Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:dydaktyka:asd:cwiczenia:pseudokod [2010/03/02 15:50]
kinio
pl:dydaktyka:asd:cwiczenia:pseudokod [2019/06/27 15:50]
Linia 1: Linia 1:
-====== Opis pseudokodu ====== 
  
-===== Informacje podstawowe ===== 
-  * Stosujemy wcięcia zgodnie z poziomami zagnieżdżania się kodu. 
-  * Wszystkie zmienne typów prymitywnych piszemy małą literą. 
-  * Wszystkie zmienne będące strukturami złożonymi piszemy dużą literą. 
-  * Wprowadzamy symbol nieoznaczony **nil**. 
- 
-==== Zmienne ==== 
-  * Nie deklarujemy/​definiujemy zmiennych lokalnych funkcji. 
-  * Jeżeli zachodzi potrzeba wprowadzenia nowej zmiennej po prostu to robimy. 
-  * Każda zmienna jest widzialna w zakresie całej funkcji, wyjątkiem są: 
-    * Zmienne globalne, które definiujemy w następujący sposób<​code>​global j</​code>​ 
-    * Zmienne liczące w [[#​petle|pętlach]]. 
-  * Przypisanie wartości do zmiennej wykonujemy operatorem **:​=**:<​code>​ 
-j := 2 
-j := j+1 
-a := j 
-</​code>​ 
- 
-==== Komentarze ==== 
-  * Symbolem **#** rozpoczynamy komentarz który trwa do końca linii. 
-  * Brak jest komentarzy wielolinijkowych. 
-  * W przypadku kiedy należy wykonać instrukcje nie związane bezpośrednio z kontekstem rozważanego problemu, można je zastąpić opisem słownym (komentarzem) nie poprzedzonym znakiem komentarza:<​code>​ 
-... 
-i := i*2 
-wczytaj a z klawiatury 
-i := i*a 
-wypisz i na ekran 
-... 
-</​code>​ 
-==== Operatory ==== 
-  * Dostępne są podstawowe operatory arytmetyczne + - / * 
-  * Dostępne są również następujące operatory: % (modulo), ^ (potęgowanie),​ | (dzielenie całkowite) 
- 
-===== Tablice ===== 
-  * Nazwy tablic piszemy dużymi literami. 
-  * Numerowanie elementów tablic rozpoczynamy od **1**. 
-  * Do danego elementu tablicy odnosimy się podając jego indeks w nawiasach kwadratowych po nazwie tablicy:<​code>​ 
-A[1]      # pierwszy element tablicy 
-A[i]      # i-ty element tablicy 
-A[i-1] ​   # i-1 element tablicy 
-</​code>​ 
-  * Długość tablicy jest zwracana przez funkcję //​length//:<​code>​ 
-n := length(A) ​   # teraz n przechowuje długość tablicy, jest to jednocześnie indeks jej ostatniego elementu. 
-</​code>​ 
-  * Nie alokujemy/​dealokujemy pamięci dla tablic. Zakładamy że jest to robione automatycznie. 
-  * Wyznaczanie podtablicy jest możliwe przy pomocy trzykropka:<​code>​ 
-Wypełnij A ciągiem kolejnych liczb pierwszych od 2 do 17 
-B := A[3...length(A)-1] ​    # Teraz B zwiera następujące wartości: 5,7,11,13 
-</​code>​ 
-===== Funkcje ===== 
-  * Definicję funkcji rozpoczynamy słowem **func**. 
-  * Koniec definicji funkcji oznaczamy przy pomocy **endfunc**. 
-  * Definiując funkcję specyfikujemy jedynie listę argumentów jakie przyjmuje. Nie specyfikujemy typu wartości jaką funkcja zwraca oraz typów argumentów. 
-  * Argumenty do funkcji są przekazywane przez wartość. 
-  * Szkielet przykładowej definicji funkcji (o nazwie search) wygląda następująco:<​code>​ 
-func SEARCH(A, a, b) 
-  ... 
-  instrukcje wewnątrz funkcji wraz z wcięciami 
-  ... 
