System rejestracji studentów na seminaria

Celem projektu jest stworzenie systemu regułowego jakim jest ARD w oparciu o diagramy UML. System ten wymaga podania reguł, których spełnienie powoduje wykonanie pewnych akcji. Podstawową czynnością jaką trzeba wykonać aby dokonać konwersji diagramów UML na ARD jest wyszukanie właściwości rozumianych szerzej jako warunki oraz reguł utożsamianych z czynnościami. Właściwości wstępnie można wyselekcjonować już na poziomie diagramów przypadków użycia. Podobnie rzecz się ma z czynnościami. Szczegółowe właściwości można uzyskać z diagramów obiektów i klas choć przypuszczalnie nie wszystkie muszą zostać użyte w konstruowaniu warunków. Czynności zwane inaczej akcjami są prezentowane na diagramach sekwencji lub diagramach stanów i ich zajście jest uwarunkowane aktualnym stanem właściwości wybranych obiektów.

Poniżej nastąpiła próba selekcji zarówno właściwości jak i czynności dla pewnych obiektów systemu na podstawie diagramu przypadków użycia:

 • Student podaje swoje imię oraz numer.
 • System weryfikuje czy student nadaje się na dane seminarium. Jeśli się nie nadaje to student dostaję właściwą informację i przypadek użycia się kończy.
 • System wyświetla listę dostępnych seminariów.
 • Student wybiera seminarium albo rezygnuje.
 • System sprawdza czy student może zostać zapisany na dane seminarium. Jeśli nie może to student jest proszony o wybranie innego seminarium.
 • System próbuje dopasować czas trwania seminarium do indywidualnego planu studenta.
 • System oblicza i wyświetla wysokość opłaty.
 • Student weryfikuje koszt seminarium i albo akceptuje koszt albo rezygnuje z seminarium.
 • System zapisuje studenta na seminarium i wystawia rachunek.
 • System drukuje potwierdzenie przyjęcia studenta na wybrane seminarium.

Przypuszczalny zbiór obiektów:

 • student
 • system
 • seminarium
 • rachunek
 • plan studenta
 • potwierdzenie

Przypuszczalny zbiór akcji:

 • podaje dane osobowe
 • weryfikuje dane osobowe
 • wyświetla informacje o nie przyjęciu studenta na seminarium
 • wybiera seminarium
 • rezygnuje z seminarium
 • sprawdza czy można przyjąć studenta na wybrane seminarium
 • proponuje wybór innego seminarium
 • wyświetla listę dostępnych seminariów
 • zapisuje na seminarium
 • dopasowuje seminarium do planu studenta
 • oblicza wysokość opłaty
 • wyświetla opłatę
 • weryfikuje koszt opłaty za seminarium
 • wystawia rachunek
 • drukuje potwierdzenie przyjęcia

Przypuszczalny zbiór właściwości tworzących reguły:

 • imię studenta
 • numer studenta
 • czy student uczestniczył wcześniej w wybranym seminarium
 • koszt seminarium
 • czas rozpoczęcia seminarium
 • czas zakończenia seminarium

System rejestracji studentów na seminaria jest tylko fragmentem systemu zarządzania studentami na uniwersytecie. W związku z powyższym część komponentów uwzględniona na diagramie komponentów nie będzie szczegółowo rozpatrywana i zostanie uproszczona do koniecznego minimum. Jest to podyktowane przejrzystością projektu, który mógłby się zrobić zbyt obszerny zwłaszcza gdy uwzględnimy fakt, iż każdy z obiektów ma przynajmniej kilka właściwości przyjmujących różne wartości, i których to kombinacja tworzy wiele możliwych stanów, warunków, których spełnienie generuje powstanie tyleż samo akcji jakie mają zostać wykonane.

:pl:miw:miw08_ardcase_uml:image002.jpg

Aby poszerzyć i zarazem uściślić listę właściwości i obiektów zostanie wykorzystany w tym celu diagram klas :

:pl:miw:miw08_ardcase_uml:image004.jpg

Diagram ten pokazuje zależności między klasami systemu i zarazem mówi, że w systemie występują obiekty:

Seminaria posiadające właściwości:

 • Name ( nazwa )
 • Seminar Number ( numer seminarium )
 • Fees ( koszt seminarium )

Profesorzy posiadający właściwości:

 • Name ( nazwa )
 • Address ( adres )
 • Phone Number ( nr telefonu )
 • Email Address ( adres email )
 • Salary ( wypłata )

Wpisy rekrutacyjne posiadające właściwości

 • Marks Received ( wybrane, odbyte kursy )

Studenci posiadający właściwości:

 • Name ( nazwa )
 • Address ( adres )
 • Phone Number ( nr telefoniczny )
 • Email Address ( adres email )
 • Student Number ( numer studenta )
 • Average Mark ( średnia seminariów )

Aby poszerzyć, rozbudować listę dostępnych w systemie akcji posłużymy się diagramami stanu oraz sekwencji. Pierwszy rodzaj diagramów pokaże nam jakie stany są możliwe do uzyskania w systemie zapisu studenta na seminarium natomiast drugi uwzględni kolejność poszczególnych przejść w diagramie stanu od podjęcia decyzji na zapisanie się na seminarium do potwierdzenia lub odrzucenia zapisu.

Diagram stanów:

:pl:miw:miw08_ardcase_uml:image006.jpg

oraz diagram sekwencji:

:pl:miw:miw08_ardcase_uml:image008.jpg

Diagram sekwencji podzielony na części:

:pl:miw:miw08_ardcase_uml:image010.jpg

oraz

:pl:miw:miw08_ardcase_uml:image012.jpg

Możemy wyróżnić następującą listę czynności:

 • chęć zapisu na seminarium
 • student w trakcie rejestracji
 • porównanie danych osobowych studenta z wpisami w bazie
 • pobranie listy seminariów
 • wybór seminarium
 • pobranie historii odbytych seminariów
 • analiza wybranego seminarium
 • zapisanie studenta na seminarium
 • odrzucenie zapisu studenta na seminarium
 • sprawdzenie wolnych terminów dla studenta
 • sprawdzenie wolnych miejsc
 • dodanie studenta na listę oczekujących
 • obliczenie kosztów seminarium
 • akceptacja wyboru seminarium
 • odrzucenie wyboru seminarium
 • wydanie rachunku za seminarium
 • wydanie potwierdzenia zapisu na seminarium

W dalsza część prac będzie związana z utworzeniem modelu w ARD z wykorzystaniem Vardy, na podstawie dotychczasowych informacji o systemie rejestracji studentów na seminaria.

ARD

pl/miw/miw08_ardcase_uml/aktualnewyniki.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0