Opis

Projekt zakończony

Wojciech Szymański wojtek.szym@gmail.com

Omówić metody parsowania, generowania i przetwarzania XML/SGML w Prologu. Należy również zająć się reprezentacjami pochodnymi opartymi na XML, np. RDF.

Porównać dostępne rozwiązania i implementacje, np:

 • SWI
 • inne, np. YAP, Amzi.

Wsparcie dla

 • XSD
 • namespaces
 • XSL
 • DOM

Spotkania

Sprawozdanie

Wstęp - ogólne informacje

Celem projektu było omówienie metod parsowania, generowania oraz przetwarzania XML/SGML w Prologu. Należało porównać i przetestować dostępne rozwiązania oraz sprawdzić czy posiadają wsparcie dla DOM, XSD, XSL oraz namespaces. Istotną częścią projektu była implementacja własnego API przeznaczonego do tworzenia dokumentów XML w SWI-Prolog. Okazało się bowiem, że dostępne rozwiązania posiadają przede wszystkim dobre mechanizmy parsowania dokumentu (tworzenia postaci prologowej) oraz jego przetwarzania - zamiany postaci prologowej na dokument XML, natomiast nie posiadają wsparcia dla generowania XML opartego o standard DOM.

Parsowanie i przetwarzanie prostych dokumentów XML w prologu

Istnieje wiele implementacji prologu posiadających wsparcie dla generowania i przetwarzania dokumentów XML. Dostępne są zarówno wersje płatne, które można przetestować (np. 30-dniowe wersje) oraz wersje bezpłatne.

W celu przetestowania parsowania oraz przetwarzania plików XML przygotowano następujący, prosty plik XML:

<CD>
  <TITLE>Empire Burlesque</TITLE>
  <ARTIST>Bob Dylan</ARTIST>
  <COUNTRY>USA</COUNTRY>
  <COMPANY>Columbia</COMPANY>
  <PRICE>10.90</PRICE>
  <YEAR>1985</YEAR>
  <TITLE>Hide your heart</TITLE>
  <ARTIST>Bonnie Tylor</ARTIST>
  <COUNTRY>UK</COUNTRY>
  <COMPANY>CBS Records</COMPANY>
  <PRICE>9.90</PRICE>
  <YEAR>1988</YEAR>
  <TITLE>Greatest Hits</TITLE>
  <ARTIST>Dolly Parton</ARTIST>
  <COUNTRY>USA</COUNTRY>
  <COMPANY>RCA</COMPANY>
  <PRICE>9.90</PRICE>
  <YEAR>1982</YEAR>
  <TITLE>Still got the blues</TITLE>
  <ARTIST>Gary More</ARTIST>
  <COUNTRY>UK</COUNTRY>
  <COMPANY>Virgin redords</COMPANY>
  <PRICE>10.20</PRICE>
  <YEAR>1990</YEAR>

Przetestowano następujące implementacje prologu: SWI-Prolog, BProlog, Amzi! Prolog, MINERVA, JIProlog oraz YAP Prolog.

SWI-Prolog

SWI-Prolog posiada pakiet sgml2pl - SWI-Prolog SGML/XML parser. Pakiet ten posiada możliwości parsowania dokumentów XML wraz z namespaces oraz plików XML opartych o model DOM. Podstawowym predykatem służącym do parsowania jest: load_xml_file(+File,-ListOfContents). Natomiast predykat służący do przetworzenia postaci prologowej na dokument XML ma postać: xml_write(+Stream, +Term, +Options).

Po wpisaniu w prologu:

?- load_xml_file('cd.xml',T).

otrzymano:

T = [element('CD', [], [
element('TITLE', [], ['Empire Burlesque']), 
element('ARTIST', [], ['Bob Dylan']), 
element('COUNTRY', [], ['USA']), 
element('COMPANY', [], ['Columbia']), 
element('PRICE', [], ['10.90']), 
element('YEAR', [], [...]), 
element(..., ..., ...)|...])]

W celu przetworzenia z powrotem postaci prologowej do postaci XML wpisujemy:

?- load_xml_file('cd.xml',L),tell('cd1.xml'),open('cd1.xml',write,S),xml_write(S,L,[]),told,close(S).

i otrzymujemy dokument XML o nazwie cd1 stanowiący kopię dokumentu cd.xml (Dokument został sparsowany, a następnie zapisany do pliku o nowej nazwie ).

