Opis

Projekt zakończony

Maksymilian Imioło maximiolo@o2.pl

Translacja XTTML do innych formatów z użyciem Prologu.

Spotkania

Projekt

Sprawozdanie

Ogólny opis problemu

Celem jest przetworzenie pliku xml produkowanego przez Varde Thermostat do postaci, w której widzimy bezpośrednie zależności pomiedzy elementami.

Varda wersja 0

Wczytując plik wyprodukowany przez Varde „ard.xml” load_xml_file('ard.xml',X),A=..X,assertz(A),write(A) i otrzymuję:

element(hml, [], [
  , element(attribute_set, [], [
    , element(att, [name=Thermostat], []), 
    , element(att, [name=Time], []), 
    , element(att, [name=Temperature], []), 
    , element(att, [name=Date], []), 
    , element(att, [name=Hour], []), 
    , element(att, [name=season], []), 
    , element(att, [name=operation], []), 
    , element(att, [name=thermostat_settings], []), 
    , element(att, [name=day], []), 
    , element(att, [name=month], []), 
    , element(att, [name=today], []), 
    , element(att, [name=hour], []), 
  ]), 
  , element(property_set, [], [
    , element(property, [pid=1], [
      , element(attref, [name=Thermostat], []), 
    ]), 
    , element(property, [pid=2], [
      , element(attref, [name=Time], []), 
      , element(attref, [name=Temperature], []), 
    ]), 
    , element(property, [pid=3], [
      , element(attref, [name=Time], []), 
    ]), 
    , element(property, [pid=4], [
      , element(attref, [name=Temperature], []), 
    ]), 
    , element(property, [pid=5], [
      , element(attref, [name=Date], []), 
      , element(attref, [name=Hour], []), 
      , element(attref, [name=season], []), 
      , element(attref, [name=operation], []), 
    ]), 
    , element(property, [pid=6], [
      , element(attref, [name=Date], []), 
      , element(attref, [name=Hour], []), 
    ]), 
    , element(property, [pid=7], [
      , element(attref, [name=season], []), 
      , element(attref, [name=operation], []), 
    ]), 
    , element(property, [pid=8], [
      , element(attref, [name=thermostat_settings], []), 
    ]), 
    , element(property, [pid=9], [
      , element(attref, [name=season], []), 
    ]), 
    , element(property, [pid=10], [
      , element(attref, [name=operation], []), 
    ]), 
    , element(property, [pid=11], [
      , element(attref, [name=Date], []), 
    ]), 
    , element(property, [pid=12], [
      , element(attref, [name=Hour], []), 
    ]), 
    , element(property, [pid=13], [
      , element(attref, [name=day], []), 
      , element(attref, [name=month], []), 
      , element(attref, [name=today], []), 
    ]), 
    , element(property, [pid=14], [
      , element(attref, [name=month], []), 
    ]), 
    , element(property, [pid=15], [
      , element(attref, [name=day], []), 
      , element(attref, [name=today], []), 
    ]), 
    , element(property, [pid=16], [
      , element(attref, [name=day], []), 
    ]), 
    , element(property, [pid=17], [
      , element(attref, [name=today], []), 
    ]), 
    , element(property, [pid=18], [
      , element(attref, [name=hour], []), 
    ]), 
  ]), 
  , element(tph, [], [
    , element(trans, [src=1, dst=2], []), 
    , element(trans, [src=2, dst=3], []), 
    , element(trans, [src=2, dst=4], []), 
    , element(trans, [src=3, dst=5], []), 
    , element(trans, [src=5, dst=6], []), 
    , element(trans, [src=5, dst=7], []), 
    , element(trans, [src=4, dst=8], []), 
    , element(trans, [src=7, dst=9], []), 
    , element(trans, [src=7, dst=10], []), 
    , element(trans, [src=6, dst=11], []), 
    , element(trans, [src=6, dst=12], []), 
    , element(trans, [src=11, dst=13], []), 
    , element(trans, [src=13, dst=14], []), 
    , element(trans, [src=13, dst=15], []), 
    , element(trans, [src=15, dst=16], []), 
    , element(trans, [src=15, dst=17], []), 
    , element(trans, [src=12, dst=18], []), 
  ]), 
  , element(ard, [], [
    , element(dep, [independent=9, dependent=8], []), 
    , element(dep, [independent=10, dependent=8], []), 
    , element(dep, [independent=14, dependent=9], []), 
    , element(dep, [independent=16, dependent=17], []), 
    , element(dep, [independent=17, dependent=10], []), 
    , element(dep, [independent=18, dependent=10], []), 
  ]), 
])

