Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:2009:piw09_clp [2009/06/08 12:27]
piw09
pl:miw:2009:piw09_clp [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 21: Linia 21:
 ===== Teoria ===== ===== Teoria =====
 Programowanie logiczne z ograniczeniami (//​Constraint Logic Programming CLP//) stało się w ostatnich latach popularnym sposobem modelowania i rozwiązywania wielu problemów z dziedziny:​\\ Programowanie logiczne z ograniczeniami (//​Constraint Logic Programming CLP//) stało się w ostatnich latach popularnym sposobem modelowania i rozwiązywania wielu problemów z dziedziny:​\\
- ​   ​* sztucznej inteligencji\\ +  ​* sztucznej inteligencji\\ 
-    ​* problemów kombinatorycznych\\ +  * problemów kombinatorycznych\\ 
-    ​* przetwarzania mowy\\ +  * przetwarzania mowy\\ 
-    ​* harmonogramowania\\ +  * harmonogramowania\\ 
-    ​* przetwarzania języków naturalnych (konstruowanie efektywnych parserów)\\ +  * przetwarzania języków naturalnych (konstruowanie efektywnych parserów)\\ 
-    ​* systemów baz danych (zapewnienie spójności danych)\\ +  * systemów baz danych (zapewnienie spójności danych)\\ 
-    ​* biologii molekularnej (sekwencjonowanie DNA)\\ +  * biologii molekularnej (sekwencjonowanie DNA)\\ 
-    ​* inżynierii elektronicznej (lokalizacja błędów)\\ +  * inżynierii elektronicznej (lokalizacja błędów)\\ 
-    ​* projektowania obwodów drukowanych\\+  * projektowania obwodów drukowanych\\
  
 Jego główną zaletą jest deklaratywność,​ czyli sformułowanie zadania jest od razu programem rozwiązującym to zadanie. Programowanie to bazuje na modelowaniu zadania jako problemu spełnienia ograniczeń (Constraint Satisfacton Problem CSP). Ograniczenia są zależne od dziedzin zmiennych, których dotyczą. Najpopularniejszą i pierwszą dziedziną zmiennych była skończona dziedzina liczb naturalnych. Innymi dziedzinami są: skończone zbiory, drzewa, rekordy, przedziały rzeczywiste. Najistotniejszą cechą i największą zaleta programowania z ograniczeniami jest ich propagacja . Jego główną zaletą jest deklaratywność,​ czyli sformułowanie zadania jest od razu programem rozwiązującym to zadanie. Programowanie to bazuje na modelowaniu zadania jako problemu spełnienia ograniczeń (Constraint Satisfacton Problem CSP). Ograniczenia są zależne od dziedzin zmiennych, których dotyczą. Najpopularniejszą i pierwszą dziedziną zmiennych była skończona dziedzina liczb naturalnych. Innymi dziedzinami są: skończone zbiory, drzewa, rekordy, przedziały rzeczywiste. Najistotniejszą cechą i największą zaleta programowania z ograniczeniami jest ich propagacja .