BProlog

Implementacja BProlog posiada bibliotekę o nazwie xml.pl. Podstawowym predykatem do parsowania plików XML jest: xml2pl(Input,Output). Jako parametr Input podajemy plik XML, a jako Output - plik, w którym chcemy zapisać prologową strukturę XML. Poniżej przedstawiono kroki w celu otrzymania struktury XML:

 1. Komenda cd(Dir) ustala ścieżkę, w której pracujemy, np. cd('C:/BProlog/Tools'). Tam muszą więc znajdować sie zarówno pilik XML jak i plik biblioteki 'xml.pl'.
 2. Komenda cl(File) kompiluje i ładuje program, np. cl('xml.pl') kompiluje i ładuje bibliotekę 'xml.pl'.
 3. Dalej posługujemy się predykatem, np. xml2pl('cd.xml','nowy.pl') tworzy plik nowy.pl zawierający postać prologową pliku cd.xml.

Poniżej przedstawiono wygenerowaną postać w prologu:

xml( [version="1.0", encoding="ISO-8859-1", standalone="no"],
	[
	doctype( 'CD', system( "cd.dtd" ) ),
	element( 'CD',
		[],
		[
		element( 'TITLE',[],[pcdata("Empire Burlesque")] ),
		element( 'ARTIST',[],[pcdata("Bob Dylan")] ),
		element( 'COUNTRY',[],[pcdata("USA")] ),
		element( 'COMPANY',[],[pcdata("Columbia")] ),
		element( 'PRICE',[],[pcdata("10.90")] ),
		element( 'YEAR',[],[pcdata("1985")] ),
		element( 'TITLE',[],[pcdata("Hide your heart")] ),
		element( 'ARTIST',[],[pcdata("Bonnie Tylor")] ),
		element( 'COUNTRY',[],[pcdata("UK")] ),
		element( 'COMPANY',[],[pcdata("CBS Records")] ),
		element( 'PRICE',[],[pcdata("9.90")] ),
		element( 'YEAR',[],[pcdata("1988")] ),
		element( 'TITLE',[],[pcdata("Greatest Hits")] ),
		element( 'ARTIST',[],[pcdata("Dolly Parton")] ),
		element( 'COUNTRY',[],[pcdata("USA")] ),
		element( 'COMPANY',[],[pcdata("RCA")] ),
		element( 'PRICE',[],[pcdata("9.90")] ),
		element( 'YEAR',[],[pcdata("1982")] ),
		element( 'TITLE',[],[pcdata("Still got the blues")] ),
		element( 'ARTIST',[],[pcdata("Gary More")] ),
		element( 'COUNTRY',[],[pcdata("UK")] ),
		element( 'COMPANY',[],[pcdata("Virgin redords")] ),
		element( 'PRICE',[],[pcdata("10.20")] ),
		element( 'YEAR',[],[pcdata("1990")] )
		] )
	] ).

Do przetworzenia postaci prologowej na dokument XML służy predykat: pl2xml(Document,Codes).

Amzi! Prolog

Wersja prologu Amzi! jest możliwa do ściągnięcia jako wersja „Free (Never Expires)”. Za inne wersje trzeba płacić. Amzi! Prolog posiada bibliotekę obsługującą pliki XML:XML.pro. Niestety nie udało sie skorzystać z wyżej wymienionej biblioteki.

MINERVA

Minerva jest licencjonowanym produktem firmy IF Computer Japan. Jest możliwe posiadanie licencji ewaluacyjnej (wolnej od opłaty) ważnej na okres 2 miesięcy. Minerva może być nazwana jako Java Prolog ponieważ dostarcza funkcjonalności Prologu jako klasa Javy.

Podstawowymi predykatami związanymi z parsowaniem i przetwarzaniem dokumentów XML są:

 • read_xml(XmlStream, XmlTerm) - parsowanie pliku XML do postaci prologowej.
 • write_xml(Stream, XmlTerm) - przetwarzanie postaci prologowej do pliku XML.