Natomiast za pomocą element(hml,B,X) otrzymuję:

B = [],
X = ['\n  ', element(attribute_set, [], ['\n    ',
 element(att, [name='Thermostat'], []), '\n    ', element(att, [... =...], []), 
'\n    ', element(..., ..., ...)|...]), '\n  ', element(property_set, [], 
['\n    ', element(property, [... =...], ['\n      '|...]), '\n    ',
 element(..., ..., ...)|...]), '\n  ', element(tph, [], ['\n    ', 
element(..., ..., ...)|...]), '\n  ', element(ard, [], [...|...]), '\n'] 

Powyższe przykladu są generowane dla wersji zerowej Vardy.

W poniższym kodzie rozkładam liste oraz tworze odpowiednik w prologu:

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Load%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
a:-	
	load_structure('ard.xml',X,[space(remove),dialect(xml)]),Z=..X,assertz(Z),element(hml,_,A),
	checkAtt(A),checkProp(A),checkHist(A),checkDepend(A),show,zapisz.
 
%%%%%%%%%%%% Wyswietl%%%%%%%%%%%%%%%
show:-
	listing(ard_att),listing(ard_property),listing(ard_hist),listing(ard_depend).
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Zapis%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
zapisz:-
	tell('ardII.xml'),write('<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>'),
	listing(ard_att),listing(ard_property),listing(ard_hist),
	listing(ard_depend),told.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Attribute_set%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
checkAtt(A):- 
	nalezy(element(attribute_set,_,L),A),
	dlugosc(L,Dl1),wyswietlAtt(L,Dl1,0).
 
wyswietlAtt(Ll1,0,Dl).
wyswietlAtt(Ll1,D1,Dl):-
	D1>0,
	NewDlu is D1-1,
	usun1(Dl,Ll1,element(att,[name=ZX],[])),
	assert(ard_att(ZX)),
	DlNew is Dl+1,
	wyswietlAtt(Ll1,NewDlu,DlNew).
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Property_set%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
checkProp(A):- 
	nalezy(element(property_set,_,L2),A),
	dlugosc(L2,D2),
	assert(zobacz(ListaGlob)),
	wyswietlProp(L2,D2,0).
 
wyswietlProp(L2,0,Dl2).
wyswietlProp(L2,D2,Dl2):-
	D2>0,
	NewDlu2 is D2-1,
	usun1(Dl2,L2,element(property,_,C)),
	dlugosc(C,CA),
	wypiszProp(CA,C,[]),pamiec(Lista),assert(ard_property(Lista)),
	zobacz(ListaGlob),dodaj(ListaGlob,Lista,ListaGlob2),
	retractall(zobacz(_)),
	assert(zobacz(ListaGlob2)),
	retractall(pamiec(_)),
	DlNew2 is Dl2+1,
	wyswietlProp(L2,NewDlu2,DlNew2).
 
wypiszProp(0,L,Lista).
wypiszProp(CA,[J1|L1],Lel):-
	CA>0,
	CNew is CA-1,
	pokazPierwszy(J1,element(attref, [name=Bb], [])),
	dodaj(Lel,Bb,Lista1),
	retractall(pamiec(_)),
	assert(pamiec(Lista1)),
	wypiszProp(CNew,L1,Lista1).
 
pokazPierwszy(L,L).
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Hist_set%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
checkHist(A):- 
	nalezy(element(tph,_,L1),A),
	dlugosc(L1,D1),wyswietlHist(L1,D1,0).
 
wyswietlHist(L1,0,Dl).
wyswietlHist(L1,D1,Dl):-
	D1>0,
	NewDlu is D1-1,
	usun1(Dl,L1,element(trans,[src=Zrodlo,dst=Destination],[])),
	sprawdz(Zrodlo,Destination,Z,D),assert(ard_hist(Z,D)),
	DlNew is Dl+1,
	wyswietlHist(L1,NewDlu,DlNew).
 
