Projekt logiczny

Doprecyzowanie struktury bazy

Schemat

Kod SQL

CREATE TABLE address (
        id integer NOT NULL,
        street VARCHAR(64),
        house_number VARCHAR(10) NOT NULL,
        flat_number VARCHAR(10),
        town VARCHAR(64) NOT NULL,
        postal_code VARCHAR(6) NOT NULL,
        post_office varchar(64) not null
    );

ALTER TABLE address ADD CONSTRAINT address_pk PRIMARY KEY (id);

CREATE TABLE users (
        id integer NOT NULL,
        username VARCHAR(32) not null,
        pass_sha256 char(64) not null,
        pass_salt char(64) not null,
        code_sha256 char(64),
        email varchar(128) not null,
        phone varchar(16),
        mobile varchar(16),
        status integer not null,
        first_name VARCHAR(64),
        last_name VARCHAR(64),
        pesel char(11),
        birth_date DATE,
        nationality VARCHAR(64),
        home_address integer not null,
        mailing_address integer,
        register_date timestamp,
        last_login_date timestamp
    );

ALTER TABLE users ADD CONSTRAINT users_pk PRIMARY KEY (id);

ALTER TABLE users ADD CONSTRAINT users_home_address_fk FOREIGN KEY (home_address)
    REFERENCES address (id);

ALTER TABLE users ADD CONSTRAINT users_mailing_address_fk FOREIGN KEY (mailing_address)
    REFERENCES address (id);
    
CREATE TABLE "payments_status" (
    "id" integer NOT NULL,
    "description" varchar(200) NOT NULL
);

ALTER TABLE "payments_status" ADD CONSTRAINT "payments_status_pk" PRIMARY KEY ("id");

CREATE TABLE "students" (
    "user_id" integer NOT NULL
);

ALTER TABLE "students" ADD CONSTRAINT "students_pk" PRIMARY KEY ("user_id");

ALTER TABLE "students" ADD CONSTRAINT "students_user_id_fk" FOREIGN KEY ("user_id")
    REFERENCES "users" ("id");
    
CREATE TABLE "payments" (
    "id" integer NOT NULL,
    "amount" numeric(9,2) NOT NULL,
    "date" date NOT NULL,
    "student_id" integer NOT NULL,
    "accepted_by" integer NOT NULL,
    "status" integer NOT NULL,
    "due_date" date,
    "description" integer
);

ALTER TABLE "payments" ADD CONSTRAINT "payments_pk" PRIMARY KEY ("id");

ALTER TABLE "payments" ADD CONSTRAINT "payments_student_id_fk" FOREIGN KEY ("student_id")
    REFERENCES "student" ("user_id");
    
ALTER TABLE "payments" ADD CONSTRAINT "payments_status_fk" FOREIGN KEY ("status")
    REFERENCES "payments_status" ("id");
    
CREATE TABLE "categories" (
    "category_code" varchar(4) NOT NULL,
    "category_name" varchar NOT NULL
);

ALTER TABLE "categories" ADD CONSTRAINT "categories_pk" PRIMARY KEY ("category_code");

CREATE TABLE "student_categories" (
    "student_id" integer NOT NULL,
    "category_code" varchar(4) NOT NULL
);

ALTER TABLE "student_categories" ADD CONSTRAINT "student_categories_pk" PRIMARY KEY ("student_id","category_code");

ALTER TABLE "student_categories" ADD CONSTRAINT "student_categories_student_id_fk" FOREIGN KEY ("student_id")
    REFERENCES "students" ("user_id");
    
ALTER TABLE "student_categories" ADD CONSTRAINT "student_categories_category_code_fk" FOREIGN KEY ("category_code")
    REFERENCES "categories" ("category_code");
    
CREATE TABLE "courses" (
    "id" integer NOT NULL,
    "start_date" date NOT NULL,
    "type" varchar(3) NOT NULL,
    "practical_training" integer NOT NULL,
    "theoretical_training" integer NOT NULL
);
    
ALTER TABLE "courses" ADD CONSTRAINT "courses_pk" PRIMARY KEY ("id");    