Linia 46: Linia 46:
 W większości przypadków propagacja ograniczeń nie prowadzi do rozwiązania (jak to zostało przedstawione w powyższym przykładzie). Dlatego programowanie z ograniczeniami jest ściśle związane z dystrybucją połączoną z poszukiwaniem. \\ W większości przypadków propagacja ograniczeń nie prowadzi do rozwiązania (jak to zostało przedstawione w powyższym przykładzie). Dlatego programowanie z ograniczeniami jest ściśle związane z dystrybucją połączoną z poszukiwaniem. \\
 **Dystrybucja** polega na wprowadzeniu dodatkowego ograniczenia (często jest to przyporządkowanie jednej wartości do zmiennej, a zadaniem dystrybucji jest odpowiednie wybranie zmiennej i wartości). Kiedy to nastąpi sprawdzana jest spójność poprzez propagację ograniczeń i istnieją trzy możliwości:​\\ **Dystrybucja** polega na wprowadzeniu dodatkowego ograniczenia (często jest to przyporządkowanie jednej wartości do zmiennej, a zadaniem dystrybucji jest odpowiednie wybranie zmiennej i wartości). Kiedy to nastąpi sprawdzana jest spójność poprzez propagację ograniczeń i istnieją trzy możliwości:​\\
- ​   ​* znalezione zostanie rozwiązanie (wszystkie zmienne mają po jednej wartości w swojej domenie)\\ +  ​* znalezione zostanie rozwiązanie (wszystkie zmienne mają po jednej wartości w swojej domenie)\\ 
-    ​* domeny niektórych zmiennych zostaną zawężone, ale jednoznaczne rozwiązanie nie jest wciąż wyznaczone, więc dystrybucja jest dokonywana na kolejnej zmiennej\\ + 
-    ​* dodatkowe ograniczenie jest niespójne z pozostałymi ograniczeniami,​ więc proces nawrotu jest dokonywany, a wybrana wartość z domeny wybranej zmiennej jest usuwana\\+  ​* domeny niektórych zmiennych zostaną zawężone, ale jednoznaczne rozwiązanie nie jest wciąż wyznaczone, więc dystrybucja jest dokonywana na kolejnej zmiennej\\ 
 + 
 +  ​* dodatkowe ograniczenie jest niespójne z pozostałymi ograniczeniami,​ więc proces nawrotu jest dokonywany, a wybrana wartość z domeny wybranej zmiennej jest usuwana\\ 
 + 
  
 Ten proces jest dokonywany iteracyjnie i jest nazywany **poszukiwaniem**. Poszukiwanie jest odpowiedzialne za zatrzymanie;​ po znalezieniu pierwszego rozwiązania lub pewnej liczby rozwiązań lub wszystkich rozwiązań. Poszukiwanie tworzy tzw. drzewo poszukiwań,​ gdzie każdy węzeł jest stanem zmiennej. ​ Ten proces jest dokonywany iteracyjnie i jest nazywany **poszukiwaniem**. Poszukiwanie jest odpowiedzialne za zatrzymanie;​ po znalezieniu pierwszego rozwiązania lub pewnej liczby rozwiązań lub wszystkich rozwiązań. Poszukiwanie tworzy tzw. drzewo poszukiwań,​ gdzie każdy węzeł jest stanem zmiennej. ​
Linia 57: Linia 61:
 Wyróżniamy następujące ograniczenia:​\\ Wyróżniamy następujące ograniczenia:​\\
   * **arytmetyczne**(porównywanie dwóch liczb: ≤, ≥, ≠,​=,<,>​)\\   * **arytmetyczne**(porównywanie dwóch liczb: ≤, ≥, ≠,​=,<,>​)\\
-  * **logiczne**:​\(#\ Q-zaprzeczenie,​ P #/\ Q -and, P#/Q -xor, P #\/ Q-or)\\+  * **logiczne**:​(#​\ Q-zaprzeczenie,​ P #/\ Q -and, P#/Q -xor, P #\/ Q-or)\\
   * **dziedziny ograniczone**- np. liczby całkowite, naturalne, specyfikacja dziedziny poprzez wypisanie wszystkich elementów\\   * **dziedziny ograniczone**- np. liczby całkowite, naturalne, specyfikacja dziedziny poprzez wypisanie wszystkich elementów\\
   * **drzewa i listy**   * **drzewa i listy**
Linia 69: Linia 73:
  
 ==== clpfd (Constraint Programming Language over Finite Domains) ==== ==== clpfd (Constraint Programming Language over Finite Domains) ====
 +CLPFD jest modułem CLP i bazuje przede wszystkim na dziedzinie liczb całkowitych. Predykaty modułu umożliwiają m.in.  określanie relacji/​ograniczeń,​ konwersję wyrażeń do ich wartości liczbowej, tak że rozrastanie się wyrażeń może postępować we wszystkich kierunkach, systematyczne poszukiwanie rozwiązań. Wyrażeniem w module CLP(FD) może być liczba całkowita, zmienna.\\
 + ​Operacje które można wykonywać: ​ dodawanie i odejmowanie wyrażeń, ​ mnożenie, szukanie minimum lub maksimum dwóch wyrażeń, reszta z dzielenia wyrażeń przez siebie, wartość bezwzględna,​ dzielenie liczb całkowitych. Natomiast ograniczenia wynikające z relacji to, jak już wcześniej opisałam i przedstawiłam w tabelce: ≠ ,=,> , ≥ , < ,≤ .\\
 +**Przykład**\\
 +Poniższy przykład przedstawia wykorzystanie ograniczeń i porównywanie wyrażeń przy pomocy modułu CLP(FD). \\
 +Zagadka SEND+MORE=MONEY:​\\
 +<​code>​
 +:- use_module(library(clpfd)).