%%%%%%%%%%%%%% pobrac src i dest%%%%%%%%%%
sprawdz(Zr,De,Zrod,Dest):- 
	atom_number(Zr,Zrr),
	atom_number(De,Dee),
	zobacz(Wszystkie),
	wyswietlPropert(Wszystkie,Zrr,Zrod), 
	wyswietlPropert(Wszystkie,Dee,Dest). 
 
wyswietlPropert(Wszystkie,1,Wyjscie):-
	usun1(0,Wszystkie,Wyjscie).
 
wyswietlPropert(Wszystkie,Miejsce,Wyjscie):-
	usun1(Miejsce-1,Wszystkie,Wyjscie).
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Depend_set%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
checkDepend(A):- 
	nalezy(element(ard,_,L1),A),
	dlugosc(L1,D1),wyswietlDepe(L1,D1,0).
 
wyswietlDepe(L1,0,Dl).
wyswietlDepe(L1,D1,Dl):-
	D1>0,
	NewDlu is D1-1,
	usun1(Dl,L1,element(dep,[independent=Ind,dependent=Dep],[])),
	sprawdzDep(Ind,Dep,Indep,Depen),assert(ard_depend(Indep,Depen)),
	DlNew is Dl+1,
	wyswietlDepe(L1,NewDlu,DlNew).
 
%%%%%%%%%%%%%% pobrac independent i dependent%%%%%%%%%%%%%%
sprawdzDep(In,De,InOut,DeOut):- 
	atom_number(In,Inn),
	atom_number(De,Depe),
	zobacz(Wszystkie),
	wyswietlDependent(Wszystkie,Inn,InOut),
	wyswietlDependent(Wszystkie,Depe,DeOut).
 
wyswietlDependent(Wszystkie,1,Wyjscie):-
	usun1(0,Wszystkie,Wyjscie).
 
wyswietlDependent(Wszystkie,Miejsce,Wyjscie):-
	usun1(Miejsce-1,Wszystkie,Wyjscie).
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Pozostałe %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
nalezy(X,[X|_]).
nalezy(X,[_|Yogon]) :-
	nalezy(X,Yogon).
 
dlugosc([],0).
dlugosc([_|Ogon],Dlug) :-
	dlugosc(Ogon,X),
	Dlug is X+1.
 
usun1(0,[F|_],F).
usun1(Poz,[_|Xx],W):-
	Poz>0,
	PozNew is Poz-1,
	usun1(PozNew,Xx,W).
 
 
dodaj([],X,[X]).
dodaj([G|O],X,[G|R]):-
	dodaj(O,X,R).

Plik do parsowania: :pl:miw:ard-vardy.xml

Varda wersja 1

Translator można uruchomić na kilka sposobów:

1

Załadować plik źródłowy i wpisać : translate('Source.xml','Destination.xml'). Otrzymamy wydruk na ekranie monitora oraz, zapis do wskazanego pliku.

2

Załadować plik źródłowy i wpisać : translate('Source.xml'). Otrzymamy wydruk na ekranie monitora, jeśli będziemy chcieli zapisać do pliku to należy wpisać: save('Destination.xml').

3

Można połączyć translator bezpośrednio z vardą umieszczając odpowiedni wpis w pliku „VARDA.pl”, „:-ensure_loaded('varda_pl2xml').”, dzięki temu no załadowaniu vardy i wygenerowaniu pliku przy pomocy axg, możemy bezpośrednio translatować xml.

Poniżej znajdujesię kod translatora.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Load %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
translate(Source,Dest):-	
load_structure(Source,X,[space(remove),dialect(xml)]), %załadowanie pliku
Z=..X,assertz(Z),element(hml,_,A), %wyciągnięcie elementu hml
checkAtt(A), %analiza elementu "attribute_set"
checkProperty(A), %analiza elementu "property_set"
checkHistory(A), %analiza elementu "tph"
checkDepend(A), %analiza elementu "ard"
show, % wyświetlenie wyników
save(Dest). %zapis wyniku
 
 
translate(Source):-
	load_structure(Source,X,[space(remove),dialect(xml)]),Z=..X,assertz(Z),element(hml,_,A),
	checkAtt(A),checkProperty(A),checkHistory(A),checkDepend(A),show.
 