CREATE TABLE "cars" (
    "id" integer NOT NULL,
    "registration_number" varchar(7) NOT NULL,
    "brand" varchar(50) NOT NULL,
    "model" varchar(50) NOT NULL,
    "colour" varchar(50) NOT NULL,
    "year" integer NOT NULL,
    "examination_date" date,
    "insurance_date" date,
    "category" varchar(4),
    "disctance" integer
);
    
ALTER TABLE "cars" ADD CONSTRAINT "cars_pk" PRIMARY KEY ("id");

ALTER TABLE "cars" ADD CONSTRAINT "cars_category_fk" FOREIGN KEY ("category")
    REFERENCES "categories" ("category_code");
    
   
CREATE TABLE "student_courses" (
    "course_id" integer NOT NULL,
    "student_id" integer NOT NULL,
    "medical_certificate" bool,
    "instructor" integer,
    "certificate_number" varchar(10),
    "end_date" date
);
        
ALTER TABLE "student_courses" ADD CONSTRAINT "student_courses_pk" PRIMARY KEY ("course_id","student_id");

ALTER TABLE "student_courses" ADD CONSTRAINT "student_courses_course_id_fk" FOREIGN KEY ("course_id")
    REFERENCES "courses" ("id");
    
ALTER TABLE "student_courses" ADD CONSTRAINT "student_courses_student_id_fk" FOREIGN KEY ("student_id")
    REFERENCES "students" ("user_id");   

ALTER TABLE "student_courses" ADD CONSTRAINT "student_courses_instructor_fk" FOREIGN KEY ("instructor")
    REFERENCES "instructors" ("user_id");   
    
CREATE TABLE "internal_exams" (
    "id" integer NOT NULL,
    "student_id" integer NOT NULL,
    "course_id" integer NOT NULL,
    "type" char(1) NOT NULL,
    "result" bool NOT NULL DEFAULT False,
    "date" date NOT NULL,
    "instructor" integer NOT NULL,
    "errors" varchar(500)
);

    
ALTER TABLE "internal_exams" ADD CONSTRAINT "internal_exams_pk" PRIMARY KEY("id","student_id","course_id");

ALTER TABLE "internal_exams" ADD CONSTRAINT "internal_exams_student_course_id_fk" FOREIGN KEY ("student_id", "course_id")
  REFERENCES "student_courses"("student_id", "course_id");  

ALTER TABLE "internal_exams" ADD CONSTRAINT "internal_exams_instructor_fk" FOREIGN KEY ("instructor")
    REFERENCES "instructors" ("user_id");  
    
   CREATE TABLE "status" (
    "id" integer NOT NULL,
    "name" varchar(100)

);

ALTER TABLE "status" ADD CONSTRAINT "status_pk" PRIMARY KEY("id");

CREATE TABLE "driving_lessons" (
    "id" integer NOT NULL,
    "student_id" integer NOT NULL,
    "instructor_id" integer NOT NULL,
    "start_time" timestamp NOT NULL,
    "end_time" timestamp NOT NULL,
    "course_id" integer NOT NULL,
    "status" integer NOT NULL,
    "distance" integer,
    "car_id" integer NOT NULL
);

ALTER TABLE "driving_lessons" ADD CONSTRAINT "driving_lessons_pk" PRIMARY KEY("id");

ALTER TABLE "driving_lessons" ADD CONSTRAINT "driving_lessons_student_id_fk" FOREIGN KEY ("student_id")
    REFERENCES "students" ("user_id");

ALTER TABLE "driving_lessons" ADD CONSTRAINT "driving_lessons_instructor_id_fk" FOREIGN KEY ("instructor_id")
    REFERENCES "instructors" ("user_id");

ALTER TABLE "driving_lessons" ADD CONSTRAINT "driving_lessons_course_id_fk" FOREIGN KEY ("course_id")
    REFERENCES "courses" ("id");
    
ALTER TABLE "driving_lessons" ADD CONSTRAINT "driving_lessons_status_fk" FOREIGN KEY ("status")
    REFERENCES "status" ("id");
    