 + ​puz([S,​E,​N,​D,​M,​O,​R,​Y]) :-
 + Vars = [S,​E,​N,​D,​M,​O,​R,​Y],​
 + Vars ins 0..9,
 + ​all_different(Vars),​
 +sum(S,​E,​N,​D,​M,​O,​R,​Y).
 +
 + ​sum(S,​E,​N,​D,​M,​O,​R,​Y):​-
 +S*1000 + E*100 + N*10 + D +M*1000 + O*100 + R*10 + E #= M*10000 + O*1000 + N*100 + E*10 + Y,
 + M #\= 0, S #\= 0.
 +</​code>​
 +Na początku inicjalizujemy moduł clpfd, a następnie tworzymy zmienne Vars I określamy, że powinny należeć do zbioru od 0..9. Var ins oznacza, że liczby będą ​ dokładnie z zakresu od 0..9(jednocyfrowe) bez możliwości tworzenia liczb dwucyfrowych. All different(Vars ) zapewnia, że wszystkie zmienne będą różne.\\
 +
 ==== clp_distinct ==== ==== clp_distinct ====
 +CLP_distinct jest to biblioteka, która dostarcza nam ograniczenia na zmienne. Określa w jakim przedziale powinny znajdować się zmienne np. <​code>​vars_in([X,​Y,​Z],​[1,​2,​3])</​code>​\\
 + ​Można także wywołać predykat, który określi, że zmienne powinny być różne: ​
 +**All_distinct(Vars)**\\
 +Aby otrzymać konkretne wartości, a nie przedziały,​ wtedy stosujemy predykat **label/​1**.\\
 +Przykład:​\\
 +<​code>​ [X,Y] in 1..3, vars_in([X, Y],[1, 2]), all_distinct([X,​ Y]), label([X, Y]).</​code>​\\
 +
 +Kolejny ciekawy predykat to All_different.\\
 +Przykład:
 +<​code>?​- [X,Y,Z] in 0..1, all_different([X,​Y,​Z]).
 +
 +        X = _G180{0..1}
 +        Y = _G183{0..1}
 +        Z = _G186{0..1} ;
 +</​code>​\\
 +Jednak w przeciwieństwie do **All_distinct**,​ **all_different** nie wykrywa braku rozwiązania (patrz przykład powyżej). Dopiero po dodaniu predykatu label/1 wynik jest poprawny-false.