%%%%%%%%%%%% Wyswietl%%%%%%%%%%%%%%%
show:-
	listing(ard_att),listing(ard_property),listing(ard_hist),listing(ard_depend).
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Save to file %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
save(Dest):-
	tell(Dest),write('<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>'),
	listing(ard_att),listing(ard_property),listing(ard_hist),
	listing(ard_depend),told.
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Attribute_set%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
 
checkAtt(A):- 
	include(element(attribute_set,_,Li),A), % sprawdzanie istnienia elementu
	leng(Li,Dl1), % wylicznie dlugości listy
	assert(viewList(_)), % deklarowanie pamięci
	showAtt(Li,Dl1,0). 
 
 
showAtt(_,0,_).
showAtt(L,D1,Dl):-
	D1>0,
	NewDlu is D1-1,
	deleteOne(Dl,L,element(att,[name=ZX,_,_,_],[])),	
	assert(memory(ZX)),
	memory(ZX),	
	assert(ard_att(ZX)),
	viewList(LisGlob),add(LisGlob,ZX,LisGlob2),
	retractall(viewList(_)),
	assert(viewList(LisGlob2)),
	retractall(memory(_)),
	DlNew is Dl+1,
	showAtt(L,NewDlu,DlNew).
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Property_set %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
checkProperty(A):- 
	include(element(property_set,_,L),A),
	leng(L,D),
	assert(view(_)),
	showProp(L,D,0).
 
showProp(_,0,_).
showProp(L2,D2,Dl2):-
	D2>0,
	NewDlu2 is D2-1,
	deleteOne(Dl2,L2,element(property,_,C)),
	leng(C,CA),
	writeProp(CA,C,[]),memoryList(Lista),assert(ard_property(Lista)),
	view(ListaGlob),add(ListaGlob,Lista,ListaGlob2),
	retractall(view(_)),
	assert(view(ListaGlob2)),
	retractall(memoryList(_)),
	DlNew2 is Dl2+1,
	showProp(L2,NewDlu2,DlNew2).
 
writeProp(0,_,_).
writeProp(CA,[J1|L1],Lel):-
	CA>0,
	CNew is CA-1,
	showFirst(J1,element(attref, [ref=Bb], [])),
	string_length(Bb,L),
	LEEE is L-4,
	sub_string(Bb,4,LEEE,_,WYJ),
	checkProp(WYJ,Insert),
	add(Lel,Insert,Lista1),
	retractall(memoryList(_)),
	assert(memoryList(Lista1)),
	writeProp(CNew,L1,Lista1).
 
showFirst(L,L).
 
%%%%%%%%%
checkProp(Output,Name):-
	atom_number(Output,Wyj),
	viewList(All),
	NWyj is Wyj+1,
	showName(All,NWyj,Name).
 
showName(All,1,Name):-
	deleteOne(0,All,Name).
 
showName(All,Wyj,Name):-
	deleteOne(Wyj-1,All,Name).
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Hist_set %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
checkHistory(A):- 
	include(element(tph,_,L1),A),
	leng(L1,D1),showlHist(L1,D1,0).
 
showlHist(_,0,_).
showlHist(L1,D1,Dl):-
	D1>0,
	NewDlu is D1-1,
	deleteOne(Dl,L1,element(trans,[src=Source,dst=Destination],[])),
	string_length(Source,L),
	LEEE is L-4,
	sub_string(Source,4,LEEE,_,WYJ),
	string_length(Destination,LG),
	LEEEE is LG-4,
	sub_string(Destination,4,LEEEE,_,Output),
	checkHist(WYJ,Output,Z,D),assert(ard_hist(Z,D)),
	DlNew is Dl+1,
	showlHist(L1,NewDlu,DlNew).
 
%%%%%%%%%%%%%% Get src i des t%%%%%%%%%%
checkHist(Zr,De,Zrod,Dest):- 
	atom_number(Zr,Zrr),
	atom_number(De,Dee),
	view(All),
	NZrr is Zrr+1,
	NDee is Dee+1,
	showPropert(All,NZrr,Zrod), 
	showPropert(All,NDee,Dest). 
 
showPropert(All,1,Output):-
	deleteOne(0,All,Output).
 
showPropert(All,Position,Output):-
	deleteOne(Position-1,All,Output).
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Depend_set %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
checkDepend(A):- 
	include(element(ard,_,LisDep),A),
	leng(LisDep,DlDep),wyswietlDepe(LisDep,DlDep,0).
 
