Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:2009:miw09_doku_latex [2009/09/23 14:04]
jsi08
pl:miw:2009:miw09_doku_latex [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 203: Linia 203:
  
 ===Używanie pluginu=== ===Używanie pluginu===
-Link do pluginu http://danjer.doudouke.org/dokutexit.tar.gz+Rozpakuj plugin w /​dokuwiki/​lib/​plugins 
 +https://ai.ia.agh.edu.pl/wiki/​_media/​pl:​miw:​2009:​dokutexit.zip
  
-Należy wstawić następujący kod na stronie.+Aby uzyskać guzik konwersji do latexa należy wstawić następujący kod na stronie.
  
   <texit info>   <texit info>
Linia 211: Linia 212:
   title=MyTitle   title=MyTitle
   </​texit>​   </​texit>​
- 
-W dokutexit settings wklej kolejno w pola kod 
-==DokuTeXit Begin/​Header== 
- 
- 
-  \documentclass[twoside,​a4paper,​10pt]{report} 
-  %%\usepackage[french]{babel} %% Use your own babel language 
-  \usepackage[top=3cm,​bottom=3cm,​left=2.5cm,​right=2.5cm]{geometry} 
-  \usepackage{ucs} 
-  \usepackage[utf8x]{inputenc} 
-  \usepackage{pslatex} 
-  \usepackage{hyperref} 
-  \usepackage{graphicx} 
-  \usepackage{tabularx} 
-  \usepackage{supertabular} 
-  \usepackage{pdflscape} %% Used for very big table 
-  \usepackage{moreverb} 
-  \usepackage{color} 
-  \usepackage{listings} 
-  \usepackage{lastpage} 
-  \usepackage{fancyhdr} 
-  \usepackage{ulem} 
-  \usepackage{textcomp} 
-  \usepackage{wasysym} 
-  \usepackage{wrapfig} %%Usefull for image  
-  \usepackage{eso-pic} %% Background 
- 
- 
-==Dokutexit Command== 
- 
-  \pagestyle{fancy}% 
-  \renewcommand{\headrulewidth}{0.1pt} 
-  \renewcommand{\footrulewidth}{0pt} 
-  \renewcommand{\chaptermark}[1]{% 
-  \markboth{\chaptername\ \thechapter.\ #1}{}} 
-  \renewcommand{\sectionmark}[1]{% 
-  \markright{#​1}{}} 
-  \fancypagestyle{plain}{% 
-  \fancyhf{} 
-  \fancyfoot[R]{\thepage/​\pageref{LastPage}} 
-  \renewcommand{\headrulewidth}{0pt} 
-  \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}} 
-  \fancyhf{} 
-  \fancyhead[L]{\rightmark} 
-  \fancyhead[R]{\leftmark} 
-  \fancyfoot[R]{\thepage/​\pageref{LastPage}} 
-  \renewcommand{\headrulewidth}{0.1pt} 
-  \renewcommand{\footrulewidth}{0pt} 
-  \definecolor{codegray}{gray}{.95} 
-  \lstset{language=C,​ 
-  numbers=left,​ 
-  tabsize=2, 
-  basicstyle=\scriptsize,​ 
- stringstyle=\textrm,​ 
- showstringspaces=false,​ 
- frame=none,​ 
- xleftmargin=3pt,​ 
- backgroundcolor=\color{codegray}} 
-  \newcommand{\settexitref}[2]{(\ref{#​1}p\pageref{#​1})} 
-  \newcommand{\dokutitlelevelone}[1]{\chapter{#​1}} 
-  \newcommand{\dokutitleleveltwo}[1]{\section{#​1}} 
-  \newcommand{\dokutitleleveltree}[1]{\subsection{#​1}} 
-  \newcommand{\dokutitlelevelfour}[1]{\subsubsection{#​1}} 
-  \newcommand{\dokutitlelevelfive}[1]{\paragraph{#​1}} 
-  \newcommand{\dokufootnote}[1]{\footnote{#​1}} 
-  \newcommand{\dokufootmark}[1]{\footnotemark[#​1]} 
-  \newcommand{\dokubold}[1]{\textbf{#​1}} 
-  \newcommand{\dokuitalic}[1]{\textsl{#​1}} 
-  \newcommand{\dokumonospace}[1]{\texttt{#​1}} 
-  \newcommand{\dokuunderline}[1]{\underline{#​1}} 
-  \newcommand{\dokuoverline}[1]{\sout{#​1}} 
-  \newcommand{\dokusupscript}[1]{\textsuperscript{#​1}} 
-  \newcommand{\dokusubscript}[1]{$_{#​1}$} 
-  \newcommand{\dokuhline}{\line(1,​0){400}} 
-  \newcommand{\dokulabel}[1]{\label{#​1}} 
-  \newcommand{\dokuitem}{\item} 
-  \newcommand{\dokuquoting}{\textbar} 
-  \newcommand{\dokutabularwidth}{\textwidth} 
-  \newcommand{\dokusupertabularheadbreak}{\small\sl continued from previous page} 
-  \newcommand{\dokusupertabulartailbreak}{\small\sl continued on next page} 
-  \newcommand{\dokuheadingstyle}[1]{\textbf{#​1}} 
-  \definecolor{dokuheadingcolor}{rgb}{0,​0,​0.60} 
-  \newcommand{\dokubackground}[1]{% 
-  \AddToShipoutPicture{% 
-    \AtTextCenter{% 
-      \makebox(0,​0)[c]{\resizebox{\textwidth}{!}{% 
-        \rotatebox{25}{\textsf{\textbf{\textcolor[gray]{0.90}{#​1}}}}}}% 
-    }% 
-   }% 
-  } 
- 
-==DokuTeXit Document== 
- 
-  \begin{document} 
- 
-==DokuTeXit Footer== 
- 
-  \end{document} 
- 
  
 Wciśnij Generate PFD a następnie View Latex Source. Wciśnij Generate PFD a następnie View Latex Source.
pl/miw/2009/miw09_doku_latex.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0