Niestety nie przetestowano użycia wyżej wymienionych predykatów. Patrząc jednak na przykłady udostępnione na stronie domowej MINERVY funkcjonalności zaproponowane przez ten produkt nie różnią się od tych użytych np. w SWI-Prolog.

Przykładem może być wygenerowana prologowa struktura dokumentu XML po sparsowaniu dokumentu korzystając z predykatu read_xml(XmlStream, XmlTerm).

document([xml([version = '1.0'])],
 element(addressbook,[],[
  element(address,[telno = '1234567'],[
   element(name,[],[chardata('John')]),
   element(age,[],[chardata('35')])]),
  element(address,[telno = '3456789',email = 'henriette@ifcomputer.com'],[
   element(name,[],[chardata('Henriette')]),
   element(age,[],[chardata('27')])])]),[])

JIProlog

JIProlog jest bezpłatnym interpreterem prologu integrującym języki Java i Prolog. Podczas działania wyświetla się tylko napis informujący użytkownika, że posiada wersje shareware unregistered. JIProlog posiada bibliotekę jipxxml do obsługi plików XML zgodnych z modelem DOM. Podstawowymi predykatami służącymi do parsowania i przetwarzania plików XML są

 • xml_read_document(X) - parsowanie dokumentu XML do postaci prologu
 • xml_write_document(XMLDoc) - przetwarzanie postaci prologowej do pliku XML

Aby sparsować dokument XML należy kolejno:

 1. Załadować bibliotekę do obsługi XML - load_library('jipxxml.jar').
 2. Załadować bibliotekę do obsługi input/output plików - load_library('jipxio.jar').
 3. Otworzyć dokument XML - see('cd.xml').
 4. Użyć predykatu: xml_read_document(X)

Poniżej przedstawiono wygenerowany plik w postaci prologowej:

X = xml_document([[version = 1.0, encoding = UTF-8], 
xml_doctype(CD, [SYSTEM = cd.dtd], [])], 
xml_element(CD, [], 
[xml_element(TITLE, [], [xml_text(Empire Burlesque)]), 
xml_element(ARTIST, [], [xml_text(Bob Dylan)]), 
xml_element(COUNTRY, [], [xml_text(USA)]), 
xml_element(COMPANY, [], [xml_text(Columbia)]), 
xml_element(PRICE, [], [xml_text(10.90)]), 
xml_element(YEAR, [], [xml_text(1985)]), 
xml_element(TITLE, [], [xml_text(Hide your heart)]), 
xml_element(ARTIST, [], [xml_text(Bonnie Tylor)]), 
xml_element(COUNTRY, [], [xml_text(UK)]), 
xml_element(COMPANY, [], [xml_text(CBS Records)]), 
xml_element(PRICE, [], [xml_text(9.90)]), 
xml_element(YEAR, [], [xml_text(1988)]), 
xml_element(TITLE, [], [xml_text(Greatest Hits)]), 
xml_element(ARTIST, [], [xml_text(Dolly Parton)]), 
xml_element(COUNTRY, [], [xml_text(USA)]), 
xml_element(COMPANY, [], [xml_text(RCA)]), 
xml_element(PRICE, [], [xml_text(9.90)]), 
xml_element(YEAR, [], [xml_text(1982)]), 
xml_element(TITLE, [], [xml_text(Still got the blues)]), 
xml_element(ARTIST, [], [xml_text(Gary More)]), 
xml_element(COUNTRY, [], [xml_text(UK)]), 
xml_element(COMPANY, [], [xml_text(Virgin redords)]), 
xml_element(PRICE, [], [xml_text(10.20)]), 
xml_element(YEAR, [], [xml_text(1990)])
]))

JIProlog posiada również szereg predykatów związanych z budowaniem plików XML zgodnych z modelem DOM. Najważniejszymi predykatami są:

 • xml_element(Name, Attributes, Children, ElementTerm) - tworzenie węzła, obiektu typu element
 • xml_attribute(Name, Value, AttributeTerm) - tworzenie obiektu typu atrybut
 • xml_text(Content, TextTerm) - tworzenie obiektu typu Text
 • xml_append_child(Child, Element, NewElement) - dodawanie dziecka
 • xml_append_attribute(Attribute, Element, NewElement) - dodawanie atrybutu
 • xml_document(Version, Encoding, DocType, Root, DocumentTerm) - tworzenie obiektu typu Dokument XML