wyswietlDepe(_,0,_).
wyswietlDepe(L1,D1,Dl):-
	D1>0,
	NewDlu is D1-1,
	deleteOne(Dl,L1,element(dep,[independent=Ind,dependent=Dep],[])),
	string_length(Ind,L),
	LEEE is L-4,
	sub_string(Ind,4,LEEE,_,WYJ),
	string_length(Dep,LENG),
	LEE is LENG-4,
	sub_string(Dep,4,LEE,_,Output),
	checkDep(WYJ,Output,Indep,Depen),assert(ard_depend(Indep,Depen)),
	DlNew is Dl+1,
	wyswietlDepe(L1,NewDlu,DlNew).
 
%%%%%%%%%%%%%% Get independent i dependent %%%%%%%%%%%%%%
checkDep(In,De,InOut,DeOut):- 
	atom_number(In,Inn),
	atom_number(De,Depe),
	view(All),
	NInn is Inn+1,
	NDepe is Depe+1,
	showDependent(All,NInn,InOut),
	showDependent(All,NDepe,DeOut).
 
showDependent(All,1,Output):-
	deleteOne(0,All,Output).
 
showDependent(All,Position,Output):-
	deleteOne(Position-1,All,Output).
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Others %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% sprawdzanie istnienia elementów w liście
include(X,[X|_]).
include(X,[_|Tail]) :-
include(X,Tail).
% obliczanie długości listy
leng([],0).
leng([_|Tail],Dlug) :-
leng(Tail,X),
Dlug is X+1.
% wyciąganie konkretnego elementu listy
deleteOne(0,[F|_],F).
deleteOne(Poz,[_|Xx],W):-
Poz>0,
PozNew is Poz-1,
deleteOne(PozNew,Xx,W).
 
% dodanie do listy
add([],X,[X]).
add([G|O],X,[G|R]):-
add(O,X,R).

Translator Plik wejściowy Plik wyjściowy

Dla potrzeb wyświetlenia wyników plik wyjściowy został powyżej dołączony z rozszerzeniem pl.

Napotkane problemy

Usunięcie białych znaków

W pliku mamy znaczniki nowej lini np:('\n','\n ','\n ') bez ich usunięcia nie można dotrzeć do wnętrza pliku. Korzystajac z „usun”

usun(X,[X|Reszta],Reszta).
  usun(X,[Y|Ogon],[Y|Reszta]) :-
	usun(X,Ogon,Reszta).

nie daje oczekiwanych efektów. element(hml,X,C),usun('\n',C,B),write(B). nie usuwa wszystkich znaków lecz tylko ostatni.

http://www.swi-prolog.org/packages/sgml2pl.html#sec:sec-3.1 http://www.swi-prolog.org/packages/sgml2pl.html#sec:space

space(sgml) In SGML, newlines at the start and end of an element are removed.2 This is the default mode for the SGML dialect.
space(default) In addition to sgml space-mode, all consequtive white-space is reduced to a single space-character. This mode canonises all white space. 

Za pomocą poniższego kodu ładuję plik usuwając spacje oraz znaczniki końca lini:

load_structure('ard.xml',X,[space(remove),dialect(xml)]),Z=..X,assertz(Z).

Sprawdzanie długości stringów

W porównaniu z Varda w wersji 0, należało znależć i zastosować odpowiednie predykaty: string_lenht/2 oraz sub_string/4.

string_length(Bb,L),
	LEEE is L-4,
	sub_string(Bb,4,LEEE,_,WYJ),

Rzutowanie z stringa na inta

atom_number(Zr,Zrr)

Wyciąganie konkretnego elementu z listy

Wyciąganie odpowiednich elementów z listy wykonywałem poniższym predykatem.

deleteOne(0,[F|_],F).
deleteOne(Poz,[_|Xx],W):-
	Poz>0,
	PozNew is Poz-1,
	deleteOne(PozNew,Xx,W).

Przechowywanie listy w pamięci

W pamięciu przechowwane sa wszystkie atrybuty.

writeProp(CA,C,[]),memoryList(Lista),assert(ard_property(Lista)),
	view(ListaGlob),add(ListaGlob,Lista,ListaGlob2),
	retractall(view(_)),
	assert(view(ListaGlob2)),
	retractall(memoryList(_)),

Podczas kompilacji

Podczas kompilacji otrzymuję komunikat, który jednak nie ma wpływu na otrzymany wynik translacji.

