworzenia lub aktualizacji wpisu

Wady

 • brak wbudowanych mechanizmów autoryzacji oraz list kontroli dostępu, konieczność wykorzystania zabezpieczeń na poziomie protokołów komunikacyjnych [3]
 • konieczność budowania własnych rozwiązań, które mają na celu zabezpieczanie nieautoryzowanego dostępu do bazy danych
 • trudności z łączeniem danych wielu rekordów (brak skutecznego odpowiednika operatorów typu JOIN)
 • słabe możliwości konfiguracji zabezpieczeń danych, pomimo ich istnienia [10]

Możliwości wykorzystania

 • aplikacje internetowe korzystające ze sporej ilości dokumentów o zmiennej strukturze (np. portale internetowe) [1]
 • oprogramowanie, które wymaga dostępności wszystkich wersji i historii zmian danego dokumentu lub rekordu

Kiedy stosować?

 • Struktura danych przechowywanych w aplikacji ma charakter „drzewiasty” - tj. nie ma, lub występują w ograniczonym stopniu relacje pomiędzy rekordami przechowywanymi w bazie danych. Przykładem typu wpisu, którego przechowywanie w formie, w jakiej odbywa się to w CouchDB, jest rekord pacjenta - zawiera on tablice z diagnozami, stosowanymi terapiami, ale nie ma powiązania z innymi rekordami w bazie danych.
 • W przypadku replikacji bazy danych, gdy ważniejsza jest wysoka dostępność danych (wysoki uptime) i łatwość ich replikacji od spójności informacji pomiędzy serwerami. Taka sytuacja ma często miejsce w przypadku witryn internetowych i ogólnie w oprogramowaniu, w którym przeważają operacje odczytu nad operacjami zapisu.
 • W przypadku, kiedy niezbędna jest wysoka wydajność aplikacji, a relacyjna baza danych okazuje się być wąskim gardłem w aplikacji, warto rozważyć przejście na system CouchDB, ze względu na możliwość automatycznej replikacji. Źródła[8] wskazują na łatwość uzyskiwania znaczącej wydajności (>2500 req/s) nawet przy użyciu standardowej konfiguracji, przy niewielkim użyciu pamięci operacyjnej.
 • Interesujące wydaje się wykorzystanie łatwości pracy z CouchDB w przypadku platform, dla których nie istnieją dobre biblioteki do pracy z RDBMS, lub mają one ograniczoną funkcjonalność. CouchDB, dzięki wykorzystaniu mechanizmu REST, może być obsługiwany na dowolnej platformie, która posiada biblioteki do obsługi protokołu HTTP i przetwarzania plików JSON.

Kiedy nie stosować?

 • Stosowanie CouchDB nie jest dobrym pomysłem, w sytuacji, kiedy w budowanym systemie informatycznym ponad wydajność ważniejsza jest spójność danych, jak ma to miejsce np. w systemach informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Nie warto stosować CouchDB jako zamiennika systemów relacyjnych w sytuacji, kiedy istnieją skomplikowane zależności między danymi (liczne tabele lub klasy rekordów, wiele odwołań do kolumn w innych tabel, liczne funkcje agregujące).

Podsumowanie

CouchDB jest dojrzałym systemem baz danych, nastawionym na łatwość programowania, wysoką wydajność i sprawną replikację danych. Jest to także dobra alternatywa dla systemów relacyjnych w sytuacji, kiedy w strukturze danych dominującą rolę odgrywa jedna klasa rekordów i nie potrzeba skomplikowanych operacji raportowych. Osobiście, będę chciał zastosować ten system w aplikacji internetowej, w której zdecydowanie przeważać będą operacje odczytu danych.

Zarys projektu

Celem projektu jest napisanie prostej aplikacji w oparciu o zorientowany na dokumenty system zarządzania bazami danych CouchDB. Aplikacja umożliwia tworzenie dokumentów (rekordów).

Całość zostanie zaimplementowana w języku Ruby, z wykorzystaniem mikroframeworka do tworzenia aplikacji internetowych SinatraRB[4]. W tym przypadku framework zapewnia w zasadzie jedynie funkcjonalność dynamicznego serwera http i mapowania adresów na odpowiednie akcje (FrontController). Do komunikacji została wykorzystana przykładowa biblioteka klienta, pochodząca z wiki twórców CouchDB[4].

Aby uprościć tworzenie warstwy widoku aplikacji, zostaną wykorzystane następujące biblioteki:

 • BluePrintCSS
 • jQuery
 • jQueryUI

Funkcjonalność i uruchamianie aplikacji

System umożliwia:

przeglądanie listy dostępnych dokumentów

tworzenie nowego dokumentu

przeglądanie dokumentów i usuwanie bieżącego dokumentu

Kod programu: keep_informed.tar.gz

Do uruchomienia potrzebny jest pakiet CouchDB działający na porcie 5987 maszyny lokalnej (lub wedle konfiguracji) oraz 'rubygems' w wersji 1.3.6 wraz z gemem 'sinatra' w wersji 1.0.0.

Aplikację uruchamia się przy użyciu komendy w katalogu głównym źródeł:

ruby app.rb

i wejściu pod adres:

http://localhost:4567

(lub stosownie do parametrów uruchomienia).

Komunikacja z CouchDB

# based upon a document at http://wiki.apache.org/couchdb/Getting_started_with_Ruby
require 'net/http'
 
module Couch
 class Server
  def initialize(host, port, options = nil)
   @host = host
   @port = port
   @options = options
  end
 
  def delete(uri)
   request(Net::HTTP::Delete.new(uri))
  end
 
  def get(uri)
   request(Net::HTTP::Get.new(uri))
  end
 
  def put(uri, json)
   req = Net::HTTP::Put.new(uri)
   req["content-type"] = "application/json"
   req.body = json
   request(req)
  end
 
  def post(uri, json)
   req = Net::HTTP::Post.new(uri)
   req["content-type"] = "application/json"
   req.body = json
   request(req)
  end
 
  def request(req)
   res = Net::HTTP.start(@host, @port) { |http|http.request(req) }
   unless res.kind_of?(Net::HTTPSuccess)
    handle_error(req, res)
   end
   res
  end
 
  private
 
  def handle_error(req, res)
   e = RuntimeError.new("#{res.code}:#{res.message}\nMETHOD:#{req.method}\nURI:#{req.path}\n#{res.body}")
   raise e
  end
 end
end

Jest to minimalistyczny klient, pozwalający na najbardziej niskopoziomową pracę z CouchDB. Istnieją dużo bardziej zaawansowane biblioteki dla wielu języków programowania[11].

Przykładowe wywołanie akcji pobierania dokumentu, aby go wyświetlić może wyglądać następująco:

 request = COUCH.get("/#{CONFIGURATION['database']}/#{params['id']}")
 @document = JSON.load(request.body)

Gdzie params['id'] to przekazany do aplikacji identyfikator żądanego dokumentu

Bibliografia

pl/dydaktyka/ztb/2010/projekty/nosql_couch/start.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0