ALTER TABLE "driving_lessons" ADD CONSTRAINT "driving_lessons_car_id_fk" FOREIGN KEY ("car_id")
    REFERENCES "cars" ("id"); 
    
CREATE TABLE "theoretical_lessons" (
    "id" integer NOT NULL,
    "course_id" integer,
    "instuctor_id" integer,
    "subject" varchar(200),
    "date" timestamp NOT NULL,
    "hours" integer NOT NULL,
    "class" varchar(5)
);

ALTER TABLE "theoretical_lessons" ADD CONSTRAINT "theoretical_lessons_pk" PRIMARY KEY("id");

ALTER TABLE "theoretical_lessons" ADD CONSTRAINT "theoretical_lessons_course_id_fk" FOREIGN KEY ("course_id")
    REFERENCES "courses" ("id");

ALTER TABLE "theoretical_lessons" ADD CONSTRAINT "theoretical_lessons_instructor_id_fk" FOREIGN KEY ("instuctor_id")
    REFERENCES "instructors" ("user_id");   
    
   

CREATE TABLE "comments" (
	"id" integer NOT NULL,
	"place_id" integer,
	"comment" varchar(1024) NOT NULL,
	"author" integer,
	"date" date,
	"grade" integer
);

ALTER TABLE comments ADD CONSTRAINT comments_pk PRIMARY KEY (id);

CREATE TABLE "interesting_places" (
	"id" integer NOT NULL,
	"lattitude" float8 NOT NULL,
	"longitude" float8 NOT NULL,
	"type_id" integer,
	"description" varchar(512),
	"accepted" bool NOT NULL,
	"city" varchar(32) NOT NULL,
	"author" varchar(32) NOT NULL,
	"date" date NOT NULL
);

ALTER TABLE interesting_places ADD CONSTRAINT interesting_places_pk PRIMARY KEY (id);

CREATE TABLE "types" (
	"id" integer NOT NULL,
	"name" varchar(256) NOT NULL,
	"description" varchar(1024),
	PRIMARY KEY("id")
);

ALTER TABLE "types" ADD CONSTRAINT types_pk PRIMARY KEY (id);

ALTER TABLE "comments" ADD CONSTRAINT "comments_users_fk" FOREIGN KEY ("author") REFERENCES "users"("id")

ALTER TABLE "comments" ADD CONSTRAINT "comments_interesting_places_fk" FOREIGN KEY ("place_id") REFERENCES "interesting_places"("id") on delete cascade

ALTER TABLE "interesting_places" ADD CONSTRAINT "interesting_places_types_fk" FOREIGN KEY ("type_id") REFERENCES "types"("id") on delete cascade

ALTER TABLE "interesting_places" ADD CONSTRAINT "interesting_places_users_fk" FOREIGN KEY ("author") REFERENCES "users"("id") on delete cascade
 