Poniżej zamieszczono przykład budowania prostego pliku XML z użyciem wyżej wymienionych predykatów:

create_xml_file(X):-
  tell(X),
  % create root element
  xml_element('music_shop', [], [], Root),
  % create child 1n
  xml_element('cd', [], [], Cd1),
  %create attributes
  xml_attribute('artist', 'Bob Dylan', Att1),
  xml_attribute('title', 'Empire Burlesque', Att2),
  xml_attribute('price', '10.90', Att3),
  % append attributes
  xml_append_attribute(Att1, Cd1, Cd11),
  xml_append_attribute(Att2, Cd11, Cd12),
  xml_append_attribute(Att3, Cd12, Cd13),
  % create child 
  xml_text('Music CD', Title1),
  % append child
  xml_append_child(Title1, Cd13, Cd14),
  % append children to root
  xml_append_child(Cd14, Root, Root1),
  % create document
  xml_document('1.0', [], [], Root1, Doc),
  xml_write_document(Doc),
  told.

Z powyższego przykładu otrzymano następujący plik XML: Plik XML

YAP Prolog

Wersja YAP Prolog jest bezpłatna w użyciu w środowiskach akademickich. YAP Prolog dysponuje biblioteką posiadającą możliwości związane z parsowaniem i przetwarzaniem plików XML/HTML The PiLLoW Web Programming Library .

Wersje tej biblioteki są dostępne zarówno dla YAP Prolog jak i dla SWI Prolog oraz Ciao Prolog.

Jeśli chodzi o predykaty związane z XML jest dostępny: xml2terms(String,Terms)xml2terms

Predykat ten wykorzystuje się na dwa sposoby:

 1. translacja XML-term'u do kodu XML
 2. translacja kodu XML do strukturalnego termu XML'owego

Porównanie prologowych postaci dokumentu XML

Porównanie przeprowadzono dla pliku XML wygenerowanego z systemu VARDA-M_1.Thermostat

Do porównania zdecydowano się wykorzystać następujące wersje prologu.

Wersje te nie posiadają żadnych ograniczeń w użyciu.

Otrzymano następujące wyniki:

SWI-Prolog

Plik XML po sparsowaniu w SWI Prologu za pomocą predykatu load_xml_file('therm.xml',X) jest w postaci listy, która składa się z zagnieżdżonych struktur typu element(Node_Name, [Value], [child_element]), gdzie argumentami są:

 • Node_Name - nazwa węzła
 • [Value] - lista atrybutów węzła
 • [child_element] - lista kolejnych elementów - dzieci lub tekst węzła

Poniżej przedstawiono sparsowany plik XML w SWI-Prolog:

X = [element(hml, [], [
  , element(type_set, [], []), 
  , element(attribute_set, [], [
    , element(att, [name=Thermostat, id=att_0, value=single, class=ro], []), 
    , element(att, [name=Time, id=att_1, value=single, class=ro], []), 
    , element(att, [name=Temperature, id=att_2, value=single, class=ro], []), 
    , element(att, [name=Date, id=att_3, value=single, class=ro], []), 
    , element(att, [name=Hour, id=att_4, value=single, class=ro], []), 
    , element(att, [name=season, id=att_5, value=single, class=ro], []), 
    , element(att, [name=operation, id=att_6, value=single, class=ro], []), 
    , element(att, [name=thermostat_settings, id=att_7, value=single, class=ro], []), 
    , element(att, [name=day, id=att_8, value=single, class=ro], []), 
    , element(att, [name=month, id=att_9, value=single, class=ro], []), 
    , element(att, [name=today, id=att_10, value=single, class=ro], []), 
    , element(att, [name=hour, id=att_11, value=single, class=ro], []), 
  ]), 
  , element(property_set, [], [
    , element(property, [id=prp_0], [
      , element(attref, [ref=att_0], []), 
    ]), 
    , element(property, [id=prp_1], [
      , element(attref, [ref=att_1], []), 
      , element(attref, [ref=att_2], []), 
    ]), 
    , element(property, [id=prp_2], [
      , element(attref, [ref=att_1], []), 
    ]), 
    , element(property, [id=prp_3], [
      , element(attref, [ref=att_2], []), 
    ]), 
	, element(property, [id=prp_4], [
      , element(attref, [ref=att_3], []), 
      , element(attref, [ref=att_4], []), 
      , element(attref, [ref=att_5], []), 
      , element(attref, [ref=att_6], []), 
    ]), 
    , element(property, [id=prp_5], [
      , element(attref, [ref=att_3], []), 
      , element(attref, [ref=att_4], []), 
    ]), 
    , element(property, [id=prp_6], [
      , element(attref, [ref=att_5], []), 
      , element(attref, [ref=att_6], []), 
    ]), 
    , element(property, [id=prp_7], [
      , element(attref, [ref=att_7], []), 
    ]), 
    , element(property, [id=prp_8], [
      , element(attref, [ref=att_5], []), 
    ]), 
    , element(property, [id=prp_9], [
      , element(attref, [ref=att_6], []), 
    ]), 
    , element(property, [id=prp_10], [
      , element(attref, [ref=att_3], []), 
    ]), 
    , element(property, [id=prp_11], [
      , element(attref, [ref=att_4], []), 
    ]), 
    , element(property, [id=prp_12], [
      , element(attref, [ref=att_8], []), 
      , element(attref, [ref=att_9], []), 
      , element(attref, [ref=att_10], []), 
    ]), 
    , element(property, [id=prp_13], [
      , element(attref, [ref=att_9], []), 
    ]), 
	, element(property, [id=prp_14], [
      , element(attref, [ref=att_8], []), 
      , element(attref, [ref=att_10], []), 
    ]), 
    , element(property, [id=prp_15], [
      , element(attref, [ref=att_8], []), 
    ]), 
    , element(property, [id=prp_16], [
      , element(attref, [ref=att_10], []), 
    ]), 
    , element(property, [id=prp_17], [
      , element(attref, [ref=att_11], []), 
    ]), 
  ]), 
  , element(tph, [], [
    , element(trans, [src=prp_0, dst=prp_1], []), 
    , element(trans, [src=prp_1, dst=prp_2], []), 
    , element(trans, [src=prp_1, dst=prp_3], []), 
    , element(trans, [src=prp_2, dst=prp_4], []), 
    , element(trans, [src=prp_4, dst=prp_5], []), 
    , element(trans, [src=prp_4, dst=prp_6], []), 
    , element(trans, [src=prp_3, dst=prp_7], []), 
    , element(trans, [src=prp_6, dst=prp_8], []), 
    , element(trans, [src=prp_6, dst=prp_9], []), 
    , element(trans, [src=prp_5, dst=prp_10], []), 
    , element(trans, [src=prp_5, dst=prp_11], []), 
    , element(trans, [src=prp_10, dst=prp_12], []), 
    , element(trans, [src=prp_12, dst=prp_13], []), 
    , element(trans, [src=prp_12, dst=prp_14], []), 
    , element(trans, [src=prp_14, dst=prp_15], []), 
    , element(trans, [src=prp_14, dst=prp_16], []), 
    , element(trans, [src=prp_11, dst=prp_17], []), 
  ]), 
  , element(ard, [], [
    , element(dep, [independent=prp_8, dependent=prp_7], []), 
    , element(dep, [independent=prp_9, dependent=prp_7], []), 
    , element(dep, [independent=prp_13, dependent=prp_8], []), 
    , element(dep, [independent=prp_15, dependent=prp_16], []), 
    , element(dep, [independent=prp_16, dependent=prp_9], []), 
    , element(dep, [independent=prp_17, dependent=prp_9], []), 
  ]), 
])]

BProlog

Dokumenty XML po sparsowaniu w BProlog'u posiadają strukturę w postaci termu:

xml([version, encoding],[ element(…)])

Argumentami są:

 • [version, encoding] - lista zawierająca informacje dotyczące wersji oraz kodowania pliku XML
 • [ element(…)] - lista termów o postaci: element(Node_Name, [Value], [child_element]), gdzie argumentami są:
  • Node_Name - nazwa węzła
  • [Value] - lista atrybutów węzła
  • [child_element] - lista kolejnych elementów - dzieci

Poniżej przedstawiono sparsowany plik XML w BProlog:

 

JIProlog

Dokument XML po sparsowaniu w JIProlog jest przedstawiony w postaci zagnieżdżonych termów zaczynając od xml_document i idąc wgłąb xml_element, xml_attribute oraz xml_text.