 +
 ==== CLP(Q,R) Constraint Logic Programming over Rationals or Reals ==== ==== CLP(Q,R) Constraint Logic Programming over Rationals or Reals ====
 +**CLP(Q,R) Constraint Logic Programming over Rationals or Reals** jest to kolejny moduł, który ułatwia programowanie z ograniczeniami. Służy on do modelowania problemów na zbiorze liczb rzeczywistych i wymiernych. Biblioteka CLP(Q,R) składa się z dwóch modułów:
 +  * CLP(Q)-dla liczb wymiernych:
 +<​code>​use_module(library(clpq))</​code>​
 +
 +  * CLP(R)-dla liczb rzeczywistych:​
 +<​code>​use_module(library(clpr))</​code>​
 +
 +Większość predykatów dla modułu CLP(Q) oraz CLP(R) są takie same i należą do nich:\\
 +^ Predykaty ​  ​^ ​  ​Opis ​                 ^
 +| + Expr           ​| ​  unary plus       |
 +| - Expr            |       unary minus  |
 +| Expr + Expr      |   ​addition ​ |
 +| Expr - Expr      |   ​subtraction ​ |
 +| Expr * Expr    |    multiplication ​ |
 +| Expr / Expr     ​| ​    ​division ​ |
 +| abs(Expr) ​       |     ​absolute value | 
 +| sin(Expr) ​        ​| ​    ​trigonometric sine | 
 +| cos(Expr) ​         |   ​trigonometric cosine ​ |
 +| tan(Expr) ​   |         ​trigonometric tangent ​ |
 +| pow(Expr,​Expr) ​ |  raise to the power  |
 +| exp(Expr,​Expr) ​ |  raise to the power  |
 +| min(Expr,​Expr) ​ |  minimum of the two arguments | 
 +| max(Expr,​Expr) ​  | maximum of the two arguments | 
 +
 +
 + 
 +
 +Ograniczenia:​\\
 +
 +^Ograniczenia ^Opis ^
 +| Expr =:= Expr  | equation| ​    
 +| Expr  =  Expr  | equation| ​    
 +| Expr  <  Expr  | strict inequation |     
 +| Expr  >  Expr  | strict inequation| ​    
 +| Expr =<  Expr  | nonstrict inequation| ​    
 +| Expr >=  Expr   | nonstrict inequation |    ​
 +| Expr =\= Expr   | disequation |   
 +
 +
 +
 +Wyjątek pomiędzy bibliotekami stanowi predykat: **bb_inf/4 w CLP(Q) i bb_inf/5 w CLP(R)**.Predykaty te obliczają kres dolny wyrażenia. Różnią się jedynie tym, że dla liczb rzeczywistych określamy jeszcze ​ zakres dla którego liczba będzie zaokrąglana do liczby całkowitej.\\ ​
 +
 +Używanie dwóch bibliotek jest dozwolone w jednym programie, jednak trzeba je zadeklarować oddzielnie. Błędy w działaniu programu pojawiają się, gdy dla tych samych zmiennych stosujemy predykaty z różnych bibliotek.
 +
 + 
 +  ​
 + 
 + 
 +
 +
 ===== Wady CLP ===== ===== Wady CLP =====
 +Biblioteka CLP pomimo swojej złożoności ​ i wielu dodatkowych modułów ​ z których programiści mogą korzystać często nie wystarcza by szybko i wydajnie rozwiązywać złożone problemy.\\
 + W celu zmodyfikowania istniejących ograniczeń lub stworzenia nowych, dokładniejszych reguł został stworzony specjalny język programowania **CHR (z ang. Constraint Handling Rules)**, który umożliwia szybsze tworzenie programów i ich optymalizację. ​
 +
 ====== CHR -Constraint Handling Rules ====== ====== CHR -Constraint Handling Rules ======
 +
 +**CHR** jest __deklaratywnym językiem programowania__,​ który ​ został stworzony przez Thom Frühwirth w 1991 roku.  Jest używany jako język wysokiego poziomu do rozwiązywania takich problemów jak:
 +  *  weryfikacja danych
 +  *  rozumowanie abdukcyjne
 +  *  systemy wieloagentowe
 +  *  analiza języka naturalnego , czy kompilacji.\\
 + ​Język Constraint Handling Rules jest zaimplementowany w SWI-Prologu i dostępny od wersji 5.6.0.\\
 +\\
 +Dołączenie biblioteki następuje poprzez:
 +<​code>:​- use_module(library(chr)).</​code>​\\
 +
 +**Przykład:​** \\
 +Ponizszy przykład przedstawia zasadę działania CHR. Pokazuje w jaki sposób określić znak  nierówności ≤ (http://​www.sics.se/​sicstus/​docs/​3.7.1/​html/​sicstus_34.html#​SEC290):​\\
 +
 +<​code>:​- use_module(library(chr)).