-endfunc 
-</​code>​ 
-  * Funkcja może zwrócić dowolną wartość w dowolnym momencie. 
-  * Zwrócenie wartości przez funkcję następuję przy pomocy słowa **return** po którym musi wystąpić wartość zwracana. 
-  * Funkcje wywołujemy pisząc jej nazwę a następnie w okrągłych nawiasach listę argumentów rozdzielonych przecinkami:<​code>​ 
-a := SEARCH(A,​i,​j) 
-</​code>​ 
-  * Zakładamy że funkcja zwracająca wartość zwraca ją w postaci **niestałej referencji**,​ wtedy możliwy staje się zapis:<​code>​ 
-c := funkcja(A) 
-funkcja(B) := c 
-</​code>​lub po prostu:<​code>​ 
-funkcja(B) := funkcja(A) 
-</​code>​ 
-===== Instrukcje warunkowe ===== 
-  * Będziemy stosować głównie instrukcję **if-elseif-else-endif**. 
-  * Instrukcje **elseif** oraz **else** są opcjonalne. 
-  * Dostępne są następujące operatory relacji: =, !=, >, >=, <, < =. 
-  * Warunki możemy łączyć przy pomocy następujących operatorów:​ 
-    * **and** - binarny - zwraca prawdę jeżeli oba warunki są prawdziwe 
-    * **or** - binarny - zwraca prawdę jeżeli przynajmniej jeden warunek jest prawdziwy. 
-    * **xor** - binarny - zwraca prawdę jeżeli jeden z warunków jest prawdą a drugi fałszem. 
-    * **not** - unarny - zwraca prawdę jeżeli warunek jest niespełniony. 
-  * Przykładowe zastosowanie instrukcji warunkowej do określenia maksymalnej z pośród trzech wartości:<​code>​ 
-MAX(a,b,c) 
-  if a > b 
-    if a > c 
-      return a 
-    else 
-      return c 
-    endif 
-  else 
-    if b > c 
-      return b 
-    else 
-      return c 
-    endif 
-  endif 
-endfunc 
-</​code>​ 
-  * Przy pomocy nawiasów okrągłych możemy grupować wyrażenia relacji, definiując równocześnie kolejności ich sprawdzania.\\ Powyższy kod może zostać przepisany także w następującej postaci:<​code>​ 
-func MAX(a,b,c) 
-  if (a > b) and (a > c) 
-    return a 
-  elseif (a <= b) and (a > c) 
-    return b 
-  endif 
-  return c 
-endfunc 
-</​code>​ 
- 
-===== Pętle ===== 
-  * Działanie każdej pętli może zostać przerwane w dowolnym momencie przy pomocy instrukcji **break**. 
-  * Działanie każdej pętli może zostać przerwane i natychmiast wznowione przy pomocy instrukcji **continue**. 
-  * Instrukcje **break** i **continue** odnoszą się tylko do najbardziej zagnieżdżonej pętli. 
-==== for ==== 
-  * Poprawna konstrukcja pętli **for** wymaga podania: 
-    * nazwy zmiennej która będzie licznikiem w danej pętli, 
-    * krańcowych wartości licznika. 
-  * Podanie kroku jest opcjonalne. Domyślną wartością kroku jest **1**. 
-  * Przykładowa pętla **for**:<​code>​ 
-for zmienna in 7...17 step 2 
-  wypisz zmienna na ekran 
-endfor 
-</​code>​ 
-  * Powyższa pętla wypisze na ekran liczby: 7,​9,​11,​13,​15,​17 
-==== while ==== 
-  * Pętla **while** wykonuje kod tak długo jak długo jest spełniony warunek działania pętli. 
-  * Przykład pętli **while** odpowiadający powyższej pętli **for**:<​code>​ 
-zmienna := 7 
-while zmienna <= 17 
-  wypisz zmienna na ekran 
-  zmienna := zmienna + 2 
-endwhile 
-</​code>​ 
pl/dydaktyka/asd/cwiczenia/pseudokod.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0