Słowniki danych

 1. address - tabela przechowująca adresy stałe i korespondencyjne użytkowników
  • id - id adresu, klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • street - nazwa ulicy - VARCHAR(64)
  • house_number - nr domu, VARCHAR(10) NOT NULL
  • flat_number - nr mieszkania, VARCHAR(10)
  • town - nazwa miasta, VARCHAR(64) NOT NULL
  • postal_code - kod pocztowy, VARCHAR(6) NOT NULL
  • post_office - nazwa poczty, VARCHAR(64), NOT NULL
 2. cars - tabela przechowująca dane o pojazdach szkoleniowych
  • id - id pojazdu, klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • registration_number - nr rejestracyjny, VARCHAR(7) NOT NULL,
  • brand - marka pojazdu, VARCHAR(50) NOT NULL
  • model - model pojazdu, VARCHAR(50) NOT NULL
  • colour - kolor pojazdu, VARCHAR(50) NOT NULL
  • year - rok produkcji, INTEGER, NOT NULL
  • examination_date - data następnego badania technicznego, DATE
  • insurance_date - data ważności ubezpieczenia OC, DATE
  • category - klucz obcy do tabeli CATEGORIES (category_code) kategoria nauki jazdy, dla której pojazd jest przeznaczony, VARCHAR(4)
  • distance - przebieg, INTEGER
 3. categories - tabela przechowująca kategorie praw jazdy
  • category_code - klucz główny, kod kategorii prawa jazdy np. B+E, VARCHAR(4), NOT NULL
  • category_name - nazwa kategorii, VARCHAR(20), NOT NULL
 4. courses - tabela przechowująca informacje o kursach
  • id - klucz główny, id kursu, INTEGER, NOT NULL
  • start_date - data rozpoczęcia kursu, DATE, NOT NULL
  • type - typ kursu (podstawowy - P, dodatkowy - D itp), VARCHAR(3), NOT NULL
  • practical_training - liczba godzin szkolenia praktycznego, INTEGER, NOT NULL
  • theoretical_training - liczba godzin szkolenia teoretycznego, INTEGER, NOT NULL
 5. driving_lessons - tabela przechowująca informacje o jazdach kursanta (zajęcia praktyczne)
  • id - klucz główny, nr zajęcia praktycznego (jazdy), INTEGER, NOT NULL
  • student_id - nr id studenta, klucz obcy do tabeli STUDENTS (user_id), INTEGER, NOT NULL
  • instructor_id - nr id instruktora, klucz obcy do tabeli INSTRUCTORS (user_id), INTEGER, NOT NULL
  • start_time - data i godzina rozpoczęcia, TIMESTAMP
  • end_time - data i godzina zakończenia, TIMESTAMP
  • course_id - kurs, którego dotyczą zajęcia, klucz obcy do tabeli COURSES (ID), INTEGER, NOT NULL
  • status - status zajęć, klucz obcy do tabeli STATUS (ID), INTEGER, NOT NULL
  • distance - ilość przebytych km, INTEGER
  • car_id - nr id pojazdu do nauki jazdy, klucz obcy do tabeli CARS (ID), INTEGER, NOT NULL
 6. employees - tabela przechowująca informacje o pracownikach nie będących instruktorami
  • id - nr id pracownika, klucz główny, NOT NULL, INTEGER
  • nip - nr NIP pracownika, VARCHAR(12), NOT NULL
  • account_number - nr konta bankowego, CHAR(26)
 7. instructors tabela przechowująca informacje o instruktorach
  • user_id - nr id instruktora, klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • account_number - nr konta bankowego, CHAR(26)
 8. internal_exams - tabela przechowująca informacje o egzaminach wewnętrznych
  • id - nr id egzaminu wewnętrznego, klucz główny, NOT NULL, INTEGER
  • student_id - id studenta, klucz obcy złożony („student_id”, „course_id”) do tabeli STUDENTS_COURSES (STUDENT_ID, COURSE_ID), INTEGER, NOT NULL
  • course_id - id kursu, klucz obcy złożony („student_id”, „course_id”) do tabeli STUDENTS_COURSES (STUDENT_ID, COURSE_ID), INTEGER, NOT NULL
  • type - typ egzaminu (pisemny, praktyczny), CHAR(1), NOT NULL
  • result - wynik, BOOL, NOT NULL
  • date - data, DATE, NOT NULL
  • instructor - nr id instruktora przeprowadzającego egzamin, klucz obcy do tabeli INSTRUCTORS (USER_ID), NOT NULL, INTEGER
  • errors - opis błędów, VARCHAR(500)
 9. payments - tabela przechowująca informacje o płatnościach
  • id - nr id płatności, klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • amount - kwota, NUMERIC(9,2), NOT NULL
  • date - data płatności, NOT NULL
  • student_id - id studenta, klucz obcy do tabeli STUDENTS (USER_ID), INTEGER, NOT NULL
  • accepted_by - nr id osoby akceptującej płatność, INTEGER, NOT NULL
  • status - nr id statusu płatności, klucz obcy do tabeli PAYMENTS_STATUS (ID), INTEGER, NOT NULL
  • due_date - data ważności, DATE
  • description - opis, VARCHAR(200)
