Opis pseudokodu

Informacje podstawowe

 • Stosujemy wcięcia zgodnie z poziomami zagnieżdżania się kodu.
 • Wszystkie zmienne typów prymitywnych piszemy małą literą.
 • Wszystkie zmienne będące strukturami złożonymi piszemy dużą literą.
 • Wprowadzamy symbol nieoznaczony nil.

Zmienne

 • Nie deklarujemy/definiujemy zmiennych lokalnych funkcji.
 • Jeżeli zachodzi potrzeba wprowadzenia nowej zmiennej po prostu to robimy.
 • Każda zmienna jest widzialna w zakresie całej funkcji, wyjątkiem są:
  • Zmienne globalne, które definiujemy w następujący sposób
   global j
  • Zmienne liczące w pętlach.
 • Przypisanie wartości do zmiennej wykonujemy operatorem :=:
  j := 2
  j := j+1
  a := j

Komentarze

 • Symbolem # rozpoczynamy komentarz który trwa do końca linii.
 • Brak jest komentarzy wielolinijkowych.
 • W przypadku kiedy należy wykonać instrukcje nie związane bezpośrednio z kontekstem rozważanego problemu, można je zastąpić opisem słownym (komentarzem) nie poprzedzonym znakiem komentarza:
  ...
  i := i*2
  wczytaj a z klawiatury
  i := i*a
  wypisz i na ekran
  ...

Operatory

 • Dostępne są podstawowe operatory arytmetyczne + - / *
 • Dostępne są również następujące operatory: % (modulo), ^ (potęgowanie), | (dzielenie całkowite)

Tablice

 • Nazwy tablic piszemy dużymi literami.
 • Numerowanie elementów tablic rozpoczynamy od 1.
 • Do danego elementu tablicy odnosimy się podając jego indeks w nawiasach kwadratowych po nazwie tablicy:
  A[1]   # pierwszy element tablicy
  A[i]   # i-ty element tablicy
  A[i-1]  # i-1 element tablicy
 • Długość tablicy jest zwracana przez funkcję length:
  n := length(A)  # teraz n przechowuje długość tablicy, jest to jednocześnie indeks jej ostatniego elementu.
 • Nie alokujemy/dealokujemy pamięci dla tablic. Zakładamy że jest to robione automatycznie.
 • Wyznaczanie podtablicy jest możliwe przy pomocy trzykropka:
  Wypełnij A ciągiem kolejnych liczb pierwszych od 2 do 17
  B := A[3...length(A)-1]   # Teraz B zwiera następujące wartości: 5,7,11,13

Funkcje

 • Definicję funkcji rozpoczynamy słowem func.
 • Koniec definicji funkcji oznaczamy przy pomocy endfunc.
 • Definiując funkcję specyfikujemy jedynie listę argumentów jakie przyjmuje. Nie specyfikujemy typu wartości jaką funkcja zwraca oraz typów argumentów.
 • Argumenty do funkcji są przekazywane przez wartość.
 • Szkielet przykładowej definicji funkcji (o nazwie search) wygląda następująco:
  func SEARCH(A, a, b)
   ...
   instrukcje wewnątrz funkcji wraz z wcięciami
   ...
  endfunc
 • Funkcja może zwrócić dowolną wartość w dowolnym momencie.
 • Zwrócenie wartości przez funkcję następuję przy pomocy słowa return po którym musi wystąpić wartość zwracana.
 • Funkcje wywołujemy pisząc jej nazwę a następnie w okrągłych nawiasach listę argumentów rozdzielonych przecinkami:
  a := SEARCH(A,i,j)
 • Zakładamy że funkcja zwracająca wartość zwraca ją w postaci niestałej referencji, wtedy możliwy staje się zapis:
  c := funkcja(A)
  funkcja(B) := c

  lub po prostu:

  funkcja(B) := funkcja(A)

Instrukcje warunkowe

 • Będziemy stosować głównie instrukcję if-elseif-else-endif.
 • Instrukcje elseif oraz else są opcjonalne.
 • Dostępne są następujące operatory relacji: =, !=, >, >=, <, < =.
 • Warunki możemy łączyć przy pomocy następujących operatorów:
  • and - binarny - zwraca prawdę jeżeli oba warunki są prawdziwe
  • or - binarny - zwraca prawdę jeżeli przynajmniej jeden warunek jest prawdziwy.
  • xor - binarny - zwraca prawdę jeżeli jeden z warunków jest prawdą a drugi fałszem.
  • not - unarny - zwraca prawdę jeżeli warunek jest niespełniony.
 • Przykładowe zastosowanie instrukcji warunkowej do określenia maksymalnej z pośród trzech wartości:
  func MAX(a,b,c)
   if a > b
    if a > c
     return a
    else
     return c
    endif
   else
    if b > c
     return b
    else
     return c
    endif
   endif
  endfunc
 • Przy pomocy nawiasów okrągłych możemy grupować wyrażenia relacji, definiując równocześnie kolejności ich sprawdzania.
  Powyższy kod może zostać przepisany także w następującej postaci:
  func MAX(a,b,c)
   if (a > b) and (a > c)
    return a
   elseif (a <= b) and (a > c)
    return b
   endif
   return c
  endfunc

Pętle

 • Działanie każdej pętli może zostać przerwane w dowolnym momencie przy pomocy instrukcji break.
 • Działanie każdej pętli może zostać przerwane i natychmiast wznowione przy pomocy instrukcji continue.
 • Instrukcje break i continue odnoszą się tylko do najbardziej zagnieżdżonej pętli.

for

 • Poprawna konstrukcja pętli for wymaga podania:
  • nazwy zmiennej która będzie licznikiem w danej pętli,
  • krańcowych wartości licznika.
 • Podanie kroku jest opcjonalne. Domyślną wartością kroku jest 1.
 • Przykładowa pętla for:
  for zmienna in 7...17 step 2
   wypisz zmienna na ekran
  endfor
 • Powyższa pętla wypisze na ekran liczby: 7,9,11,13,15,17

while

 • Pętla while wykonuje kod tak długo jak długo jest spełniony warunek działania pętli.
 • Przykład pętli while odpowiadający powyższej pętli for:
  zmienna := 7
  while zmienna <= 17
   wypisz zmienna na ekran
   zmienna := zmienna + 2
  endwhile
pl/dydaktyka/asd/cwiczenia/pseudokod.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0