 +
 +handler leq.
 +constraints leq/2.
 +:- op(500, xfx, leq).
 +
 +reflexivity ​ @ X leq Y <=> X=Y | true.
 +antisymmetry @ X leq Y , Y leq X <=> X=Y.
 +idempotence ​ @ X leq Y \ X leq Y <=> true.
 +transitivity @ X leq Y , Y leq Z ==> X leq Z.</​code>​
 +
 +Jak widzimy reguła składa się z 4 części : __zwrotności,​ antysymetrii,​ idempotentności i przechodniości__. Ich nazwy poprzedzają znak @, a po nich występują predykaty zdefiniowane przez użytkownika (heads), wbudowane (guards) lub oba rodzaje ograniczeń (body), definiujące własności relacji. \\
 +
 +
 +Ciekawy jest sposób wywołania funkcji:\\
 +<​code>?​- leq(X,Y), leq(Y,Z). </​code>​
 +
 +Jako wynik działania otrzymujemy Yes, co oznacza, że dla X≤Y, Y≤Z to **X≤Z**.
 +
 ===== Program z przykładami ===== ===== Program z przykładami =====
-==== Przykłady ==== 
 ==== Implementacja ==== ==== Implementacja ====
 +Projekt został napisany w Javie z wykorzystaniem SWI Prolog’u.
 +Funkcje, które realizuje aplikacja to:\\
 +* Obliczanie wartości silni
 +  * Obliczanie n-tego wyrazu ciągu Fibonacciego
 +  * Obliczanie pierwiastków równania kwadratowego
 +  * Obliczanie kolorów dla 6 zdefiniowanych państw
 +  * Problem plecakowy
 +  * Problem n-królowej
 +
 +
 +
 +
 +==== Interfejs użytkownika ====
 +Interfejs użytkownika został stworzony przy pomocy biblioteki SWING.\\
 +{{:​pl:​miw:​2009:​asia1.png|}}\\
 +Wynik działania dla problemu plecakowego:​\\
 +{{:​pl:​miw:​2009:​asia2.png|}}
 +
 ====== Sekwencjonowanie DNA ====== ====== Sekwencjonowanie DNA ======
 ===== Teoria ===== ===== Teoria =====
 +**Sekwencjonowanie DNA** to procedura w której odczytuje się dokładną kolejność zasad (A, C, T i G) tworzących cząsteczkę DNA.\\
 +Przykład sekwencji DNA (początek operonu laktozowege E. coli):\\
 +   <​code>​ GACACCATCGAATGGCGCAAAACCTTTCGCGGTATGGCATGATAGCGCCCGGAAGAGAGTCAATTCAGGG</​code>​\\
 +
 +Poniższy rysunek przedstawia etapy sekwencjonowanie DNA.\\
 +{{:​pl:​miw:​2009:​asia3.gif|}}\\
 +Źródło:​http://​www.scq.ubc.ca/​genome-projects-uncovering-the-blueprints-of-biology/​ \\
 +
 +Obecnie metoda odczytu została zautomatyzowana dzięki wykorzystaniu znakowanych fluorescencyjnie trifosforanów dideoksynukleotydów i pozwala na odczyt 300-1000 par zasad z jednej kapilary lub linii na żelu.\\
 +Autorem alternatywnej metody sekwencjonowania DNA, z wykorzystaniem specyficznej,​ chemicznej degradacji DNA, byli Walter Gilbert i Allan Maxam (metoda Maxama-Gilberta). Gilbert wraz z Frederickiem Sangerem otrzymali za to osiągnięcie nagrodę Nobla. Metoda Maxama-Gilberta obecnie jest rzadko stosowana.\\
 +Nowoczesne masowo równoległe aparaty do sekwencjonowania DNA są w stanie pracować z szybkością rzędu milionów par zasad na godzinę. Tranzystory polowe DNA umożliwiają użycie natywnego DNA w hybrydyzacji do mikromacierzy i odczyt w czasie rzeczywistym.\\