 10. payments_status - tabela przechowująca statusy płatności
  • id - nr id statusu płatności, klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • description - opis statusu płatności, VARCHAR(200), NOT NULL
 11. status - statusy zajęć praktycznych (zarezerwowane, odbyte itp.)
  • id - nr id statusu, klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • name - nazwa statusu, VARCHAR(100), NOT NULL
 12. student_categories - tabela odwzorowująca relację wiele do wielu (student-kategoria)
  • student_id - nr id studenta, klucz główny, klucz obcy do tabeli STUDENTS (USER_ID), INTEGER, NOT NULL
  • category_code - kod kategorii, klucz główny, klucz obcy do tabeli CATEGORIES (CATEGORY_CODE), VARCHAR(4), NOT NULL
 13. student_courses - tabela odwzorowująca relację wiele do wielu (student-kurs) i przechowująca informacje dotyczące konkrestnego studenta i kursu
  • course_id - nr id kursu, klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • student_id - nr id studenta, klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • medical_certificate - określenie posiadania zaświadczenia lekarskiego, BOOL
  • instructor - nr id instruktora, klucz obcy do tabeli INSTRUCTORS (USER_ID), INTEGER
  • certificate_number - nr zaświadczenia lekarskiego, VARCHAR(10)
  • end_date - data zakończenia, DATE
 14. students - tabela przechowująca studentów
  • user_id - nr id studenta, klucz główny, klucz obcy do tabeli USERS (ID), INTEGER, NOT NULL
 15. theoretical_lessons - tabela z danymi na temat zajęć teoretycznych
  • id - nr id zajęć teoretycznych, klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • course_id - id kursu, klucz obcy do tabeli COUSRES (ID), INTEGER, NOT NULL
  • instructor_id - id instruktora, klucz obcy do tabeli INSTRUCTORS (USER_ID)
  • subject - tematyka, VARCHAR(200)
  • date - data, TIMESTAMP, NOT NULL
  • hours - czas trwania w godz., INTEGER, NOT NULL
  • class - sala, VARCHAR(5)
 16. users - tabela przechowująca dane o użytkownikach aplikacji
  • id - klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • username - nazwa użytkownika, username VARCHAR(32) NOT NULL
  • pass_sha256 - zaszyfrowane hasło, char(64), NOT NULL
  • pass_salt - sól, CHAR(64), NOT NULL
  • code_sha256 - CHAR(64)
  • email - adres e-mail użytkownika, VARCHAR(128), NOT NULL
  • phone - nr telefonu, VARCHAR(16)
  • mobile - nr telefonu komórkowego, VARCHAR(16)
  • status - status użytkownika, odniesienie do tabeli status (ID), INTEGER, NOT NULL
  • first_name - imię, VARCHAR(64)
  • last_name - nazwisko, VARCHAR(64)
  • pesel - nr pesel, CHAR(11)
  • birth_date - data urodzenia, DATE
  • nationality - narodowość, VARCHAR(64)
  • home_address - odniesienie do tabeli adress (pole ID), INTEGER, NOT NULL
  • mailing_address - odniesienie do tabeli adress (pole ID), INTEGER
  • register_date - data rejestracji, TIMESTAMP
  • last_login_date - data ostatniego logowania, TIMESTAMP
 17. comments - tabela przechowujaca komentarze użytkowników dotyczące miejsc
  • id - nr id komentarza, klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • place_id - id miejsca, klucz obcy do tabeli INTERESTING_PLACES (ID), INTEGER, NOT NULL
  • comment - treść komentarza, VARCHAR(1024), NOT NULL
  • author - autro komentarza (jego id), klucz obcy do tabeli USERS (ID), INTEGER
  • date - data, TIMESTAMP
  • grade - ocena miejsca, INTEGER
 18. interesting_places - tabela przechowujaca dane dotyczące ciekawych miejsc
  • id - nr id miejsca, klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • lattitude - szerokość geograficzna, FLOAT, NOT NULL
  • longitude - długość geograficzna, FLOAT, NOT NULL
  • type_id - id typu miejsca, klucz obcy do tabeli TYPES (ID), INTEGER`
  • description - opis miejsca, VARCHAR(512)
  • accepted - zmienna określająca, czy miejsce zostało poddane moderacji i zaakceptowane, BOOL, NOT NULL
  • city - miasto, w którym jest dane miejsce, VARCHAR(32), NOT NULL
  • author - użytkownik, który dodał miejsce, INTEGER, NOT NULL
  • date - data dodania, DATE, NOT NULL
 19. types - tabela przechowujaca typy ciekawych miejsc
  • id - nr id typu, klucz główny, INTEGER, NOT NULL
  • name - nazwa typu, VARCHAR(256), NOT NULL
  • longitude - długość geograficzna, FLOAT, NOT NULL
  • description - opis typu, VARCHAR(1024)