ERROR: SGML2PL(xml): input.xml:2: file ".\hml.dtd" does not exist

Błąd ten dotyczy linijki, która pojawiła sie w wersji 1 Vardy.

<!DOCTYPE hml SYSTEM "hml.dtd">

Otrzymany wynik translacji

Otrzymujemy następujący efekt:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
:- dynamic ard_att/1.
 
ard_att('Thermostat').
ard_att('Time').
ard_att('Temperature').
ard_att('Date').
ard_att('Hour').
ard_att(season).
ard_att(operation).
ard_att(thermostat_settings).
ard_att(day).
ard_att(month).
ard_att(today).
ard_att(hour).
 
:- dynamic ard_property/1.
 
ard_property(['Thermostat']).
ard_property(['Time', 'Temperature']).
ard_property(['Time']).
ard_property(['Temperature']).
ard_property(['Date', 'Hour', season, operation]).
ard_property(['Date', 'Hour']).
ard_property([season, operation]).
ard_property([thermostat_settings]).
ard_property([season]).
ard_property([operation]).
ard_property(['Date']).
ard_property(['Hour']).
ard_property([day, month, today]).
ard_property([month]).
ard_property([day, today]).
ard_property([day]).
ard_property([today]).
ard_property([hour]).
 
:- dynamic ard_hist/2.
 
ard_hist(['Thermostat'], ['Time', 'Temperature']).
ard_hist(['Time', 'Temperature'], ['Time']).
ard_hist(['Time', 'Temperature'], ['Temperature']).
ard_hist(['Time'], ['Date', 'Hour', season, operation]).
ard_hist(['Date', 'Hour', season, operation], ['Date', 'Hour']).
ard_hist(['Date', 'Hour', season, operation], [season, operation]).
ard_hist(['Temperature'], [thermostat_settings]).
ard_hist([season, operation], [season]).
ard_hist([season, operation], [operation]).
ard_hist(['Date', 'Hour'], ['Date']).
ard_hist(['Date', 'Hour'], ['Hour']).
ard_hist(['Date'], [day, month, today]).
ard_hist([day, month, today], [month]).
ard_hist([day, month, today], [day, today]).
ard_hist([day, today], [day]).
ard_hist([day, today], [today]).
ard_hist(['Hour'], [hour]).
 
:- dynamic ard_depend/2.
 
ard_depend([season], [thermostat_settings]).
ard_depend([operation], [thermostat_settings]).
ard_depend([month], [season]).
ard_depend([day], [today]).
ard_depend([today], [operation]).
ard_depend([hour], [operation]).

XTT - RIF

* XTT i RIF

[, element(xtt_table, [id=xtt_1], [
   , element(schema, [], [
    , element(independent, [], [
      , element(attref, [ref=att_0], []),      
    ]), 
    , element(dependent, [], [
      , element(attref, [ref=att_1], []), 
    ]), 
   ]), 
   , element(rule, [id=rul_1], [
    , element(condition, [], [
     , element(logop, [name=in], [
      , element(attref, [ref=att_0], []), 
      , element(domain, [], [
       , element(range, [from=1, to=5], []), 
       , element(value, [], [8]), 
      ]), 
     ]), 
    ]), 
    , element(decision, [], [
     , element(modop, [name=assign], [
      , element(attref, [ref=att_1], []), 
      , element(evalop, [name=add], [
       , element(attref, [ref=att_0], []), 
       , element(domain, [], [
        , element(value, [], [1]), 
       ]), 
      ]), 
     ]), 
     , element(modop, [name=assign], [
      , element(attref, [ref=att_1], []), 
      , element(evalop, [name=add], [
       , element(domain, [], [
        , element(value, [], [5]), 
       ]), 
       , element(evalop, [name=sin], [
        , element(attref, [ref=att_0], []), 
       ]), 
      ]), 
     ]), 
    ]), 
    , element(link, [xtt=xtt_1], []), 
   ]), 
 
  ]), 
 
 ]

Materiały

XSLT (tutoriale):

PROLOG
GRAPHVIZ
RIF
XML,XSD
pl/miw/miw2008_xtt_xmlpro.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0