 +
 +**Diagnostyka genetyczna** jest prężnie rozwijającą się dziedziną, wykorzystującą najnowsze osiągnięcia technologiczne,​ naukowe, informatyczne i medyczne. ​ Dzięki postępowi który dokonał się w ostatnich latach możliwe jest przeprowadzenie badań i uzyskanie istotnych informacji medycznych wyprzedzających kliniczne pojawienie się schorzenia. Jest to bardzo istotny aspekt dla zdrowia pacjenta. Dzięki niemu może jeszcze przed pojawieniem się choroby- najczęściej śmiertelnej- jej zapobiec. Mając do dyspozycji narzędzie w postaci testów genetycznych można z dużym prawdopodobieństwem określić ryzyko zachorowania,​ uzupełnić i potwierdzić obecność dziedzicznego obciążenia genetycznego,​ a przede wszystkim rozpocząć odpowiednią terapię lub po prostu częściej przeprowadzać badania kontrolne. \\
 +Obecnie podczas testowania genetycznego możemy wykryć mutacje/​zmiany powodujące takie choroby jak na przykład:
 +• czerniak złośliwy\\
 +• rak piersi\\
 +• rak prostaty\\
 +• choroby nowotworowe\\
 +• HPV\\
 +• Rak tarczycy\\
 +• Mukowiscydoza\\
 +• Alzheimer\\
 +
 ===== Implementacja sekwencjonowania DNA w PROLOGu ===== ===== Implementacja sekwencjonowania DNA w PROLOGu =====
 ==== Wybór środowiska ==== ==== Wybór środowiska ====
 +Projekt został napisany w Javie z wykorzystaniem SWI Prolog’u.\\
 +Funkcje, które realizuje aplikacja to:\\
 +• Tworzenie komplementarnej nici DNA\\
 +• Porównywanie dwóch nici - czy są komplementarne\\
 +• Sprawdzanie,​ czy w sekwencji DNA znajduje się odpowiednia/​dowolna sekwencja\\
 +• Próba rozpoznawania mukowiscydozy\\
 +• Rozpoznawanie guzowatości korzenia na podstawie sekwencji DNA \\
 +• Rozpoznawanie błędów addycji/​delecji/​inwersji \\
 +
 +**Rozpoznawanie guzowatości korzenia na podstawie sekwencji DNA** \\
 +Rozpoznanie guzowatości korzenia( crown Gall tumor) następuje poprzez znalezienie sekwencji „TATA box”. TATA box jest to sekwencja w której znajdują się tylko zasady azotowe takie jak: adenina (A) oraz tymina (T). \\
 +TATA Box może mieć postać: TATA. TAATA, AATAATa,​AATATA,​ATATA\\
 +
 +**Rozpoznawanie ​ mutacji segmentowych -błędów addycji/​delecji/​inwersji** ​
 + 
 +Do __mutacji segmentowych/​punktowych__ zaliczamy- __addycję, delecję oraz inwersję__. Wszystkie z tych zmian charakteryzują się najczęściej występowaniem tych samych zasad azotowych obok siebie. Mutacje punktowe mogą powodować takie choroby jak:  albinizm, anemię sierpowatą czy hemofilię.\\
 +{{:​pl:​miw:​2009:​asia3.png|}}\\
 +Źródłow: Wykłady MSIB AGH  \\
 +**Porównywanie dwóch nici - czy są komplementarne** \\
 +Brak komplementarności nici powoduje mutacje np. nowotworowe i powoduje niewłaściwe kodowanie białek.\\
 +**Próba rozpoznawania mukowiscydozy**\\
 +Powodem mukowiscydozy jest mutacja odcinka genomu CFTR. Odcinek zmutowany nazywamy: ∆F508.