Analiza zależności funkcyjnych i normalizacja tabel

Pierwsza postać normalna - 1NF

Wszystkie atrybuty spełniają warunek atomiczności, czyli pierwsza postać normalna jest zachowana.

Druga postać normalna - 2NF

Baza jest w pierwszej postaci normalnej i każdy atrybut niekluczowy relacji jest w pełni funkcjonalnie zależny od wszystkich kluczy niezależnych.

Trzecia postać normalna - 3NF

Baza jest w drugiej postaci normalnej oraz brak jest w niej przechodnich zależności funkcjonalnych. Spełnia więc warunki 3NF.

Projektowanie operacji na danych

Poniżej przedstawiono przykładowe instrukcje SQL realizujące funkcjonalności systemu.

1. Rejestracja kursanta:

 
insert into address (id, street_number, street, house_number, city, postcode, phone, mobile, email) values(1, '12b', 'Akacjowa', '39C', 'Kraków', '30-031', null, '503323332', 'mail@gmail.com');
insert into users (id, username, pass_sha256, pass_salt, code_sha256, status, first_name, last_name, pesel, birth_date, nationality, home_address, mailing_address) values(1, 'login', 'fdf9136b1e83481e68f9d94deba79539dd4aee8df5e6d5cb8e38466d24b9d89e', 'LIkQyqduKEkKsTCaZAqIFN4gwQtorxzKyXbi24GaBsLUOr6NgDwSGWFozhpS2aLo', '40d6ab39842f7fa95a7c71a528d0885a7ee9b9534d0bd3c2c380fc098d55b25f', 1, 'imie', 'nazwisko', '82031209214', '1982-03-12', 'polskie', 1, null);
insert into students (id) values(1);

2. Dodawanie kategorii:

insert into types(id, name, description) values (1, 'Ronda', 'Ronda, na których kursanci najczęściej popełniają błędy');

2. Dodawanie miejsca (przez kursanta):

insert into interesting_places(id, latitude, longitude, type_id, description, accepted, city, author, date) values (421, 50.05, 19.95, 1, 'Rondo grzegórzeckie - tutaj najczęściej...', false, 'Kraków', 1, current_date);

3. Akceptacja miejsca przez moderatora:

update interesting_places set accepted = 'true' where id = 423;

4. Edycja danych miejsca (współrzędne i opis):

update interesting_places set latitude = 20.33, longitude = 55.64, description = 'nowy, lepszy opis' where id = 423;

5. Usuwanie miejsca:

delete from interesting_places where id = 4224;

6. Dodanie komentarza na temat miejsca:

insert into comments(id, place_id, comment, author, date, grade) values (23, 523, 'Tutaj oblałem egzamin', 4, current_date, 5);

7. Usuwanie miejsca:

delete from interesting_places where id = 423; -- relacje są typu on delete cascade, komentarze do miejsca również się usuną

8. Usuwanie kategorii:

delete from types where id = 123; -- relacje są typu on delete cascade, więc wszystkie miejsca kategorii również się usuną (wraz z komentarzami)

9. Wyszukiwanie miejsc w pewnym obszarze:

select * from interesting_places where latitude between 50.05 and 52.10 and longitute beetwen 19.95 and 23.10
pl/dydaktyka/ztb/2011/projekty/osk/logiczny.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0