Charakterystyczne dla postaci prologowej są:

 • xml_document([ [version = Version, encoding = Encoding], DocType], Root)., gdzie argumentami są:
  • [ [version = Version, encoding = Encoding], DocType] - lista składająca się z listy zawierającej informacje o kodowaniu i wersji pliku XML oraz z informacji o typie dokumentu
  • Root - korzeń dokumentu XML
 • xml_element(Name, Attributes, Children) - kolejne elementy pliku XML. Argumentami są:
  • Name - nazwa węzła
  • Attributes - lista atrybutów zawierająca termy postaci: xml_attribute(Name, Value), gdzie argumentami są:
   • Name - nazwa atrybutu
   • Value - wartość atrybutu
  • Children - lista kolejnych dzieci węzła, zawierająca ponownie termy xml_element(Name, Attributes, Children) oraz xml_text(Content) - tekst węzła

Poniżej przedstawiono sparsowany plik XML w JIProlog:

 

Implementacja API w SWI-Prolog

Ogólnodostępne wersje prologu nie posiadają mechanizmów do generowania dokumentów XML-DOM. Jedynie JIProlog dysponuje takimi możliwościami. Predykaty pozwalające na budowę dokumentu XML w JIProlog zostały omówione w sekcji (JIprolog) W związku z tym postanowiono zaimplementować własne API do budowania plików XML. Jako wersję prologu przyjęto SWI-Prolog. Zaimplementowano następujące główne predykaty:

 1. create_root/2 - tworzenie korzenia dokumentu XML
 2. app_child/4 - dodawanie dzieci
 3. add_attribute/3 - dodawanie atrybutów

Plik zawierający pełne API dostępny jest do pobrania tutaj

W przyszłości funkcjonalności API można dalej rozszerzać, np. o predykaty umożliwiające usuwanie dzieci, usuwanie atrybutów, czy też zmianę nazwy atrybutu bądź jego wartości.

Przykład użycia API

W celu prezentacji działania API przygotowano przykład, w którym pokazane zostało generowanie dokumentu XML (budowanie dokumentu podobnego do pliku pochodzącego z systemu VARDA).

Budowanie dokumentu XML rozpoczyna się od stworzenia korzenia.

Tworzenie korzenia

Korzen dokumentu xml tworzymy wykorzystując predykat:

create_root(Name,ID_name).

Jako parametry podajemy kolejno:

 • nazwę korzenia
 • prefiks id, np. podając cd, zostanie stworzony id=cd_0 gdzie 0 będzie kolejno nadawaną liczbą, startując od zera.

Po użyciu tego predykatu pojawi się nam główny element struktury prologowej stanowiący korzeń dokumentu xml.

Przykład:

?- create_root(hml,hml).
 
Yes
?- listing(element).
 
:- dynamic element/3.
 
element(hml, [id=hml_0], []).

Po stworzeniu korzenia dokumentu XML przechodzimy do dodawania kolejnych dzieci.

Dodawanie dzieci

Dodawanie dzieci do korzenia dokumentu lub do istniejących rodziców wykonuje się za pomocą predykatu:

app_child(Parent,P_id,Child,ChildIdName).

W predykacie tym jako argumenty podajemy kolejno:

 • Nazwę rodzica
 • Id rodzica - jeśli istnieje wiele elementów o tej samej nazwie, podajemy id rodzica, jeśli nie jest ważne do którego rodzica chcemy dodać dziecko wpisujemy „_” (dziecko zostanie dodane do pierwszego istniejącego rodzica)

:!::!:UWAGA:!::!:

Kiedy podajemy id rodzica, do którego chcemy przypisać dziecko, podajemy pełny tekst, np. id=prp_1.