 +{{:​pl:​miw:​2009:​asia4.png|}}\\
 +Źródło: http://​genome.gsc.riken.go.jp/​hgmis/​posters/​chromosome/​cftr.html \\
 + 
 +
 +
 ==== Interfejs użytkownika ==== ==== Interfejs użytkownika ====
 +**Wybór środowiska** \\
 +Projekt ​ napisany w języku JAVA, przy użyciu biblioteki graficznej Swing zintegrowany z SWI Prolog. Program charakteryzuje się modułową budową, umożliwiającą dodawanie funkcjonalości (na przykład nowych sposobów ekstrakcji cech). \\
 +**Interfejs użytkownika** \\
 +Interfejs użytkownika powstał dzięki wykorzystaniu biblioteki Java Swing. Interfejs użytkownika składa się z siedmiu paneli i pozwala na intuicyjne poruszanie się między nimi. \\
 +
 +Po uruchomieniu aplikacji mamy możliwość zapoznania się z możliwościami aplikacji:
 +{{:​pl:​miw:​2009:​asia5.png|}}\\
 +Przykład dla nici komplementarnej:​\\
 +{{:​pl:​miw:​2009:​asia6.png|}}\\
 +
 +Przykład dla rozpoznawania sekwencji mukowiscydozy:​\\
 +{{:​pl:​miw:​2009:​asia7.png|}}\\
 +
 ====== Podsumowanie ====== ====== Podsumowanie ======
 +Prolog wykorzystuje szereg technologii w celu optymalnego rozwiązywania skomplikowanych problemów. Programista może skorzystać z CLP, CHR ale także z clpfd, clp_distinct,​ czy modułu Simplex. Pomimo tego, że Prolog został stworzony w 1971 roku nadal prężnie się rozwija i rozszerza moduły. ​ Prolog jest zaawansowanym a zarazem prostym językiem programowania. Umożliwia pisanie długich skomplikowanych programów w dosłownie kilku linijkach.\\
 +**Zastosowanie Prolog’a :**\\
 +
 +• Inteligentne Systemy - programy, które wykonują przydatne zadania przez używanie technik sztucznej inteligencji. \\
 +
 +
 +• Systemy ekspertowe - inteligentne systemy, które potrafią podejmować decyzje na poziomie ludzkiego eksperta. \\
 +
 +• Naturalne systemy językowe - które mogą analizować i odpowiadać na zadane pytania w formie zrozumiałej dla człowieka\\ ​
 +
 +• Systemy relacyjnej bazy danych \\
 +
 +**Ciekawe gotowe produkty:​**\\
 +
 +• “Expert System for Selecting Chemical Processing Agitators” (AstraZeneca) – system ekspertowy pomocny chemikom przy mieszaniu różnych substancji\\
 +
 +• "Tax Assistant” (VerTec Solutions) – asystent podatkowy \\
 +
 +• Intelligent Testing (Pacific AI) – narzędzie do treningu i testowania wiedzy (np. studenta) \\
 +
 +• Virtual Pal - First Seamless Natural Language Self-Help (APIIT ) – Ekspert pomagający na stronie WWW \\
 +
 +• Breast Cancer Decision Guide – Internetowy doradca w sprawach raka piersi \\
 +
 +• Configuration Advice (Xircom Inc.) – Doradca w sprawach konfiguracji sprzętu komputerowego \\
 +
 +• FleetPlan – system ekspercki dla sieci lotniczych, który ostatecznie ma „zwiększyć” zyski firmy lotniczej \\
 +
 +• PDC-Booking - system skutecznego zarządzania zasobami całego szpitala (wykorzystanie personelu, sprzętu, pokojów,​etc.) \\
 +
 +
 +====== Źródła ======
 +===== Dokumentacja =====
 +===== Źródła kodów =====
 +  - Źródło dla aplikacji -przykłady\\
 +{{:​pl:​miw:​2009:​prolog.rar|}}\\
 +  - Źródło dla aplikacji -sekwencjonowanie DNA\\
 +{{:​pl:​miw:​2009:​sekwencjonowanie.rar|}}\\
 +
 +
 +
  
  
pl/miw/2009/piw09_clp.1244456854.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:58 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0