 • Nazwa dziecka
 • prefiks id dziecka; Podając ala zostanie stworzony prefiks ala_, któremu automatycznie zostanie przydzielona kolejna liczba, np. ala_1.

Dodanie dziecka o nazwie type_set i id typ_s do rodzica hml (korzeń) przedstawia poniższy kod:

?- app_child(hml,_,type_set,typ_s).

Powstaje następująca struktura, korzeń hml ma na liście dziecko type_set z id o podanym prefiksie i przydzielonym numerze.

element(hml, [id=hml_0], [element(type_set, [id=typ_s_0], [])]).

W podobny sposób dodajemy dzieci:

 • attribute_set
   ?- app_child(hml,_,attribute_set,att_s). 
 • property_set
   ?- app_child(hml,_,property_set,prp_s). 
 • tph
   ?- app_child(hml,_,tph,tph). 
 • ard
   ?- app_child(hml,_,ard,ard). 

W celu dodania za jednym razem większej ilości dzieci używamy predykatu pochodnego:

app_child(Parent,P_id,Child,ChildIdName,How_many).

Dodatkowym argumentem jest How_many, który oznacza ilość dodawanych dzieci.

Jest to przydatne np, podczas dodawania wielu dzieci att do rodzica attribute_set. Po użyciu predykatu:

app_child(attribute_set,_,att,att,12).

zostanie dodanych dwanaście dzieci do rodzica attribute_set.

Podobnie dodajemy:

 • dzieci property do rodzica property_set
   ?- app_child(property_set,_,property,prp,18)
 • dzieci trans do rodzica tph
   ?- app_child(tph,_,trans,tr,17).
 • dzieci dep do rodzica ard
   ?- ?- app_child(ard,_,dep,dp,6).

Następnie pozostaje tylko dodanie odpowiednich dzieci attref do odpowiednich rodziców property. Tu ponownie wykorzystujemy wyżej wymieniany predykat, ale już z podaniem ID rodzica. Przykładowo, po wpisaniu:

 ?- app_child(property,id=prp_1,attref,att_r,2)

dodane zostaną dwoje dzieci attref z id o prefiksie att_r_ do rodzica property o id id=prp_1.


:!::!:UWAGA:!::!:

Kiedy podajemy id rodzica, do którego chcemy przypisać dziecko, podajemy pełny tekst, np. id=prp_1.


W ten sposób stworzono cały szkielet dokumentu XML o zadanym korzeniu oraz zadanych dzieciach. Każdy element posiada własne, unikalne id. Ostatnią rzeczą będzie dodawanie odpowiednich atrybutów.

Dodawanie atrybutów

Atrybuty do wybranego elementu dodaje się przy użyciu predykatu,

add_attribute(Parent,P_id,Attr).

gdzie jako argument podajemy kolejno:

 • nazwę elementu, do którego chcemy dodać atrybut
 • id elementu, do którego chcemy dodać atrybut
 • atrybut (nazwa=wartość), który chcemy dodać

:!::!:UWAGA:!::!:

Kiedy podajemy id elementu, do którego chcemy dodać atrybut, podajemy pełny tekst, np. id=att_0.

Podobnie jest w przypadku podawania atrybutu. Podajemy pełny tekst zawierający znak „=” , np. name=thermostat


Przykładowo użycie

?- add_attribute(att,id=att_0,name=thermostat).

spowoduje dodanie atrybutu name=thermostat do elementu att o id id=att_0.

W ten sam sposób możemy dodać każdy atrybut do każdego istniejącego elementu w „prologowej” strukturze XML.

Tworzenie pliku xml

Plik XML tworzymy przy użyciu predykatu

prolog2xml(File).

Po wpisaniu:

?- prolog2xml('test.xml').

zostanie utworzony plik XML o nazwie test.

Możemy też skorzystać z predykatu

save(File).

który zapisze w podanym pliku aktualną „prologową” strukturę XML oraz aktualny stan nadanych id, np.

save('wiedza.pl').

Przykład dokumentu XML wygenerowanego z użyciem API znajduje się tutaj.

Projekt

Przebieg projektu znajduje się tutaj.

Materiały

Wszelkie materiały dostępne: tutaj.

pl/miw/miw08_prolog_xml.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0